Уче­ні ство­ри­ли мо­ле­ку­лу, яка імі­тує за­ня­т­тя спор­том

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Но­ва мо­ле­ку­ла під на­звою «З’єд­на­н­ня 14» імі­тує ефект від фі­зи­чних вправ, при­му­шу­ю­чи клі­ти­ни ті­ла «ду­ма­ти», що во­ни ви­чер­па­ли всю енер­гію, по­ві­дом­ляє пор­тал «Наука і те­хні­ка». Уре­зуль­та­ті во­ни по­чи­на­ють спо­жи­ва­ти біль­ше енер­гії, а зна­чить, спа­лю­ва­ти жир. Та­ким чи­ном, мо­ле­ку­ла мо­же ста­ти осно­вою для пре­па­ра­ту для сху­дне­н­ня, а та­кож від ді­а­бе­ту дру­го­го ти­пу. До­слі­дни­ки з Уні­вер­си­те­ту Са­ут­гем­пто­на ві­рять, що ста­ли на крок ближ­че до цьо­го. В ре­зуль­та­ті утво­рю­ю­ться мо­ле­ку­ли ZMP, які при­му­шу­ють клі­ти­ни «ду­ма­ти», що їм тре­ба біль­ше енер­гії. Так акти­ві­зу­є­ться клі­тин­ний цен­траль­ний енер­ге­ти­чний да­тчик, по­си­лю­є­ться ме­та­бо­лізм і збіль­шу­є­ться по­гли­на­н­ня глю­ко­зи. Як на­слі­док, рі­вень глю­ко­зи в кро­ві зни­жу­є­ться, а то­ле­ран­тність до неї під­ви­щу­є­ться. Ви­про­бо­ву­ва­н­ня мо­ле­ку­ли на ла­бо­ра­тор­них ми­шах по­ка­за­ли не ли­ше по­лі­пше­ний ана­ліз кро­ві, а й істо­тне сху­дне­н­ня. Те­пер на­ле­жить про­ве­сти ви­про­бу­ва­н­ня лі­ків на лю­дях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.