Ще один крок до пе­ре­мо­ги

Сту­ден­ти Львів­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Іва­на Фран­ка пе­ре­да­ли на фронт ав­то­мо­біль

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ка­те­ри­на САДЛОВСЬКА, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

На зі­бра­ні в рам­ках акції «Крок до пе­ре­мо­ги» ко­шти Сту­дент­ський центр під­трим­ки АТО ЛНУ­при­дбав ав­то­мо­біль, який учо­ра зран­ку освя­ти­ли та по­ве­зли в зо­ну АТО. Ві­до­мо, що по­за­шля­хо­вик Jeep Cherokee по­їхав у п’ятий ба­таль­йон ДУК. «На при­дба­н­ня ав­то­мо­бі­ля бу­ло ви­ко­ри­ста­но 43 700 грн і 300 аме­ри­кан­ських до­ла­рів», — відзві­ту­ва­ли на сто­рін­ці у Fb ор­га­ні­за­то­ри.

Ко­шти сту­ден­ти зби­ра­ли в до­во­лі не­тра­ди­цій­ний спо­сіб — на ау­кціон ви­ста­ви­ли фут­бол­ки, ви­ши­ва­ну со­ро­чку, сві­тшот, фо­то­гра­фію, м’яч, диск, книж­ку. Свої ло­ти за­про­по­ну­ва­ли: ви­пу­скни­ки Львів­сько­го уні­вер­си­те­ту, гро­мад­ські ді­я­чі та по­лі­ти­ки, зокре­ма Ан­дрій Де­щи­ця, На­зар Бій­чук, Та­рас Ста­дни­цький, Свя­то­слав Ва­кар­чук, Бо­рис Фі­ла­тов. Гро­ма­дян­ську актив­ність ви­я­ви­ли й жур­на­лі­сти: Ві­ктор Вацко, Ігор Ци­га­ник, Ана­ста­сія Стан­ко, Оле­ксандр Глин­ський, Ро­ман Він­то­нів (Майкл Щур). Най­біль­ше ко­штів при­ніс лот від Дми­тра Яро­ша — ко­бу­ра, яка вря­ту­ва­ла йо­му жи­т­тя під час об­стрі­лу під До­не­цьком.

«Ми від­мо­ви­ли­ся від збо­ру ко­штів за до­по­мо­гою скри­ньок, адже за­раз та­кий спо­сіб спри­йма­є­ться лю­дьми не­о­дно­зна­чно. На­то­мість Сту­дент­ський центр під­трим­ки АТО ви­рі­шив про­во­ди­ли дрі­бні акції — від збо­ру ма­ку­ла­ту­ри на фа­куль­те­тах до про­да­жу кни­жок. Основ­ною акці­єю, яку ми про­ве­ли, став бла­го­дій­ний ау­кціон «Крок до пе­ре­мо­ги». На по­ча­тку свої ло­ти ви­став­ля­ли ві­до­мі ви­пу­скни­ки уні­вер­си­те­ту, по­тім до­лу­чи­ли­ся ін­ші ав­то­ри­те­тні ді­я­чі, та­кі як Дми­тро Ярош, чий лот при­ніс 55 000», — ко­мен­тує Ан­дрій Тка­чук, ке­рів­ник Сту­дент­сько­го ко­ор­ди­на­цій­но­го цен­тру під­трим­ки АТО ЛНУім. Іва­на Фран­ка. До ре­чі, сам Ан­дрій та­кож до­лу­чив­ся до акції, ви­ста­вив­ши на про­даж гіль­зу, яку йо­му подарували сво­го ча­су бій­ці 24-ї бри­га­ди.

Ра­ні­ше сту­ден­ти Фран­ко­во­го ви­шу вже про­во­ди­ли по­ді­бні акції з ме­тою за­ку­пів­лі аму­ні­ції, бро­не­жи­ле­тів, бер­ців для сту­ден­тів-до­бро­воль­ців. При­кла­дом мі­жна­ро­дної вза­є­мо­дії ста­ла спіль­на акція зі сту­ден­та­ми із Фран­ції, які зі­бра­ли ко­шти на два ме­ди­чні ав­то­мо­бі­лі.

Та­кож за іні­ці­а­ти­ви сту­дент­ських са­мов­ря­ду­вань, які ко­ор­ди­ну­ють свої дії з цен­тром, бу­ло зна­йде­но 6 сти­пен­дій по 500 до­ла­рів для сту­ден­тів-до­бро­воль­ців від одно­го з ка­над­ських фон­дів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.