«Тре­ба біль­ше кон­тро­лю­ва­ти вла­ду»

Іва­но­фран­ків­ці — про мо­жли­во­сті гро­ма­ди

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Іри­на ФЕДОЛЯК, Іва­но-Фран­ківськ

Вероніка ДИ­ЧКОВ­СЬКА, гро­мад­ська ді­я­чка:

— З хо­ро­шо­го мо­жу на­зва­ти те, що ви­йшов ли­пне­вий но­мер без­пла­тно­го ви­да­н­ня «Во­лон­тер­ський ві­сник». При­єм­но, що у гро­мад­сько­му про­сто­рі Фран­ків­щи­ни не пе­ре­стає ви­ру­ва­ти жи­т­тя і ко­жно­го мі­ся­ця є мо­жли­вість щось на­пи­са­ти.

27 ли­пня від­бу­ла­ся па­на­хи­да за за­ги­блим Ва­си­лем Бі­ли­ком. На жаль, че­рез ро­бо­ту я не змо­гла при­йти осо­би­сто під­три­ма­ти ма­му хло­пця — па­ні Окса­ну. Ця жін­ка про­сто не­ймо­вір­ної ду­шев­ної си­ли і му­дро­сті на­пи­са­ла ду­же щем­ний вірш. Я пла­ка­ла і мо­ли­лась за на­шу Не­бе­сну Гвардію та їх рі­дних. Про­дов­жую зби­ра­ти мі­шки для пле­те­н­ня кі­кі­мор — уже 6 штук пі­шло на фронт, ще три ось-ось бу­дуть за­вер­ше­ні. При­їха­ла по­го­стю­ва­ти до ба­тьків з Бо­снії моя чу­до­ва по­дру­га Уля­на і ра­зом із ще кіль­ко­ма актив­ни­ми дру­зя­ми ми за­ду­ма­ли со­ці­аль­ний про­ект. Спо­ді­ва­юсь, все ви­йде най­кра­щим чи­ном.

З по­га­но­го — де­кіль­ка по­їздок у мар­шру­тках по­ка­за­ли, що де­я­кі во­дії хи­тру­ють з кви­тка­ми, а па­са­жи­ри за­бу­ва­ють їх ви­ма­га­ти. То­му в опи­ту­ван­ні на сай­ті вка­за­ла, що під­ви­ще­н­ня ці­ни на про­їзд вва­жаю не­ви­прав­да­ним. Ра­зом із ін­ши­ми гро­мад­ськи­ми іні­ці­а­ти­ва­ми під­пи­са­ли звер­не­н­ня до Го­ло­ви ОДА про стан ви­ко­на­н­ня обла­сної про­гра­ми під­трим­ки сі­мей за­ги­блих і по­стра­жда­лих під час ма­со­вих акцій на Май­да­ні та всіх уча­сни­ків АТО. Че­ка­є­мо на зві­тність.

Ві­та­лій СВIТЛИК, по­лі­то­лог, ди­ре­ктор ГО «Центр по­лі­ти­чних сту­дій та ана­лі­ти­ки», ко­ор­ди­на­тор гро­мад­сько­го ру­ху «Че­сно» в Iва­но-Фран­ків­ській обла­сті:

