За­кон про еле­ктрон­ні за­ку­пів­лі з’яви­ться во­се­ни

Екс­перт: Це не па­на­цея, бо ри­зи­ку змо­ви по­тен­цій­них уча­сни­ків кон­кур­су все одно не уни­кну­ти

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

За­ко­но­про­ект про еле­ктрон­ні за­ку­пів­лі з’яви­ться во­се­ни. Про це вчо­ра роз­по­вів за­сту­пник мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі (МЕ­РЕ) Ма­ксим Не­фьо­дов. Крім то­го, МЕ­РЕ пла­нує (згі­дно ви­мог СОТ) збіль­ши­ти тер­мін про­ве­де­н­ня за­ку­пі­вель із 40 до 45 днів. «2016 ро­ку біль­шість за­ку­пі­вель по­вин­ні пе­ре­йти на еле­ктрон­ний фор­мат», — по­яснив він.

Кон­це­пція ре­фор­ми дер­жза­ку­пі­вель вже ро­зро­бле­на. Ско­рі­ше за все, во­на ба­зу­ва­ти­ме­ться на си­сте­мі ProZorro, яка, за сло­ва­ми зам­мі­ні­стра, по­бу­до­ва­ною на від­кри­то­му ко­ді, і є аб­со­лю­тно про­зора. «Мо­ні­то­ринг ро­бо­ти ProZorro від­кри­тий, будь- хто мо­же від­сте­жу­ва­ти, як про­хо­дять тен­де­ри » , — за­зна­чив Не­фьо­дов. При цьо­му за­мов­ник на­віть не знає, хто по­дав за­яв­ки на участь у тен­де­рі. За йо­го сло­ва­ми, ProZorro — хо­ро­ший за­сіб за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції у дер­жза­ку­пів­лях. А мас­шта­би ко­ру­пції по­при всі ре­фор­ми і да­лі вра­жа­ють. «Дер­жав­ні за­ку­пів­лі в кра­ї­ні — це 250 мі­льяр­дів гри­вень що­рі­чно. Із ці­єї су­ми не мен­ше 50 мі­льяр­дів гри­вень що­рі­чно — це втра­ти як від пря­мої ко­ру­пції, так і від по­га­ної ор­га­ні­за­ції про­це­су», — по­яснив мас­шта­би про­бле­ми за­сту­пник мі­ні­стра.

Чи вря­тує від ка­зно­крад­ства Укра­ї­ну но­вий за­ко­но­про­ект про еле­ктрон­ні тор­ги? Про це «День» за­пи­тав юри­ста «Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції» Оле­ну ЩЕРБАН:

— Ідея хо­ро­ша, але текс­ту за­ко­но­про­е­кту, або при най­мі дра­фту до ньо­го ми не ба­чи­ли. Адже йо­го не­має. З ін­шо­го бо­ку, слід ро­зу­мі­ти, що еле­ктрон­ні тор­ги — не па­на­цея від ко­ру­пції. Дій­сно, во­ни усу­ва­ють її на ба­га­тьох ета­пах. Але як по­ка­зав до­свід тор­гів у рі­зних кра­ї­нах, на­при­клад, у Гру­зії ри­зи­ку змо­ви по­тен­цій­них уча­сни­ків кон­кур­су все одно не уни­кну­ти. На­при­клад, у тій же Гру­зії ба­га­то про­во­ди­ться тор­гів, де при­су­тній тіль­ки один по­ку­пець. Аби по­до­ла­ти ко­ру­пцію в дер­жав­них за­ку­пів­лях, має бу­ти за­галь­не ре­фор­му­ва­н­ня. А про які еле­ктрон­ні тор­ги го­во­ри­мо, якщо на­ра­зі не на­ла­го­дже­ний еле­ктрон­ний обіг ін­фор­ма­ці­єю між за­мов­ни­ка­ми і уча­сни­ка­ми? По­трі­бно ор­га­ні­зу­ва­ти еле­мен­тар­ний до­ступ уча­сни­ків до Ін­тер­не­ту. По­тім — за­пу­сти­ти кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність за по­ру­ше­н­ня при про­ве­ден­ні дер­жав­них за­ку­пі­вель. Адже за­раз бра­ти від­ка­ти і ха­ба­рі чи­нов­ни­ки не бо­я­ться, бо не ба­чать по­ка­ра­н­ня вин­них. За 2014 рік не бу­ло жо­дної осо­би, яку б при­тя­гну­ли до від­по­від­аль­но­сті за по­ру­ше­н­ня тен­дер­них про­це­дур.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.