Ко­му­ні­сти­чні ка­на­ли...

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЛОСЄВ

і за­кон про де­ко­му­ні­за­цію

Те­ле­ка­нал «Гам­ма» має осо­бли­ву спе­ці­а­лі­за­цію, сер­по­во-мо­ло­тка­сту, чер­во­но­зір­ко­ву. Ну, де ще по­ба­чиш сьо­го­дні без­змін­но­го лі­де­ра КПУ Си­мо­нен­ка П.М.? Ли­ше на «Гам­мі». Не ска­жу, що спо­гля­да­ти йо­го — це ве­ли­ке за­до­во­ле­н­ня. Втім, спра­ва сма­ку. Вождь ком­пар­тії РФ тов. Зю­га­нов був у за­хва­ті від зов­ні­шно­сті сво­го «пар­тай­ге­но­се» й на­віть по­рів­ню­вав Си­мо­нен­ка з Ал­ле­ном Де­ло­ном. На від­мі­ну від «дя­де­чка Зю», як на­зи­ва­ють го­лов­но­го ро­сій­сько­го ко­му­ні­ста єхи­дні мо­сков­ські жур­на­лі­сти, я не є тон­ким знав­цем чо­ло­ві­чої кра­си й біль­ше схиль­ний звер­та­ти ува­гу на по­лі­ти­чне облич­чя Пе­тра Си­мо­нен­ка.

Зві­сно, в ньо­го ни­ні про­бле­ми, пов’яза­ні з ві­до­мим за­ко­ном про де­ко­му­ні­за­цію, з рі­ше­н­ня­ми мі­ні­стер­ства юсти­ції, грі­зни­ми пу­блі­чни­ми за­ява­ми се­кре­та­ря РНБО Оле­ксан­дра Тур­чи­но­ва. Ну, ми зна­є­мо, чим на пра­кти­ці у нас за­кін­чу­є­ться ба­га­то на­віть ви­со­ких за­яв. От­же, на мі­сці Пе­тра Ми­ко­ла­йо­ви­ча я б не над­то пе­ре­жи­вав. Тим па­че що йо­го ки­нув­ся під­три­му­ва­ти ка­нал «Гам­ма», що ви­рі­зня­є­ться лю­бов’ю до ко­му­ні­стів. Де­що за­гад­ко­во­го по­хо­дже­н­ня ця лю­бов, але ж то не на­ша спра­ва. Два по­лі­то­ло­ги, та­ка со­бі па­ні Ре­шмен­ді­ло­ва й та­кий со­бі пан Яку­бін на­по­ле­гли­во ви­ма­га­ли в ефі­рі «Гам­ми» ска­су­ва­ти за­кон про де­ко­му­ні­за­цію, оскіль­ки, мов­ляв, він роз­ко­лює су­спіль­ство. От­же, ти­ся­ча істу­ка­нів Ле­ні­на, йо­го обер- па­ла­ча Дзер­жин­сько­го, Свер­дло­ва, Артема й рі­зних ін­ших Смир­но­вих-Ла­сто­чкі­них, яки­ми з не­ймо­вір­ною ще­дрі­стю ути­ка­ла­ся вся укра­їн­ська зем­ля, впро­довж де­ся­ти­літь за­без­пе­чу­ва­ли на­шо­му су­спіль­ству зво­ру­шли­ву єд­ність і фе­но­ме­наль­ну мо­но­лі­тність (на­віть ко­ли їхня по­лі­цей­ська дер­жа­ва з гур­ко­том і смо­ро­дом роз­ва­ли­ла­ся), а лі­кві­да­ція цьо­го зоо­пар­ку ти­ра­нів рі­зно­го ка­лі­бру не іна­кше як спро­во­кує у нас гро­ма­дян­ську вій­ну. Усю цю по­лі­то­ло­гі­чну ло­кши­ну нам (за під­трим­ки ні­би­то де­мо­кра­ти­чної вла­ди Крав­чу­ка, Ку­чми, Ющен­ка й «зо­ло­то­го ба­то­на») вішали на ву­ха більш як 20 ро­ків ву­ста­ми одіо­зних по­лі­то­ло­гів. На­ма­га­ю­ться ро­би­ти це й сьо­го­дні. Але ра­дує вже те, що до по­ді­бної зоо­ло­гі­чної ар­ха­ї­ки опу­стив­ся ли­ше ка­нал «Гам­ма» й тан­дем Ре­шмен­ді­ло­ва — Яку­бін.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.