— В кра­ї­ні вій­на, і цей факт не дає спо­кій­но жи­ти, адже на схо­ді що­дня по­ми­ра­ють лю­ди. Си­ту­а­ція та­кож не ра­дує на Чер­ні­гів­щи­ні, де ві­дбу­ли­ся до­ви­бо­ри на 205 ви­бор­чо­му окру­зі. На да­но­му окру­зі ба­ло­ту­ва­ло­ся 90 кан­ди­да­тів, роз­да­ва­ли пай­ки, кон­вер­ти з гро­ши­ма, їзди­ли на ма­ши­нах зі збро­єю. Це бу­ла апро­ба­ція під­ку­пу ви­бор­ців з пі­дго­тов­кою до мі­сце­вих ви­бо­рів. На­ші по­лі­ти­ки швид­ко за­бу­ли, зав­дя­ки ко­му зай­ня­ли свої «те­плі» мі­сця і про цін­но­сті «Не­бе­сної со­тні». Хо­ро­шо­го ма­ло, ко­ли по­лі­ти­ки не ро­блять жо­дних ви­снов­ків і кра­ї­на на­віть в час вій­ни по­то­пає в ко­ру­пції. Вла­да не­охо­че бо­ре­ться з ко­ру­пці­єю, то­му не бу­де див­ним, ко­ли та­кі кон­флі­кти бу­дуть ви­ни­ка­ти і на­да­лі. Ма­лень­ки­ми на­ти­ска­ми гро­ма­ди ми мо­же­мо по­до­ла­ти це без­чин­ство. На мі­сце­во­му рів­ні вда­ло­ся зро­би­ти ана­ліз від­ві­ду­ва­н­ня де­пу­та­та­ми обла­сної та мі­ської рад пле­нар­них за­сі­дань, за­сі­дань ко­мі­сій, ви­ра­ху­ва­ти, скіль­ки за­пи­тів по­да­ли ці де­пу­та­ти. Зав­дя­ки спів­пра­ці зі ЗМІ ми по­вин­ні при­вер­ну­ти ува­гу до тих де­пу­та­тів, які є про­гуль­щи­ка­ми, а в ра­ду при­йшли тіль­ки для ло­бі­ю­ва­н­ня сво­їх «шкур­них» ін­те­ре­сів. Вда­ло­ся ви­кри­ти схе­му роз­кра­да­н­ня гро­шей ко­му­наль­ним під­при­єм­ством «Сер­віс-ав­то», де бю­джет мі­ста не до­о­три­мує ле­во­ву час­тку гро­шей. Та­кож на­шою ор­га­ні­за­ці­єю взя­то на кон­троль фор­му­ва­н­ня бю­дже­ту мі­ста, чи є він до­сту­пний гро­ма­ді, ку­ди ідуть ко­шти. То­му ро­бо­та йде! І чим біль­ше ми бу­дем кон­тро­лю­ва­ти вла­ду, тим швид­ше ми по­збу­де­мось не­ква­лі­фі­ко­ва­них по­лі­ти­ків та ко­ру­пціо­не­рів.

Во­ло­ди­мир ДЖИГIТА, по­лі­то­лог:

— По­дії остан­ньо­го ча­су мо­жна вва­жа­ти найважчим ви­про­бу­ва­н­ням укра­їн­ських гро­ма­дян від про­го­ло­ше­н­ня не­за­ле­жно­сті. Вій­сько­ві дії на схо­ді кра­ї­ни, еко­но­мі­чні про­бле­ми, курс на­ціо­наль­ної ва­лю­ти та ба­га­то ін­шо­го ля­гло важ­ким тя­га­рем на до­лю укра­їн­ців. Ти­ся­чі сі­мей уже похо­ро­ни­ли сво­їх рі­дних, зна­йти ро­бо­ту стає де­да­лі важ­че, ці­ни зро­сли в ра­зи, а за­ро­бі­тні пла­ти гро­ма­дян за­ли­ши­ли­ся на ста­ро­му рів­ні.

Але вар­то за­ува­жи­ти, що на тлі ви­ще­зга­да­них про­блем в дер­жа­ві від­бу­ва­ю­ться і ряд по­зи­тив­них змін. Так, ство­ре­н­ня над­по­ту­жно­го во­лон­тер­сько­го ру­ху, який сьо­го­дні за­без­пе­чує війсь- ко­во­слу­жбов­ців, є при­кла­дом са­мо­ор­га­ні­за­ції та па­трі­о­ти­зму укра­їн­ців. Окрім то­го, ма­ло не що­дня в за­со­бах ма­со­вої ін­фор­ма­ції з’ яв­ля­ю­ться по­ві­дом­ле­н­ня про чер­го­ве за­три­ма­н­ня ко­ру­пціо­не­ра. Ви­гля­дає, що ро­бо­та вла­ди у да­но­му на­прям­ку ве­де­ться до­сить актив­но.

Якщо ж го­во­ри­ти про ко­ли­ва­н­ня ва­лю­тно­го кур­су, то зде­шев­ле­н­ня грив­ні та­кож не­се пев­ні по­зи­ти­ви, адже у під­сум­ку під­си­лює кон­ку­рен­то­спро­мо­жність укра­їн­ських то­ва­рів на зов­ні­шніх рин­ках та ін­ве­сти­цій­ну при­ва­бли­вість.

