Укра­їн­ці вла­шту­ва­ли чер­го­вий тест-драйв для еле­ктро­ка­ра — Ки­їв — Оде­са

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Ко­ман­да ElectroCars про­дов­жує про­во­ди­ти по­льо­ві до­слі­дже­н­ня що­до мо­жли­во­сті по­до­ро­жу­ва­ти Укра­ї­ною (й не ли­ше) на еле­ктро­ка­рах. Це не ли­ше еко­ло­гі­чно, а ще й ду­же де­ше­во: під час по­їзд­ки з Ки­є­ва в Оде­су екі­паж Nissan Leaf Оле­ксандр Крав­цов і Во­ло­ди­мир Са­ван­чук не ви­тра­ти­ли «на про­їзд» ні грив­ни, по­ві­дом­ляє пор­тал AIN. Основ­на ме­та про­бі­гу — з’ясу­ва­ти, на­скіль­ки ре­аль­но жи­те­ле­ві сто­ли­ці ді­ста­ти­ся до мо­ря на еле­ктро­ка­рі. По­їзд­ка від­бу­ла­ся 24 ли­пня. Як за­зна­ча­ють те­сту­валь­ни­ки, до­ро­гою в Оде­су за­ря­дних стан­цій ду­же ма­ло: дві — на ви­їзді з Ки­є­ва, в ра­йо­ні се­ла Га­тне та се­ли­ща Ча­ба­ни, й ще дві на 226-му кі­ло­ме­трі шля­ху в се­лі Ла­ди­жен­ка. А в са­мій Оде­сі за­ряд­ка для еле­ктро­ка­ра тіль­ки одна — в цен­трі мі­ста. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше чле­ни спів­то­ва­ри­ства ElectroCars здій­сни­ли одно­ден­ний про­біг на еле­ктро­ка­рі за мар­шру­том Ки­їв — Рів­не — Ки­їв. За­галь­на про­тя­жність мар­шру­ту — 615 км. Та­ким чи­ном ко­ман­да го­ту­ва­ла­ся до ма­ра­фо­ну Ки­їв — Мон­те-Кар­ло, про який «День» пи­сав ра­ні­ше.

ФО­ТО НА­ДА­НО ПРЕС-СЛУ­ЖБОЮ ELECTROCARS

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.