Ство­ре­но дви­гун для ко­смі­чно­го ко­ра­бля, який за чо­ти­ри го­ди­ни мо­же до­ле­ті­ти до Мі­ся­ця

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

По­літ на Мі­сяць мо­же зайня­ти всьо­го ли­ше чо­ти­ри го­ди­ни зав­дя­ки бри­тан­сько­му ви­на­хо­ду, який ви­ко­ри­сто­вує со­ня­чну енер­гію для ство­ре­н­ня тя­ги, пе­ре­дає пор­тал wlpress. net. Бри­тан­ський до­слі­дник Ро­джер Шав’єр, не­зва­жа­ю­чи на кпи­ни ко­лег, які вва­жа­ли не­мо­жли­вим вті­ле­н­ня йо­го ідеї в жи­т­тя, роз­ро­бляв дви­гун EM Drive про­тя­гом май­же 15 ро­ків. Ви­на­хід по­мил­ко­во по­рів­ню­ють із ім­пуль­сним при­во­дом у філь­мі «Зо­ря­ний шлях». Екс­пер­ти НАСА пе­ре­ко­на­ли­ся в то­му, що при­стрій пра­цює, ко­ли вче­но­му вда­ло­ся про­де­мон­стру­ва­ти, яким чи­ном ви­на­хід ство­рює тя­гу. Вва­жа­є­ться, що EM Drive ви­ко­ри­сто­вує со­ня­чну ра­ді­а­цію для ство­ре­н­ня мно­жин­них мі­кро­хвиль, що ру­ха­ю­ться впе­ред-на­зад у спе­ці­аль­но­му за­кри­то­му ре­зер­ву­а­рі. Ва­жли­во те, що при­від пе­ре­тво­рює еле­ктри­чну енер­гію в тя­гу без не­об­хі­дно­сті ви­ко­ри­ста­н­ня ра­ке­тно­го па­ли­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.