У Тер­но­по­лі ство­ри­ли вір­ту­аль­ну шко­лу

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ла­ри­са ОСАДЧУК, Тер­но­піль

На­вчаль­ні ма­те­рі­а­ли з ма­те­ма­ти­ки, укра­їн­ської мо­ви, при­ро­до­знав­ства для до­шкіль­нят і шко­ля­рів-по­ча­тків­ців до­сту­пні в Ін­тер­не­ті

«Вір­ту­аль­на шко­ла» — один з про­е­ктів тер­но­піль­сько­го бла­го­дій­но­го фон­ду, що пра­цює у на­прям­ку про­сві­тни­цтва і за­охо­че­н­ня роз­ви­тку та­ла­но­ви­тих ді­тей та мо­ло­ді, їхньої під­трим­ки. На­вчаль­ні ма­те­рі­а­ли «Вір­ту­аль­ної шко­ли» з ма­те­ма­ти­ки, укра­їн­ської мо­ви, при­ро­до­знав­ства мо­жна пе­ре­гля­ну­ти в Ін­тер­не­ті на YouTube. Не­за­дов­го бу­дуть ро­зро­бле­ні і ма­те­рі­а­ли з ан­глій­ської. «Вір­ту­аль­на шко­ла» — це мо­жли­вість без­ко­штов­но за до­по­мо­гою ві­део­у­ро­ків ви­вча­ти та по­вто­рю­ва­ти шкіль­ний ма­те­рі­ал. На­ра­зі уро­ків 34. За ти­ждень пла­ну­ють до­да­ти ще сім. До 1 ве­ре­сня спо­ді­ва­ю­ться всти­гну­ти ба­га­то. Пре­зен­ту­ва­ти­муть про­ект на пе­дра­дах і на зу­стрі­чах з ба­тька­ми у сер­пні-ве­ре­сні. «Ми по­ба­чи­ли, що ко­ли ро­сій­ською мо­вою на­вчаль­них ві­део в Ін­тер­не­ті ба­га­то, то укра­їн­ською — над­зви­чай­но ма­ло. Для ді­тей по­ча­тко­вих кла­сів їх пра­кти­чно не­має. Це та лан­ка, ко­тра не за­пов­не­на, — роз­по­від­ає «Дню» ко­ор­ди­на­тор про­е­кту Іри­на Дри­гуш. — УЄв­ро­пі, США так на­вча­ю­ться ба­га­то ді­тей. Зви­чай­но, це не за­мі­нить зви­чну шко­лу, але та­кі ві­део­ма­те­рі­а­ли — до­бра по­міч ба­тькам, вчи­те­ле­ві, який мо­же ви­ко­ри­ста­ти їх на уро­ці. Іду­чи та­ким шля­хом, хо­че­ться шкіль­ну про­гра­му тро­хи роз­ба­ви­ти, що­би ди­ти­на отри­му­ва­ла за­до­во­ле­н­ня від на­вча­н­ня. А ми зна­є­мо на­скіль­ки важ­кі за­раз шкіль­ні про­гра­ми».

« Ді­тям ці ві­део­у­ро­ки ду­же по­до­ба­ю­ться, бо на­вчаль­ний ма­те­рі­ал по­да­ний в до­сту­пній фор­мі і ме­то­ди­чно пра­виль­но. Тоб­то коротко ясно і гар­но стру­кту­ро­ва­но, — роз­по­від­ає за­сту­пник ке­рів­ни­ка бла­го­дій­но­го фон­ду Зо­ря­на Га­люк. — На вла­сній ди­ти­ні ви­про­бу­ва­ла. Ві­део мій п’яти­рі­чний Де­ни­ско ди­вив­ся по ма­те­ма­ти­ці. Цей пре­дмет йо­му до впо­до­би. Але на той мо­мент уро­ків бу­ло ли­ше де­ся­ток, то він ме­не за­пи­ту­вав, ко­ли бу­де ще » . За сло­ва­ми па­ні Зо­ря­ни, на­вчаль­ні уро­ки « Вір­ту­аль­ної шко­ли» по­да­ва­ли та­кож ді­тям з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми. Від­гу­ки пси­хо­ло­гів і пе­да­го­гів по­зи­тив­ні. За­раз уча­сни­ки про­е­кту зо­рі­єн­то­ва­ні на зви­чай­них ді­тей-до­шкіль­нят і учнів по­ча­тко­вої шко­ли, але у пер­спе­кти­ві пра­цю­ва­ти­муть і для ді­тей з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми. А їм по­трі­бен більш роз­мі­ре­ний темп ви­кла­ду ма­те­рі­а­лу. Ві­део­у­ро­ки «Вір­ту­аль­ної шко­ли» ство­рю­ють не ли­ше уча­сни­ки про­е­кту бла­го­дій­но­го фон­ду, а й во­лон­те­ри з Тер­но­по­ля, Ки­є­ва, Льво­ва, До­не­цька, Лу­ган­ська. Як за­зна­ча­ють у фон­ді, до­лу­чи­ти­ся до їхньої ро­бо­ти мо­жуть охо­чі і з Укра­ї­ни, і з-за­кор­до­ну, які ма­ють кре­а­тив­ні ідеї. А ще за­про­шу­ють до спів­пра­ці ме­це­на­тів. Адже ре­а­лі­за­ція та­ко­го по­трі­бно­го укра­їн­ським ді­тям про­е­кту по­тре­бує ко­штів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.