В Бель­гії про­те­сту­ють сіль­го­спви­ро­бни­ки

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Як по­ві­дом­ля­ють бель­гій­ські ЗМІ, пер­ші акції по­ча­ли­ся уве­че­рі в середу, ко­ли де­ся­тки тра­кто­рів зі­бра­ли­ся у де­кіль­кох ве­ли­ких ме­ре­же­вих су­пер­мар­ке­тів гру­пи Colruyt, а та- кож час­тко­во бло­ку­ва­ли ав­то­ма­гі­страль. При­чи­на про­те­стів — низь­кі за­ку­пі­вель­ні ці­ни на ряд про­ду­ктів сіль­сько­го го­спо­дар­ства, пе­ре­дає Ін­тер­факс-Укра­ї­на.

Іні­ці­а­то­ри ма­ні­фе­ста­цій — ви­ро­бни­ки мо­ло­ка, по за­кли­ку сіль­сько­го­спо­дар­ських проф­спі­лок до них при­єд­на­ли­ся ви­ро­бни­ки ін­ших се­кто­рів бель­гій­сько­го сіль­сько­го го­спо­дар­ства.

Ор­га­ні­за­то­ри ого­ло­си­ли про на­мір бло­ку­ва­ти де­я­кі тор­го­ві цен­три, вва­жа­ю­чи тор­го­ву ме­ре­жу від­по­від­аль­ною за стан справ, і обі­ця­ють «акції-сюр­при­зи» впро­довж дня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.