Крі­стін Ла­гард: «МВФ сьо­го­дні має схва­ли­ти чер­го­вий транш Укра­ї­ні»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ди­ре­ктор-роз­по­ря­дник Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду Крі­стін Ла­гард ви­сло­ви­ла спо­ді­ва­н­ня, що чер­го­вий пе­ре­гляд про­гра­ми роз­ши­ре­но­го кре­ди­ту­ва­н­ня МВФ для Укра­ї­ни до­зво­лить ви­ді­ле­н­ня но­во­го тран­шу, пе­ре­дає УНН. «У нас по­ви­нен бу­ти пер­ший пе­ре­гляд дру­гої про­гра­ми (кре­ди­ту­ва­н­ня. — Ред.) в цю п’ятни­цю. Я спо­ді­ва­ю­ся, що він бу­де ду­же пе­ре­кон­ли­вим і під­три­має зу­си­л­ля (укра­їн­ської вла­ди. — Ред.) », — ска­за­ла Крі­стін Ла­гард. При цьо­му го­ло­ва МВФ схваль­но від­гу­кну­ла­ся про дії уря­ду Укра­ї­ни, за­зна­чив­ши, що вла­да «де­мон­струє ре­зуль­тат» і «твер­ду по­лі­ти­чну во­лю» по­при де­ста­бі­лі­зу­ю­чі фа­кто­ри. «По­лі­ти­чні грав­ці ро­зу­мі­ють, що ко­ли... хо­чуть від­но­ви­ти ста­біль­ність, їм тре­ба би­ти на всіх фрон­тах — фі­скаль­ні, стру­ктур­ні ре­фор­ми, ко­ру­пція, борг, всі ра­зом», — ска­за­ла Ла­гард.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.