Са­ман­та ПА­У­ЕР,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

пред­став­ник США у Ра­ді без­пе­ки ООН:

Ми обу­ре­ні і гли­бо­ко роз­ча­ро­ва­ні ре­зуль­та­та­ми го­ло­су­ва­н­ня (в Ра­ді Без­пе­ки ООН що­до про­е­кту ре­зо­лю­ції зі ство­ре­н­ня між­на­ро­дно­го три­бу­на­лу з роз­слі­ду­ва­н­ня ка­та­стро­фи «Бо­їн­гу». — Ред.). Але сьо­го­дні ми хо­че­мо ска­за­ти ро­ди­нам за­ги­блих, що вин­них бу­де по­ка­ра­но, жо­дне ве­то не зу­пи­нить на­шої го­тов­но­сті зро­би­ти все, щоб правосуддя за­па­ну­ва­ло

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.