Google до­зво­ляє ро­би­ти пе­ре­клад за до­по­мо­гою ка­ме­ри

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Дня­ми ком­па­нія Google оно­ви­ла ін­стру­мент Пе­ре­кла­дач — розробники до­да­ли мо­жли­вість мит­тє­во­го пе­ре­кла­ду дру­кар­сько­го текс­ту в Пе­ре­кла­да­чі Google для 27 мов, вклю­чно з укра­їн­ською, що зро­бить роз­мо­ви на рі­зних мо­вах в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су швид­ши­ми й про­сті­ши­ми, ніж ра­ні­ше. Про це по­ві­до­ми­ли «День» в прес­слу­жбі ком­па­нії. «До­да­ток Пе­ре­кла­дач Google до­зво­ляє по­ба­чи­ти світ на ва­шій мо­ві. Про­сто від­крий­те про­гра­му, на­ти­сніть на ка­ме­ру, а по­тім на­прав­те її на текст, який тре­ба пе­ре­ве­сти — ву­ли­чний знак, спи­сок ін­гре­ді­єн­тів у ре­це­пті або меню, ке­рів­ни­цтво з екс­плу­а­та­ції, на­пи­си на праль­ній ма­ши­ні, — й ви по­ба­чи­те, як сло­ва від­ра­зу ж з’яв­ля­ю­ться на ін­шій мо­ві пря­мо на екра­ні. При цьо­му не тре­ба ма­ти під­клю­че­н­ня до Ін­тер­не­ту або мо­біль­них да­них», — за­зна­ча­ють в Google. Для то­го, щоб спро­бу­ва­ти но­вий пе­ре­клад, по­трі­бно пе­ре­йти на до­да­ток Пе­ре­кла­дач Google, вста­но­ви­ти ан­глій­ську ра­зом із мо­вою, на яку ви хо­ті­ли б пе­ре­кла­сти текст, і на­ти­сну­ти на кно­пку ка­ме­ри. Вам бу­де за­про­по­но­ва­но за­ван­та­жи­ти не­ве­ли­кий (~2 Мб) мов­ний па­кет для ко­жної мо­ви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.