Три міль­йо­ни укра­їн­ців хо­чуть на за­ро­бі­тки за кор­дон

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Пла­ни ви­їха­ти на ро­бо­ту за ру­біж най­ближ­чим ча­сом є у 8% гро­ма­дян Укра­ї­ни (три міль­йо­на осіб), про що свід­чать да­ні опи­ту­ва­н­ня, про­ве­де­но­го ком­па­ні­єю GFK Ukraine за за­пи­том Мі­жна­ро­дної ор­га­ні­за­ції по мі­гра­ції (МОМ). Від­так, чо­ло­ві­ків се­ред тих, що ба­жа­ють пра­цю­ва­ти за кор­до­ном при­бли­зно удві­чі біль­ше, аніж жі­нок. 34% опи­та­них не про­ти пра­це­вла­шту­ва­н­ня за кор­до­ном, але пре­дме­тно про це по­ки не ду­ма­ли. Одно­ча­сно від­со­ток укра­їн­ців, які не роз­гля­да­ють мо­жли­вість ви­їзду на за­ро­бі­тки за кор­дон, ско­ро­тив­ся з 55% в 2011 ро­ці) до 44%. Що сто­су­є­ться основ­них кра­їн при­зна­че­н­ня тру­до­вої мі­гра­ції, при­ва­бли­вість Ро­сії ско­ро­ти­ла­ся з 18% в 2011 ро­ці до 12% в по­то­чно­му ро­ці, Поль­щі — ви­ро­сла до 30% з 7% в 2006 ро­ці. Пер­ше мі­сце в рей­тин­гу при­ва­бли­во­сті з Поль­щею ді­лить Ні­меч­чи­на, на дру­го­му мі­сці — Іта­лія (там хо­чуть пра­цю­ва­ти 19% по­тен­цій­них). За ни­ми йдуть США (15%), Ве­ли­ко­бри­та­нія і Ро­сія (по 12%), Ка­на­да і Че­хія (по 11%). Крім то­го, кіль­кість укра­їн­ців, які ба­жа­ють пра­цю­ва­ти за кор­до­ном не­о­фі­цій­но, різ­ко ви­ро­сла з 28% в 2011 ро­ці май­же до 41% на мо­мент ни­ні­шньо­го опи­ту­ва­н­ня. «Це три­во­жна тен­ден­ція. Ми та­кож ба­чи­мо різ­ке зро­ста­н­ня кіль­ко­сті лю­дей, які го­то­ві прийня­ти ри­зи­ко­ва­ні про­по­зи­ції по пра­це­вла­шту­ван­ню за кор­до­ном. Сьо­го­дні 21% по­тен­цій­них тру­до­вих мі­гран­тів з Укра­ї­ни по­го­ди­ли­ся б за­ра­ди ро­бо­ти в ін­шій кра­ї­ні пе­ре­тну­ти ме­жу не­ле­галь­но або пра­цю­ва­ти під зам­ком, або від­да­ти свій па­спорт пра­це­дав­це­ві», — по­ві­до­мив гла­ва пред­став­ни­цтва Мі­жна­ро­дної ор­га­ні­за­ції по мі­гра­ції в Укра­ї­ні Ман­фред Про­фа­зі.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.