Про­це­ду­ра «ін­те­ле­кту­аль­но­го зва­жу­ва­н­ня»

Лі­тньо­шко­ля­рі зу­стрі­ли­ся з го­лов­ним ре­да­кто­ром для під­би­т­тя під­сум­ків ли­пне­во­го ін­тен­си­ву

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Сьо­го­дні ХІІІ Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки га­зе­ти «День» за­вер­шує своє на­вча­н­ня в ре­да­кції. За один мі­сяць сту­ден­ти з усі­єї Укра­ї­ни про­ве­ли 21 зу­стріч з «осо­бли­ви­ми ле­кто­ра­ми» із рі­зних сфер по­лі­ти­чно­го, су­спіль­но­го та куль­тур­но­го жи­т­тя, пред­став­ни­ка­ми Ви­щої лі­ги, яка за­раз не­за­слу­же­но на ла­ві за­па­сних. Остан­ню зу­стріч, яку сим­во­лі­чно на­зва­ли «про­це­ду­рою ін­те­ле­кту­аль­но­го зва­жу­ва­н­ня», з лі­тньо­шко­ля­ра­ми про­ве­ла у фор­мі діа­ло­гу го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» Ла­ри­са Ів­ши­на.

По­ча­ло­ся обго­во­ре­н­ня з пе­ре­гля­ду ма­люн­ків ще 90-хро­ків «днів­сько­го» ка­ри­ка­ту­ри­ста Ана­то­лія Ка­зан­сько­го, у яких за­ши­фро­ва­ні до­сі акту­аль­ні пи­та­н­ня: охло­кра­тія, на­ціо­наль­на ідея, по­лі­ти­ка апар­те­ї­ду що­до ін­те­ле­кту­аль­но­го гля­да­ча, ко­ру­пція та «кри­мі­наль­на при­ва­ти­за­ція», а та­кож де­цен­тра­лі­за­ція. «По­шу­ки на­ціо­наль­ної ідеї — це лу­кав­ство, бо во­на бу­ла, є і зав­жди бу­де. Ми її сфор­му­лю­ва­ли як «іден­ти­чність і мо­дер­ні­за­ція», тоб­то змі­цне­н­ня сво­го на­ро­ду, вив­че­н­ня сво­єї істо­рії, — го­во­рить Ла­ри­са Ів­ши­на. — По­трі­бно бу­ти со­бою і жи­ти за пра­ви­ла­ми кон­ку­рен­тно­го сві­ту — вдо­ско­на­лю­ва­ти­ся. Що ще по­трі­бно для ди­на­мі­чної рів­но­ва­ги, щоб бу­ти укра­їн­ця­ми і бу­ти лю­дьми сві­ту?».

Під­су­мо­ву­ю­чи лі­то ін­тен­си­ву, го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» по­ра­ди­ла май­бу­тнім жур­на­лі­стам: «Зав­жди ва­жли­ві жи­ві ню­ан­си особистого сприйня­т­тя, ва­жли­во по­чу­ти ваш го­лос. Ні­ко­ли не го­во­ріть ін­шим го­ло­сом, го­во­ріть сво­їм».

ВРА­ЖЕ­Н­НЯ

Дми­тро ПЛАХТА, Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. I. Фран­ка:

— З усіх ле­кцій на Лі­тній шко­лі жур­на­лі­сти­ки ко­жен сту­дент та­кож по­чер­пнув щось своє. І тут, на фі­наль­ній зу­стрі­чі з го­лов­ним ре­да­кто­ром, ва­жли­во бу­ло обго­во­ри­ти все в те­плій ре­да­кцій­ній атмо­сфе­рі. За­раз не­об­хі­дно зро­би­ти пра­виль­ні ви­снов­ки і про­дов­жу­ва­ти вдо­ско­на­лю­ва­ти­ся, як гро­ма­дя­ни сво­єї укра­їн­ської дер­жа­ви. Фун­да­мент для цьо­го роз­ви­тку те­пер, зав­дя­ки «Дню», укрі­пле­ний ще мі­цні­ше. По­за­ду вже мі­сяць... Не ві­ри­ться, якщо че­сно. Утім на цьо­му мі­ся­ці ін­тен­си­ву на­вча­н­ня в Лі­тній шко­лі жур­на­лі­сти­ки «Дня» не за­вер­шу­є­ться. Вчи­мо­ся да­лі і, го­лов­не, щоб це при­но­си­ло ва­го­мі пло­ди.

Мар­та ФРАН­ЧУК, На­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет «Ки­є­во-Мо­ги­лян­ська ака­де­мія»:

— Ця зу­стріч ста­ла для ме­не та­ким со­бі апо­ге­єм, од­кро­ве­н­ням, на яке я ду­же дов­го че­ка­ла. Тран­сфор­ма­ція, гра­да­ція і рух, а го­лов­не — щи­рість. Са­ме у та­ко­му ве­кто­рі від­бу­ва­ла­ся на­ша зу­стріч. Ця роз­мо­ва бу­ла на­стіль­ки гли­бо­кою, що, на­справ­ді, ми­мо­во­лі по­чи­на­єш пе­ре­о­сми­слю­ва­ти все, від­чу­ва­ти «за­пах ду­ші» ко­жно­го. І на­справ­ді, як за­зна­чи­ла Ла­ри­са Оле­ксі­їв­на, « на очах ро­стуть га­зе­тні зір­ки сер­йо­зно­го ка­лі­бру » . « Не тіль­ки бра­ти, але й від­да­ва­ти » — це те, що ста­ло­ся за цей мі­сяць із ко­жним з нас, адже га­зе­та « День » да­ла всім на­стіль­ки ба­га­то, що, мо­жли­во, не ко­жен уча­сник ЛШЖ це за­раз усві­дом­лює.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ЯК ЗА­ЗНА­ЧИ­ЛА ЛА­РИ­СА ІВ­ШИ­НА, «ДЕНЬ» І КА­РИ­КА­ТУ­РИ АНА­ТО­ЛІЯ КА­ЗАН­СЬКО­ГО НЕ ДА­ЮТЬ ЖО­ДНИХ ШАН­СІВ РО­ЗУМ­НІЙ ЛЮ­ДИ­НІ НЕПОДУМАТИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.