Держ­слу­жба зайня­то­сті го­ту­ва­ти­ме ІТ-спе­ці­а­лі­стів спіль­но з бі­зне­сом

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Усе­ре­ду, 29 ли­пня, Дер­жав­на слу­жба зайня­то­сті ого­ло­си­ла про по­ча­ток спів­ро­бі­тни­цтва з осві­тньою си­сте­мою Brain Academy та про­від­ни­ми ІТ-ком­па­ні­я­ми Укра­ї­ни в рам­ках під­го­тов­ки лю­дей, які тим­ча­со­во не пра­цю­ють, за най­більш пер­спе­ктив­ни­ми та за­тре­бу­ва­ни­ми спе­ці­аль­но­стя­ми в га­лу­зі ІТ, а та­кож їхнє подаль­ше пра­це­вла­шту­ва­н­ня. Ці­лі та ме­та про­е­кту за­крі­пле­но в Ме­мо­ран­ду­мі, який під­пи­са­ли: го­ло­ва Дер­жав­ної слу­жби зайня­то­сті Яро­слав Ка­шу­ба, за­снов­ник Brain Academy Ігор За­ка­лов, ди­ре­ктор Astound Commerce Дми­тро Ко­злов­ський, ди­ре­ктор Infotek Марк Мар­чен­ко та ко­ор­ди­на­тор на­вчаль­но­го цен­тру NIX Solutions Ві­кто­рія Мор­гун. «Сьо­го­дні Укра­ї­на — кра­ї­на но­мер один за кіль­кі­стю ви­пу­скни­ків ін­же­нер­них спе­ці­аль­но­стей. То­му ри­нок ІТ-по­слуг Укра­ї­ни вже про­тя­гом во­сьми ро­ків ро­сте швид­ше, ніж у се­ре­дньо­му у сві­ті. Унай­ближ­чі п’ять ро­ків дефіцит ІТ-фа­хів­ців в Укра­ї­ні очі­ку­є­ться на рів­ні ста ти­сяч, а у сві­ті — п’яти міль­йо­нів. При цьо­му ва­жли­во вча­сно зо­рі­єн­ту­ва­ти­ся й по­ча­ти під­го­тов­ку лю­дей», — за­ува­жив го­ло­ва Дер­жав­ної слу­жби зайня­то­сті Яро­слав Ко­шу­ба. Усвою чер­гу Марк Мар­чен­ко за­зна­чив, що ком­па­нія Infotek вже роз­по­ча­ла спів­пра­цю зі слу­жбою зайня­то­сті що­до під­го­тов­ки май­бу­тніх ІТ-спе­ці­а­лі­стів, і на­го­ло­сив на то­му, що по­пит на на­вча­н­ня в За­по­ріж­жі до­сить ви­со­кий.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.