У ли­пні зар­пла­тні бор­ги збіль­ши­ли­ся май­же на 6%

Den (Ukrainian) - - Економіка -

В Укра­ї­ні за­бор­го­ва­ність з ви­пла­ти за­ро­бі­тної пла­ти у ли­пні 2015 ро­ку зро­сла на 5,8% — до 1,915 млрд гри­вень по­рів­ня­но з черв­нем цьо­го ро­ку. Про це пе­ре­дає УНН з по­си­ла­н­ням на Дер­жав­ну слу­жбу ста­ти­сти­ки. За ін­фор­ма­ці­єю ві­дом­ства, най­ви­ща за­бор­го­ва­ність на ли­пень за­фі­ксо­ва­на у Лу­ган­ській обл. — 451,4 міль­йо­на гри­вень, До­не­цькій обл. — 422,6 міль­йо­на гри­вень, Хар­ків­ській обл. — 162,4 міль­йо­на гри­вень та Ки­їв­ській обл. — 128,5 міль­йо­на гри­вень. При цьо­му най­мен­ше за­бор­гу­ва­ли сво­їм пра­ців­ни­кам у Чер­ні­ве­цькій обл. — 3,6 міль­йо­на гри­вень, За­кар­пат­ській — 4,3 міль­йо­на гри­вень, Жи­то­мир­ській — 9,3 міль­йо­на гри­вень. Та­кож за­зна­ча­є­ться, що ін­фор­ма­ція по­да­є­ться без ура­ху­ва­н­ня тим­ча­со­во оку­по­ва­ної те­ри­то­рії Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим, Се­ва­сто­по­ля та ча­сти­ни зо­ни про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції. На­га­да­є­мо, ста­ном на чер­вень 2015 ро­ку за­бор­го­ва­ність з ви­пла­ти за­ро­бі­тної пла­ти в Укра­ї­ні ста­но­ви­ла 1,8 млрд гри­вень, у трав­ні во­на ста­но­ви­ла 1,49 млрд гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.