То­вар­на ін­спе­кція в ЄС

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

Екс­перт: «Збіль­шу­ва­ти кво­ти на си­ро­вин­ну про­ду­кцію — по­зи­тив­ний крок. Але по­трі­бно по­ста­ча­ти в ЄС го­то­ві то­ва­ри»

Укра­ї­на хо­че пе­ре­гля­ну­ти то­вар­ні кво­ти з ЄС у рам­ках Зо­ни віль­ної тор­гів­лі. «Ми з На­та­лею Яре­сько вже коротко розмовляли з на­ши­ми єв­ро­пей­ськи­ми пар­тне­ра­ми що­до не­об­хі­дно­сті про­ве­де­н­ня пе­ре­го­во­рів сто­сов­но збіль­ше­н­ня квот для укра­їн­ської про­ду­кції в рам­ках ЗВТ, але кво­ти по­трі­бно на­пов­ню­ва­ти які­сною та кон­ку­рен­тною про­ду­кці­єю», — роз­по­вів дня­ми прем’єр-мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк.

На дум­ку Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка, зав­дя­ки уго­ді про ЗВТ з ЄС, за кіль­ка ро­ків ві­тчи­зня­на про­ду­кція осво­ї­ться на єв­ро­пей­сько­му ри­кну. Тож укра­їн­ська вла­да хо­че тор­го­вель­ної екс­пан­сії в ЄС. Чи є для цьо­го під­ста­ви?

Із одно­го бо­ку, укра­їн­ський уряд та Єв­ро­ко­мі­сія укла­ли уго­ду про ЗВТ, яка спро­щує до­ступ до одно­го з най­ба­га­тших рин­ків сві­ту. Що­би мі­ні­мі­зу­ва­ти не­га­тив­ний вплив вій­ни на ві­тчи­зня­ну еко­но­мі­ку, в кві­тні 2014 ро­ку ЄС в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку зняв ми­тні обме­же­н­ня для укра­їн­ської про­ду­кції до мо­мен­ту на­бу­т­тя чин­но­сті уго­ди про ЗВТ, тоб­то, пре­фе­рен­ції ді­я­ти­муть до 1 сі­чня 2016 ро­ку. Крім то­го, за низ­кою то­вар­них по­зи­цій (пе­ред­ба­че­них уго­дою), Укра­ї­на вже пе­ре­ви­ко­нує на­да­ні кво­ти (на­при­клад, м’ясо пти­ці, зер­но­ві, мед то­що). Тож на­чеб­то є по­зи­тив­ний бек­гра­унд для стар­ту пе­ре­го­во­рів про змі­ну то­вар­них квот.

Але є низ­ка стри­му­ю­чих фа­кто­рів, як-от пе­ре­хід ви­ро­бни­ків на єв­ро­стан­дар­ти. Як на­слі­док тіль­ки тре­ти­на укра­їн­ських екс­пор­те­рів ско­ри­ста­ли­ся ав­то­ном­ни­ми пре­фе­рен­ці­я­ми, що бу­ли на­да­ні Укра­ї­ні Єв­ро­со­ю­зом. Та­ки­ми є ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня, про­ве­де­но­го Ін­сти­ту­том еко­но­мі­чних до­слі­джень і по­лі­ти­чних кон­суль­та­цій на під­ста­ві опи­ту­ва­н­ня бі­зне­су. Ав­то­ри до­слі­дже­н­ня за­зна­ча­ють, що жо­дне з опи­та­них під­при­ємств не да­ло не­га­тив­них від­гу­ків що­до дії ав­то­ном­них пре­фе­рен­цій. Оцін­ки ва­рі­ю­ю­ться від по­зи­тив­них до ней­траль­них.

