У Ки­є­ві з’явив­ся ще один центр до­по­мо­ги пе­ре­се­лен­цям

Зо­се­ре­ди­ться він на юри­ди­чних, пси­хо­ло­гі­чних та со­ці­аль­них пи­та­н­нях

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

УКи­є­ві роз­по­чав ро­бо­ту Центр кон­суль­та­цій­ної до­по­мо­ги для пе­ре­се­лен­ців. Цю ідею вті­ли­ла іні­ці­а­ти­ва «Від­нов­ле­н­ня Дон­ба­су». Центр спря­мо­ва­ний на без­ко­штов­ну до­по­мо­гу та під­трим­ку усіх осіб, що зму­ше­ні бу­ли по­ки­ну­ти сво­їй до­мів­ки че­рез бо­йо­ві дії. Во­лон­те­ри на­да­ва­ти­муть ін­фор­ма­цій­ну під­трим­ку, до­по­мо­гу у ви­рі­шен­ні со­ці­аль­них пи­тань та юри­ди­чні кон­суль­та­ції.

Центр по­чав при­йма­ти від­ві­ду­ва­чів вчо­ра, але пер­ші охо­чі ско­ри­ста­ти­ся до­по­мо­гою при­хо­ди­ли сю­ди ще чо­ти­ри дні то­му, ко­ли у офі­сі три­ва­ли ре­мон­тні ро­бо­ти. Усім їм по­ра­ди­ли звер­ну­ти­ся на га­ря­чу лі­нію до­по­мо­ги, яка за­пра­цю­ва­ла мі­сяць то­му, а у ра­зі по­тре­би, від­ві­да­ти центр пі­сля від­кри­т­тя.

Па­ні Ві­ра з До­не­цька по­чу­ла ого­ло­ше­н­ня про від­кри­т­тя цен­тру до­по­мо­ги по ра­діо і ви­рі­ши­ла не від­кла­да­ти по­хід.

«Унас з чо­ло­ві­ком є кіль­ка пи­тань до юри­ста що­до про­дов­же­н­ня на­ра­ху­ва­н­ня до­по­мо­ги, то­му і при­йшла. УКи­є­ві ми з ми­ну­лої осе­ні. Унас є хо­ро­ші дру­зі, які до­по­мо­гли тут вла­шту­ва­ти­ся. Вза­га­лі, ду­же хо­че­мо по­вер­ну­ти­ся до­до­му, там на­ші бу­дин­ки, ро­ди­чі, але по­ки не­має та­кої змо­ги».

Ко­шти на орен­ду офі­су ви­ді­ли­ли ме­це­на­ти, усі спе­ці­а­лі­сти пра­цю­ють у ньо­му на во­лон­тер­ських за­са­дах. По­ки тут на­да­ють ли­ше юри­ди­чну до­по­мо­гу, але зго­дом про­по­ну­ва­ти­муть і по­слу­ги з пра­це­вла­шту­ва­н­ня, пси­хо­ло­гі­чну та гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу.

«Я пра­цюю в гро­мад­ській ор­га­ні­за­ції з кві­тня і якось зро­зумі­ла, що з пло­щи­ни вір­ту­аль­но­го спіл­ку­ва­н­ня з людь- ми, кон­суль­та­цій в ре­жи­мі он-лайн по­трі­бно пе­ре­хо­ди­ти до ре­аль­но­го жи­т­тя. — роз­по­від­ає ор­га­ні­за­тор про­е­кту, ке­рів­ник гро­мад­ської іні­ці­а­ти­ви «Від­нов­ле­н­ня Дон­ба­су» Оле­на Пе­тря­є­ва. — Ми по­ета­пно йшли до цьо­го, і на­ре­шті отри­ма­ли та­ку мо­жли­вість. За­раз ви ба­чи­те пер­ший крок вве­де­н­ня на­шої іні­ці­а­ти­ви. По­ки ми від­пра­цьо­ву­є­мо ін­фор­ма­цій­ну, кон­суль­та­цій­ну до­по­мо­гу і су­про­во­джу­є­мо ви­му­ше­них пе­ре- се­лен­ців у рі­зно­ма­ні­тних со­ці­аль­них про­гра­мах. З ве­ре­сня пла­ну­є­мо роз­по­ча­ти ме­ди­чні кон­суль­та­ції, на­ла­го­ди­мо ро­бо­ту з пси­хо­ло­га­ми, по­чне­мо до­по­ма­га­ти з опо­да­тку­ва­н­ням. Та­кож зго­дом бу­де­мо ви­рі­шу­ва­ти пи­та­н­ня з пра­це­вла­шту­ва­н­ня та, мо­жли­во, гу­ма­ні­тар­ною до­по­мо­гою. Ми не бу­де­мо по­ста­ча­ти їжу та одяг, у Ки­є­ві вже є два цен­три, які ви­ко­ну­ють та­ку ж ро­бо­ту. Свою ува­гу в гу­ма­ні­тар­но­му аспе­кті хо- че­мо зо­се­ре­ди­ти на пре­дме­тах ме­ди­чно­го при­зна­че­н­ня».

Для то­го, щоб отри­ма­ти до­по­мо­гу у цен­трі, не­об­хі­дно на­да­ти па­спорт та до­від­ку про те, що осо­ба є ви­му­ше­ним пе­ре­се­лен­цем. Якщо ж та­кої до­від­ки не­має, во­лон­те­ри до­по­мо­жуть її зро­би­ти.

Адре­са цен­тру: Ки­їв, По­ві­тро­флот­ський­про­спект 21/2. Гра­фік ро­бо­ти: по­не­ді­лок — п’ятни­ця з 9.00 до 18.00.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.