Ва­силь КЕДИК, по­лі­то­лог:

— На­сам­пе­ред за­пам’ята­лись ви­бо­ри в Чер­ні­го­ві. Бе­ре­зен­ко пе­ре­міг Кор­ба­на. «Гре­чка» про­гра­ла. Але чи кра­ще то­ді адмін­ре­сурс, спро­би пря­мо­го під­ку­пу ви­бор­ців, київський де­пу­тат­ський де­сант, які бу­ли за­ді­я­ні на бо­ці трид­ця­ти­рі­чно­го ке­рів­ни­ка ДУ­Сі Бе­ре­зен­ка? Оче­ви­дно, що ні. Ду­же ці­ка­ве ін­терв’ю ви­дан­ню «Укра­їн­ська прав­да» дав Ві­ктор Ба­ло­га, де він го­во­рить про клан Пре­зи­ден­та та «ма­лень­кий ко­опе­ра­тив, клан­чик За­кар­па­т­тя». Го­лов­ною при­чи­ною про­во­ка­цій на Закарпатті, як вка­зує Ба­ло­га, ста­ли не мі­сце­ві кла­ни, а спро­ба взя­ти область під кон­троль на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів. Ре­а­кція Ба­ло­ги зро­зумі­ла. Він бо­ї­ться за вла­сні по­зи­ції. Але все це є ду­же сим­пто­ма­ти­чним, зва­жа­ю­чи на те, що ще з се­ре­ди­ни 90-х ки­їв­ська вла­да сві­до­мо за­плю­щу­ва­ла очі на те, що від­бу­ва­є­ться на Закарпатті в обмін на пев­ні пре­фе­рен­ції від мі­сце­вих «ав­то­ри­те­тів». Га­даю, сьо­го­дні пи­та­н­ня ле­жить в пло­щи­ні: чи хо­че По­ро­шен­ко справ­ді на­ве­сти лад в ре­гіо­ні чи імі­тує актив­ність, зва­жа­ю­чи на остан­ні по­дії в Му­ка­че­во­му та на­бли­же­н­ня мі­сце­вих ви­бо­рів? Чо­мусь остан­ній ва­рі­ант ви­да­є­ться прав­до­по­ді­бні­шим.

Цьо­го ти­жня від­бу­лась одна з остан­ніх се­сій Іва­но-Фран­ків­ської мі­ської ра­ди по­то­чно­го скли­ка­н­ня. Мі­ський го­ло­ва Ві­ктор Ану­шке­ви­чус на­звав Іва­но-Фран­ківськ «п’ємон­том де­мо­кра­тії», за­кли­кав де­пу­та­тів, щоб ви­бо­ри в мі­сті ві­дбу­ли­ся у че­сний спо­сіб і ви­сло­вив на­дію, що ме­шкан­ці в хо­ді мі­сце­вих ви­бо­рів на при­кла­ді Чер­ні­го­ва, не ку­пля­ться на гре­чку. «Гре­чку бе­ріть, але го­ло­суй­те так, як під­ка­зує вам сер­це», — за­ува­жив Ану­шке­ви­чус. Ці­ка­во, до ре­чі, бу­ло б по­чу­ти схо­жу фра­зу з вуст гра­до­на­чаль­ни­ка яко­гось більш-менш при­стой­но­го за­хі­дно­єв­ро­пей­сько­го мі­ста. Ду­маю, мі­сце­ві ЗМІ та бло­ге­ри пі­сля та­ких слів, як ка­жуть, «з’їли б з ну­тро­ща­ми» мі­сько­го го­ло­ву.

Окса­на СЛИВКА, спів­а­чка:

— Роз­по­чну з по­га­но­го, щоб на де­серт за­ли­ши­ти хо­ро­ше. По­га­не: в дер­жа­ві про­гре­сує системна кри­за, то­таль­на без­від­по­від­аль­ність на всіх рів­нях за­ко­но­дав­чої і ви­ко­нав­чої вла­ди, ва­кха­на­лія не­ком­пе­тен­тно­сті в здій­снен­ні ка­дро­вої по­лі­ти­ки, що на ви­хо­ді дає нам су­ціль­ний не­га­тив. Ви­ще­на­ве­де­не ви­кли­кає зро­ста­н­ня в гео­ме­три­чній про­гре­сії со­ці­аль­ної апа­тії.

До­бре: Со­не­чко на не­бі сві­тить, Бог нас обе­рі­гає, мо­ска­лі, по­ки що, на нас не на­па­ли. Не­о­дно­ра­зо­во по­бу­ва­ла в зо­ні АТО і сво­єю твор­чі­стю під­три­ма­ла бо­йо­вий дух бій­ців, зу­стрі­лась на фронті із сво­їм бра­ти­ком, який вже рік за­хи­щає рі­дну зем­лю від оку­пан­та. Це най­до­брі­ші і найцінніші ре­чі для ме­не. Мо­ли­мось і Го­сподь до­по­мо­же! Сла­ва Укра­ї­ні!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.