От­же, ми­ну­ло­го ро­ку кіль­кість укра­їн­ських під­при­ємств-екс­пор­те­рів до ЄС у ці­ло­му зро­сла — 5302 ви­йшло на ри­нок ЄС, 2299 — по­ки­ну­ло йо­го. 3814, або 42%, що екс­пор­ту­ва­ли до ЄС 2013 ро­ку, про­дов­жу­ва­ли екс­пор­ту­ва­ти й 2014-го. Про­те біль­шість з них — 55% — змен­ши­ла об­ся­ги по­ста­вок до ЄС. В Ін­сти­ту­ті за­зна­ча­ють, що за їхні­ми по­пе­ре­дні­ми оцін­ка­ми, дія ав­то­ном­них пре­фе­рен­цій ма­ла б за­без­пе­чи­ти збіль­ше­н­ня укра­їн­сько­го екс- пор­ту до ЄС на 4,5 % на рік. Най­біль­ше ма­ли ви­гра­ти сіль­ське го­спо­дар­ство, хар­чо­ва та лег­ка про­ми­сло­вість. Але вплив не­га­тив­них чин­ни­ків — оку­па­ція Кри­му, вій­сько­ві дії на Дон­ба­сі — за­ва­ди­ли ре­а­лі­зу­ва­ти ці пла­ни.

Які шан­си Укра­ї­ни отри­ма­ти по­зи­тив­ний ре­зуль­тат що­до пе­ре­гля­ду то­вар­них квот у рам­ках ЗВТ з ЄС? Про це «День» за­пи­тав екс­пер­тів.

— Ду­маю, збіль­шу­ва­ти­муть кво­ти для ме­та­ло­про­ду­кції, зер­на, олії, рі­зно­го ро­ду сої. Але вар­то пам’ята­ти, що кво­ти вста­нов­лю­ю­ться ли­ше на си­ро­вин­ні то­ва­ри. Про­ду­кція ін­ших, ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних га­лу­зей — квот не пе­ред­ба­чає.

Річ у тім, що тут має мі­сце гло­баль­ний про­цес. 90 кра­їн си­ро­вин­но­го про­фі­лю про­сять ЄС, США та ін­ші кра­ї­ни Ве­ли­кої сім­ки, щоб во­ни ска- су­ва­ли кво­ти та бар’єри. То­му що Єв­ро­па, Ка­на­да й Ав­стра­лія за­хи­ща­ють свої рин­ки ви­со­ки­ми ми­та­ми. І це пи­та­н­ня за­ви­сло із 2003 ро­ку, хо­ча й від­бу­ва­ю­ться що­рі­чні за­сі­да­н­ня. Ці 90 кра­їн ка­жуть, що ве­ли­кі кра­ї­ни не хо­чуть з ни­ми спів­пра­цю­ва­ти, от­же, во­ни ви­му­ше­ні бло­ку­ва­ти ро­бо­ту СОТ.

Чо­му Єв­ро­па за­хи­щає сіль­сько­го­спо­дар­ський ри­нок? То­му що це — ро­бо­чі мі­сця, куль­ту­ра, етнос.

То­му на­ші на­ма­га­н­ня роз­ши­ри­ти свою при­су­тність в Єв­ро­пі — це по­зи­тив­ний про­цес. Але ми від ньо­го не ду­же ба­га­то отри­ма­є­мо. Си­ро­ви­ну екс­пор­ту­ва­ти — до­бре, але кра­ще бу­ло б екс­пор­ту­ва­ти го­то­ву про­ду­кцію. Хо­ча, в уря­ді, зокре­ма, го­во­рять про та­ку не­об­хі­дність. Зокре­ма, про­сять бі­ло­ру­сів, щоб во­ни у нас по­бу­ду­ва­ли за­во­ди, і це теж до­бре.

На­при­клад, чо­му Гре­ція так агре­сив­но ре­а­гує на за­яви Брюс­се­ля? То­му що їм обме­жи­ли об­сяг квот на вве­зе­н­ня ма­слин, олії, ри­би — на все, на чо­му во­ни за­ро­бля­ли б. Ці кра­ї­ни,

— Що­до пе­ре­гля­ду квот нас ці­ка­вить са­ме АПК і нам по­трі­бно їх збіль­шу­ва­ти. Це сто­су­є­ться м’ясної про­ду­кції, со­ків, ме­ду, зер­но­вих — по всіх цих по­зи­ці­ях ми ду­же швид­ко ви­би­ра­є­мо свої кво­ти. На­ра­зі ли­ше сто­сов­но мо­ло­чної про­ду­кції у нас не ви­бра­ні до кін­ця кво­ти, то­му що ще не за­кін­че­на про­це­ду­ра отри­ма­н­ня до­зво­лу на по­ста­ча­н­ня про­ду­кції на рин­ки ЄС.

