«ПРОМIНЬ» i «КУЛЬ­ТУ­РА» по­за зо­ною дося­жно­сті?

Які уро­ки дер­жа­ва має за­сво­ї­ти з тим­ча­со­во­го ви­мкне­н­ня дро­то­во­го ра­діо

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Мар’яна ЧОРНІЄВИЧ, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

При­ва­тне акціо­нер­не то­ва­ри­ство «Укр­те­ле­ком» у се­ре­ди­ні ли­пня без по­пе­ре­дже­н­ня при­пи­ни­ло транс­ля­цію ра­діо «Про­мінь» (УР-2) та «Куль­ту­ра» (УР-3) ме­ре­жею дро­то­во­го мов­ле­н­ня у Ки­є­ві. По­ясню­ю­чи це тим, що обла­дна­н­ня вже за­ста­рі­ле, а об­слу­го­ву­ва­н­ня по­ді­бної ме­ре­жі — зби­тко­ве. З одно­го бо­ку, ме­діа-екс­пер­ти дав­но від­зна­ча­ють, що дро­то­ве ра­діо за фор­мою і змі­стом де­що «ар­ха­ї­чне» й по­тре­бує мо­дер­ні­за­ції. З ін­шо­го — чи­ма­ло лю­дей про­дов­жу­ють слу­ха­ти і до­ві­ря­ти са­ме та­ко­му ра­діо. Біль­ше то­го, во­но для них ста­ло чи не єди­ною ро­зум­ною аль­тер­на­ти­вою рі­зним по­псо­вим стан­ці­ям. При­мі­тно, що са­ме слу­ха­чі взя­ли­ся ви­прав­ля­ти си­ту­а­цію: акти­ві­зу­ва­ли­ся, швид­ко зре­а­гу­ва­ли на ра­пто­ву про­бле­му зни­кне­н­ня си­гна­лу, і вже за де­кіль­ка дні пред­став­ни­ки « Укр­те­ле­ко­му » са­мі ви­йшли на зв’язок з Укра­їн­ським ра­діо з ме­тою... вла­дна­ти кон­флікт.

«Дня­ми від­бу­ла­ся зу­стріч, на якій до­мо­ви­ли­ся, що «Укр­те­ле­ком» вми­кає транс­ля­цію «Про­ме­ня» і «Куль­ту­ри» на три мі­ся­ці, — роз­по­від­ає в коментарі «Дню» Яри­на Ску­ра­тів­ська, за­ві­ду­вач ре­да­кції со­ці­аль­них про­грам ра­діо «Про­мінь». — За цей час де­ле­гу­ють пов­но­ва­же­н­ня дер­жа­ві, і то­ді від­ра­зу ста­не зро­зумі­ло, на­скіль­ки дер­жа­ва за­ці­кав­ле­на в цій ра­діо­то­чці як та­кій. Якщо це стра­те­гі­чний об’єкт, то­ді не­хай дер­жа­ва за­йма­є­ться мо­дер­ні­за­ці­єю, від­нов­ле­н­ням ра­діо­то­чок. Ком­па­нія «Укр­те­ле­ком» до пев­но­го мо­мен­ту за­без­пе­чу­ва­ти­ме це, а по­тім у будь-який мо­мент во­ни мо­жуть при­пи­ни­ти транс­ля­цію са­ме че­рез те, що для них це ко­мер­цій­но не ви­гі­дний об’єкт».

