«Ця іні­ці­а­ти­ва з трі­ском про­ва­ли­ться»

Екс­перт — про на­мір мар­гі­наль­ної гол­ланд­ської гру­пи за­бло­ку­ва­ти Асо­ці­а­цію Укра­ї­ни з ЄС

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ігор САМОКИШ, «День»

«Ко­мі­тет гро­ма­дян Єв­ро­со­ю­зу», який пред­став­ля­ють ні­дер­ланд­ські акти­ві­сти, по­чав збір під­пи­сів для про­ве­де­н­ня ре­фе­рен­ду­му що­до Уго­ди про асо­ці­а­цію з Укра­ї­ною. Ме­та — за­бло­ку­ва­ти ін­тен­си­фі­ка­цію спів­пра­ці Ки­є­ва з Брюс­се­лем. Це при то­му, що пар­ла­мент Ні­дер­лан­дів — вер­хня і ни­жня па­ла­ти — вже ра­ти­фі­ку­ва­ли Уго­ду про асо­ці­а­цію з Укра­ї­ною (7 кві­тня та 7 ли­пня від­по­від­но). Рі­ше­н­ня про це бу­ло опу­блі­ко­ва­но в уря­до­вій га­зе­ті 10 ли­пня.

Як пи­ше пор­тал Euobserver, за но­вим за­ко­ном, який на­брав чин­но­сті в Ні­дер­лан­дах з 1 ли­пня, гро­ма­дя­ни мо­жуть ви­ма­га­ти ор­га­ні­за­ції кон­суль­та­тив­но­го ре­фе­рен­ду­му що­до будь-яко­го за­ко­ну чи уго­ди.

При­чи­на, чо­му «під при­ці­лом» опи­ни­ла­ся са­ме асо­ці­а­ція з Укра­ї­ною, та­ка: бло­ге­ри кри­ти­чно спри­йма­ють те, як ЄС ви­рі­шує кон­флікт в Укра­ї­ні, а До­го­вір про асо­ці­а­цію — «про­во­ка­тив­ним, оскіль­ки зав­дає шко­ди на­шій без­пе­ці та до­бро­бу­ту, так са­мо, як і укра­їн­цям».

До 6 сер­пня ор­га­ні­за­то­рам по­трі­бно зі­бра­ти 10 ти­сяч під­пи­сів, щоб по­да­ти по­пе­ре­дню за­яв­ку на про­ве­де­н­ня все­на­ро­дно­го го­ло­су­ва­н­ня. Ко­ли ви­бор­ча ра­да Ні­дер­лан­дів опра­цює цей за­пит, акти­ві­стам зна­до­би­ться вже 300 ти­сяч під­пи­сів про­тя­гом на­сту­пних ше­сти ти­жнів.

Про­го­ло­су­ва­ти за ре­фе­рен­дум мо­жна на бло­зі Geenstijl ( « Без сти­лю » ) . УНі­дер­лан­дах цей сайт по­сі­дає 44 схо­дин­ку за по­пу­ляр­ні­стю, обі­йшов­ши пор­тал із філь­ма­ми Netflix. Geenstijl ві­до­мий сво­ї­ми сар­ка­сти­чни­ми по­ста­ми, а та­кож зда­тні­стю згур­то­ву­ва­ти лю­дей на рі­зні кам­па­нії, про­дов­жує Euobserver. По­при це, на­віть сам блог ви­знає, що здо­бу­ти 300 ти­сяч під­пи­сів «май­же не­мо­жли­во».

« День » звер­нув­ся до екс­пер­та Ін­сти­ту­ту Клін­ген­дейл Кі­са ХОМАНА ( Га­а­га) з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти цю іні­ці­а­ти­ву, а та­кож імо­вір­ність про­ве­де­н­ня та­ко­го ре­фе­рен­ду­му та йо­го наслідки:

— Лю­ди, які ви­су­ну­ли цю іні­ці­а­ти­ву, ви­сту­па­ють про­ти по­ши­ре­н­ня Уго­ди про асо­ці­а­цію на Укра­ї­ну. Це та­кож мо­же бу­ти про­во­ка­ці­єю з бо­ку Ро­сії. Однак Мо­сква і так вже про­во­кує всю Єв­ро­пу. Га­даю, ко­ли во­на вда­є­ться до та­ких дій, це ли­ше під­кре­слює те, що ми — на пра­виль­но­му шля­ху.

Я не ду­маю, що вда­сться зі­бра­ти до­ста­тню кіль­кість під­пи­сів для ре­фе­рен­ду­му. Ця іні­ці­а­ти­ва з трі­ском про­ва­ли­ться.

Звід­ки по­хо­дять та­кі « ідеї » ? УЄС є пев­ні гру­пи, яким не по­до­ба­є­ться ідея роз­ши­ре­н­ня Єв­ро­со­ю­зу й, зокре­ма, вклю­че­н­ня до ньо­го Мол­до­ви, Гру­зії та Укра­ї­ни. Ці лю­ди ду­ма­ють, що Єв­ро­со­юз не по­ви­нен роз­ши­ря­ти­ся, зва­жа­ю­чи на си­ту­а­цію в Гре­ції, яка й так зав­дає шко­ди Брюс­се­лю. На їхню дум­ку, вхо­дже­н­ня Укра­ї­ни, Мол­до­ви та Гру­зії до ЄС ще збіль­шить йо­го про­бле­ми.

Однак я не вва­жаю, що уряд Ні­дер­лан­дів при­ді­лить якусь ува­гу цій іні­ці­а­ти­ві. До то­го ж він і так ви­сту­пає про­ти цьо­го, оскіль­ки вже під­пи­сав Уго­ду про асо­ці­а­цію з Укра­ї­ною.

Ця іні­ці­а­тив­на гру­па, яка пе­ре­бу­ває в мен­шо­сті і має мар­гі­наль­ний го­лос, ні­як не впли­не на рі­ше­н­ня Ам­стер­да­ма.

Усвою чер­гу ми ви­сту­па­є­мо за вхо­дже­н­ня Укра­ї­ни до скла­ду Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. Те ж са­ме сто­су­є­ться Мол­до­ви та Гру­зії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.