Руй­ну­ю­чи істо­ри­чні сте­ре­о­ти­пи

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

На Во­ли­ні зня­ли фільм про кня­зя Во­ло­ди­ми­ра Ве­ли­ко­го

Фільм має на­зву «Во­ло­ди­мир Ве­ли­кий: по­гляд з Во­ли­ні» і пе­ре­дає твер­дже­н­ня де­яких істо­ри­ків та кра­є­знав­ців про те, що князь, який охре­стив Ки­їв­ську Русь та ти­ся­чо­лі­т­тя Успі­н­ня, яко­го не­дав­но від­зна­чи­ли, на­ро­див­ся не у Пско­ві, а на істо­ри­чній Во­ли­ні. А са­ме — у се­лі Бу­дя­ти­чі ни­ні Іва­ни­чів­сько­го ра­йо­ну, що на­чеб­то і є про­обра­зом лі­то­пи­сно­го Бу­ду­ти­на.

Не­дав­но у се­лі з іні­ці­а­ти­ви Во­лин­ської єпар­хії УПЦ КП бу­ло від­кри­то пам’ятний хрест кня­зю Во­ло­ди­ми­ру Ве­ли­ко­му. Во­лин­ські на­у­ков­ці вва­жа­ють, що на ви­зна­че­н­ня мі­сця на­ро­дже­н­ня май­бу­тньо­го Ве­ли­ко­го кня­зя впли­ну­ли істо­ри­чні сте­ре­о­ти­пи. Сво­го ча­су ро­сій­ські істо­ри­ки ви­сло­ви­ли при­пу­ще­н­ня, що кня­ги­ня Оль­га взя­ла із со­бою ма­тір май­бу­тньо­го кня­зя у Псков і там на­ро­див­ся Во­ло­ди­мир. Хо­ча він на­ро­див­ся зов­сім в ін­ший ча­со­вий ви­мір. Кан­ди­дат істо­ри­чних на­ук Сер- гій Па­ни­шко на­во­дить то­чку зо­ру окре­мих до­слі­дни­ків, що мо­ло­ді ро­ки Во­ло­ди­мир про­вів на Во­ли­ні, де й до­сі про ньо­го збе­ре­гло­ся чи­ма­ло ле­генд.

Вла­сне і мі­сто Во­ло­ди­мир, яке не­що­дав­но від­зна­чи­ло 1027-му рі­чни­цю сво­го за­сну­ва­н­ня, з’яви­ло­ся не­по­да­лік Бу­ду­ти­на-Бу­дя­ти­ча, а в се­лі Зим­не, що по­ряд із Во­ло­ди­ми­ром, князь за­сну­вав мо­на­стир і са­ме в ньо­го пе­ре­дав чу­до­твор­ну іко­ну, якою бла­го­сло­ви­ли йо­го на шлюб з ца­рів­ною Ан­ною.

Ав­тор сце­на­рію філь­му — Олег Кри­штоф, ре­да­ктор — Ма­рія Ан­дру­шко, опе­ра­тор-по­ста­нов­ник Ва­ле­рій Фе­ти­сов, ре­жи­сер мон­та­жу Ан­же­ла Ша­ба­ла. Стрі­чку по­ка­за­ли на Во­лин­сько­му те­ле­ба­чен­ні в день, ко­ли Пра­во­слав­на цер­ква по­ми­на­ла рі­чни­цю Успі­н­ня кня­зя Во­ло­ди­ми­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.