До ре­чі, у ли­пні в Укра­ї­ні зро­сла або­нен­тна пла­та на дро­то­ве ра­діо. Для дер­жав­них ор­га­ні­за­цій і на­се­ле­н­ня з 12 грн/ міс. під­ви­щи­ла­ся до 15 грн/міс., для не­дер­жав­них юри­ди­чних осіб — із 18 грн/міс. до 27 грн/міс. Та­ке, не­хай не­зна­чне, але під­ви­ще­н­ня вар­то­сті ар­гу­мен­то­ва­не тим, що остан­ні­ми ро­ка­ми або­нен­тів ра­діо зна­чно по­мен­ша­ло. За да­ни­ми На­ціо­наль­ної ра­ди з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня, ста­ном на кі­нець 2014 ро­ку за­галь­на кіль­кість ра­діо­то­чок в Укра­ї­ні ста­но­ви­ла близь­ко 1,5 млн оди­ниць, то­ді як на кі­нець 2013 ро­ку во­на на­лі­чу­ва­ла май­же 1,6 млн оди­ниць. Для по­рів­ня­н­ня: 1991 ро­ку в Укра­ї­ні бу­ло 19 млн ра­діо­то­чок. Про­бле­ма з транс­ля­ці­єю си­гна­лу Укра­їн­сько­го ра­діо існує вже близь­ко 15 ро­ків. І з ко­жним ро­ком мо­жли­во­стей до­но­си­ти свій про­дукт до слу­ха­ча стає де­да­лі мен­ше. Зви­чай­но, про­во­до­ві ме­ре­жа гро­мі­зд­ка, за­ста­рі­ла і в пла­ні об­слу­го­ву­ва­н­ня теж те­хно­ло­гі­чно скла­дна, але й ФМ-ча­стот дер­жа­ва, на жаль, ра­діо­стан­ці­ям «Про­мінь» та «Куль­ту­ра» не на­дає. На остан­ньо­му кон­кур­сі з роз­по­ді­лу ча­стот во­ни не змо­гли отри­ма­ти на­віть ті мі­ні­маль­ні па­ке­ти, на які пре­тен­ду­ва­ли. Го­лов­не, що жур­на­лі­сти хо­чуть пе­ре­хо­ди­ти на ФМ-ча­сто­ти, але ж по­ки не­має ку­ди.

«З одно­го бо­ку, ма­є­мо пев­ний по­во­рот облич­чям до про­бле­ми, бо ж на остан­ньо­му кон­кур­сі НРКУ отри­ма­ла та­ки сім ча­стот в обла­сних цен­трах. Що ж до «Про­ме­ня» і «Куль­ту­ри», нам з ро­ку в рік втов­кма­чу­ють: «па­ра ча­стот вам ме­ре­жі не сфор­мує», і віз до­сі там. Ни­ні я вко­тре по­чув за­пев­не­н­ня від пер­шо­го за­сту­пни­ка го­ло­ви На­ціо­наль­ної ра­ди з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня Оль­ги Герасим’юк, що На­цра­да усві­дом­лює про­бле­му і шу­ка­ти­ме шлях ком­пле­ксно­го її ви­рі­ше­н­ня. Але на­ра­зі жо­дних кон­кре­тних дій у цьо­му на­прям­ку не ви­дно, і си­ту­а­ції ви­гля­дає так: є го­спо­дар, у яко­го не­стри­же­ний га­зон у дво­рі, і є га­зо­но­ко­сар­ка, яка сто­їть у га­ра­жі, біль­ше то­го — во­на по­стій­но уві­мкне­на і спо­жи­ває паль­не, але до неї не при­кру­че­ні ко­ле­са, і то­му ко­си­ти во­на не мо­же. Го­спо­да­ре­ві слід пі­ти на ба­зар і ку­пи­ти ко­ле­са, але у ньо­го не до­хо­дять ру­ки, га­зон за­ро­стає, ко­сар­ка мо­ло­тить і по­сту­по­во за­ста­рі­ває. Так- от, сьо­го­дні, по­ді­бно до ті­єї ко­сар­ки, «Про­мінь» та «Куль­ту­ра» го­то­ві онов­лю­ва­ти­ся і по­сту­по­во онов­лю­ю­ться, аби не ви­гля­да­ти ана­хро­ні­змом, але са­мі со­бі ку­пи­ти «ко­ле­са» — ча­сто­ти не мо­жуть, бо їх не­ма у віль­но­му про­да­жу. Це мо­же зро­би­ти тіль­ки дер­жа­ва. І то­ді у неї зно­ву з’яви­ться по­ту­жний гра­вець у ме­діа- про­сто­рі, який го­то­вий об­сто­ю­ва­ти дер­жав­ни­цьку ідею. Не об­слу­го­ву­ва­ти вла­ду, а слу­жи­ти укра­їн­сько­му су­спіль­ству», — під­су­му­вав у коментарі «Дню» Ро­ман Ко­ля­да, ди­ре­ктор ра­діо «Про­мінь».

ФО­ТО КО­СТЯН­ТИ­НА ГРИ­ШИ­НА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.