Про­фі­цит держ­бю­дже­ту за пів­ро­ку склав по­над 12 мі­льяр­дів гри­вень

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Про­фі­цит зве­де­но­го дер­жав­но­го бю­дже­ту (держ­бю­дже­ту) Укра­ї­ни за сі­чень — чер­вень цьо­го ро­ку склав 12,266 мі­льяр­да гри­вень про­ти де­фі­ци­ту в 20,776 мі­льяр­да за та­кий же пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку. Про це по­ві­дом­ляє Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів Укра­ї­ни на сво­є­му сай­ті. За­галь­на су­ма до­хо­дів зве­де­но­го бю­дже­ту в пер­шо­му пів­річ­чі скла­ла 298,660 мі­льяр­да гри­вень. За аналогічний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку су­ма до­ся­гла 224,527 мі­льяр­да гри­вень. Та­ким чи­ном, по­ка­зник по до­хо­дах зве­де­но­го бю­дже­ту за сі­чень — чер­вень цьо­го ро­ку зріс на 33%. За­галь­на су­ма ви­да­тків зве­де­но­го бю­дже­ту в пер­шо­му пів­річ­чі скла­ла 285,236 мі­льяр­да гри­вень. За аналогічний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку по­ка­зник ста­но­вив 244,241. Та­ким чи­ном, су­ма ви­трат за пер­ше пів­річ­чя зро­сла на 16,8%. На­га­да­є­мо, за п’ять мі­ся­ців цьо­го ро­ку про­фі­цит держ­бю­дже­ту Укра­ї­ни склав 5,6 мі­льяр­да гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.