Нам по­трі­бно збіль­шу­ва­ти кво­ти в ра­зи. Не 20 — 30%, а на­ба­га­то біль­ше. Але чи пі­де нам на зу­стріч ЄС — ви­клю­чно по­лі­ти­чне пи­та­н­ня. І по­ки скла­дно спро­гно­зу­ва­ти. Адже до скла­ду ЄС вхо­дить ба­га­то кра­їн, і не всі во­ни на­ла­што­ва­ні по­зи­тив­но до Укра­ї­ни, як у по­лі­ти­чних, так ів еко­но­мі­чних пи­та­н­нях. Усе за­ле­жа­ти­ме від то­го, чи змо­жуть про­від­ні єв­ро­пей­ські кра­ї­ни впли­ну­ти на ін­ших чле­нів ЄС. Бо, фа­кти­чно, від яко­їсь ма­лень­кої кра­ї­ни за­ле­жа­ти­ме, чи отри­ма­є­мо ми кво­ти.

Ва­ле­рій П’ЯТНИЦЬКИЙ, ко­ли­шній в.о. мі­ні­стра еко­но­мі­ки Укра­ї­ни:

— Ви­ко­ри­ста­н­ня ви­ро­бни­ка­ми вже на­да­них Єв­ро­пою тор­го­вель­них пре­фе­рен­цій рі­зни­ться. На­при­клад, по гру­пах то­ва­рів та­ких, як мед, кур­ка, зер­но — 100%. До то­го ж, у ЄС діє спе­ці­аль­на про­це­ду­ра за­без­пе­че­н­ня про­дбез­пе­ки вну­трі­шньо­го ри­кну і ча­сто вста­нов­лю­ю­ться ну­льо­ві ми­та на вве­зе­н­ня то­го ж зер­на. Укра­ї­на ни­ми актив­но ко­ри­сту­є­ться. Я ска­зав би, Укра­ї­на ви­ко­ри­сто­вує ті об­ся­ги по­ста­вок, що й тра­ди­цій­но до укла­да­н­ня уго­ди. Жо­дних но­вих екс­порт­них про­ри­вів у ЄС на­ра­зі не­має.

Ра­зом із тим, пе­ре­гляд квот — пи­та­н­ня скла­дне і не­о­дно­зна­чне. За­га­лом та­ри­фні кво­ти мо­жна роз­би­ти на кіль­ка груп. На­при­клад, за озна­кою ви­ко­ри­ста­н­ня є ті, які пов­ні­стю використовуються (мед, кур­ка, зер­но­ві куль­ту­ри) і по них по­трі­бно ве­сти пе­ре­го­во­ри. Але ра­зом з тим, є й ті гру­пи то­ва­рів, що­до яких вве­де­ні кво­ти не ви­ко­ри­сто­ву­ють, на­при­клад сви­ни­на і яло­ви­чи­на. Чо­му так? Не­має фі­то­са­ні­тар­них чи са­ні­тар­них до­зво­лів для та­ких під­при­ємств на до­ступ до єв­ро­пей­сько­го рин­ку. Тра­пля­ю­ться і ви­пад­ки, ко­ли не за­сто­со­ва­ні за­галь­но­єв­ро­пей­ські пра­ви­ла ви­ро­бни­цтва тих чи ін­ших про­ду­ктів, що є пе­ре­по­ною для ви­хо­ду на єв­ро­пей­ський ри­нок. То­му, зві­сно, уряд мо­же іні­ці­ю­ва­ти старт пе­ре­го­во­рів з ЄС на те­му та­ри­фних квот, але біль­ше ро­бо­ти для цьо­го тре­ба зро­би­ти са­ме йо­му — за­сто­со­ву­ва­ти но­ві пра­ви­ла, до­би­ва­ти­ся єв­ро­пей­ської сер­ти­фі­ка­ції то­що. На­ра­зі ме­ні не ві­до­мо, щоб ЄС мав ман­дат на по­ча­ток пе­ре­го­во­рів з Укра­ї­ною в цьо­му пи­тан­ні. В одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку іні­ці­ю­ва­ти та­кі пе­ре­мо­ви­ни — скла­дно. По­трі­бно ба­жа­н­ня з обох сто­рін.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.