На за­про­ва­дже­н­ня ID- карт Ка­бмін ви­ді­лить 50 міль­йо­нів гри­вень

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Дер­жав­на мі­гра­цій­на слу­жба отри­має від Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів 50 міль­йо­нів гри­вен для впро­ва­дже­н­ня си­сте­ми кар­ток гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни, за­явив прем’єр-мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк, пи­ше Уніан. «Для то­го, щоб ку­дись лі­та­ти без віз, по­трі­бно, щоб ми на­ре­шті ви­ко­на­ли усі те­хні­чні пи­та­н­ня по без­ві­зо­во­му ре­жи­му. Уме­жах ре­а­лі­за­ції лі­бе­ра­лі­за­ції без­ві­зо­во­го ре­жи­му сьо­го­дні уряд при­ймає рі­ше­н­ня про ви­ді­ле­н­ня за­со­бів на ви­го­тов­ле­н­ня кар­тки гро­ма­дя­ни­на кра­ї­ни. Ми ви­ді­ля­є­мо 50 міль­йо­нів для Дер­жав­ної мі­гра­цій­ної слу­жби для ство­ре­н­ня си­сте­ми карт гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни», — за­явив він. Ар­се­ній Яце­нюк під­кре­слив, що ця кар­тка ді­я­ти­ме одно­ча­сно із вну­трі­шнім па­спор­том. «Це одна з клю­чо­вих ви­мог, щоб іден­ти­фі­ка­ція і без­по­се­ре­дньо до­ку­мент, який під­твер­джує осо­бу, від­по­від­а­ли тим стан­дар­там, які ви­зна­че­ні Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом», — по­яснив прем’єр. Ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що за­мі­на вну­трі­шніх па­спор­тів на ID- кар­ти по­чне­ться на­сту­пно­го ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.