Cуд над Сав­чен­ко мо­жуть пе­ре­не­сти до Мо­скви

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Учо­ра в мі­сті До­нецьк Ро­стов­ської обла­сті про­йшли по­пе­ре­дні слу­ха­н­ня у спра­ві укра­їн­ської льо­тчи­ці На­дії Сав­чен­ко. Сто­ро­на зви­ну­ва­че­н­ня під­три­ма­ла кло­по­та­н­ня за­хи­сту про пе­ре­не­се­н­ня роз­гля­ду спра­ви до Га­га­рін­сько­го рай­су­ду Мо­скви. Як по­ві­дом­ля­ють Гра­ні.ру, кло­по­та­н­ня по­дав адво­кат Іл­ля Но­ві­ков. Від­по­від­но до ча­сти­ни 3 стат­ті 35 КПК во­но на­прав­ле­но до су­ду ви­щої ін­стан­ції, тоб­то до Ро­стов­сько­го обл­су­ду. Рі­ше­н­ня по кло­по­тан­ню по­вин­но бу­ти прийня­то про­тя­гом 10 днів. На цей час слу­ха­н­ня в До­не­цько­му місь­ксу­ді при­пи­не­ні.

Ін­ший адво­кат На­дії — Марк Фей­гін — по­яснив, що в До­не­цьку Сав­чен­ко не мо­же ско­ри­ста­ти­ся кон­суль­ської до­по­мо­гою. Крім то­го, він на­га­дав, що ро­ди­чі за­ги­блих жур­на­лі­стів ВДТРК, виз- на­ні по­тер­пі­ли­ми у спра­ві, жи­вуть са­ме в Мо­скві. Но­ві­ков, у свою чер­гу, за­ува­жив, що пе­ре­не­се­н­ня слу­хань до Мо­скви — це пи­та­н­ня здо­ро­во­го глу­зду. Ра­ні­ше Фей­гін за­явив, що за­раз обго­во­рю­є­ться мо­жли­вість обмі­ну Сав­чен­ко на за­а­ре­што­ва­них спе­цна­зів­ців ГРУОле­ксан­дра Але­ксан­дро­ва та Єв­ге­на Єро­фє­є­ва, за­а­ре­што­ва­них в Укра­ї­ні за зви­ну­ва­че­н­ням у те­ро­ри­змі.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.