«Чи не ви­ни­кне кон­флікт ін­те­ре­сів?»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

Пар­ла­мент обрав сво­їх пред­став­ни­ків до На­гля­до­вої ра­ди для су­спіль­но­го мов­ни­ка

ВУкра­ї­ні три­ває фор­му­ва­н­ня су­спіль­но­го мов­ни­ка, ни­ні акцент — на юри­ди­чній ча­сти­ні. Тер­мін по­да­чі за­явок від гро­мад­ських об’єд­нань та асо­ці­а­цій на мо­жли­вість бра­ти участь у кон­фе­рен­ці­ях з ме­тою подаль­шо­го член­ства у на­гля­до­вій ра­ді НСТУ про­дов­же­но до 10 сер­пня. І по­ки ГО зби­ра­ють сто­си до­ку­мен­тів і го­ту­ю­ться до кон­фе­рен­цій і пу­блі­чних обго­во­рень, де­пу­тат­ські гру­пи і фра­кції вже обра­ли сво­їх пред­став­ни­ків і про­сто по­ві­до­ми­ли про це На­ціо­наль­ну ра­ду з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня. Їх ви­бір, як ви­я­ви­ло­ся, не ре­гу­лює ні­хто. З одно­го бо­ку — де­мо­кра­тія, з ін­шо­го — де­пу­та­ти сьо­го­дні­шньо­го скли­ка­н­ня вже ма­ли мо­жли­вість по­ка­за­ти сво­єю ро­бо­тою, хто з ким і за чиї ін­те­ре­си. Однак, спи­сок уже є — йо­го опри­лю­днив сайт «Су­спіль­не мов­ле­н­ня», і ви­гля­дає він так.

«Об’єд­на­н­ня «Са­мо­по­міч» обра­ло сво­їм пред­став­ни­ком за­сту­пни­цю ди­ре­кто­ра ТОВ «Те­ле­кри­ти­ка» Сві­тла­ну Оста­пу. «На­ро­дний фронт» — ві­до­мо­го жур­на­лі­ста, ве­ду­чо­го «Ес­пре­со TV» Ві­та­лія Пор­тни­ко­ва. Від «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка» йде по­лі­то­лог, спів­за­снов­ник та го­ло­ва прав­лі­н­ня Цен­тру со­ціо­ло­гі­чних та по­лі­то­ло­гі­чних до­слі­джень «Со­ці­о­ви­мір» Сер­гій Та­ран. Від «Все­укра­їн­сько­го об’єд­на­н­ня «Ба­тьків­щи­на» — Ан­дрій Шев­чен­ко, який очо­лює про­гра­му «Ра­да: підзві­тність, від­по­від­аль­ність, де­мо­кра­ти­чне пар­ла­мент­ське пред­став­ни­цтво». «Опо­зи­цій­ний блок» ви­брав Лав­рен­тія Ма­ла­зо­нію, який ра­ні­ше пра­цю­вав з News One та «Ін­тер». Де­пу­тат­ська гру­па «Во­ля на­ро­ду» ви­су­ну­ла ко­ли­шньо­го ген­ди­ре­кто­ра На­ціо­наль­ної ра­діо­ком­па­нії Укра­ї­ни (НРКУ) Та­ра­са Ав­ра­хо­ва, яко­го у ве­ре­сні 2014 ро­ку бу­ло звіль­не­но. Го­ло­ва ГО Все­укра­їн­сько­го мо­ло­ді­жно­го ру­ху «Від­по­від­аль­ність по­чи­на­є­ться з ме­не» Ігор Хо­хич став пред­став­ни­ком де­пу­тат­ської гру­пи «Від­ро­дже­н­ня». І від де­пу­тат­ської фра­кції Ра­ди­каль­ної пар­тії Оле­га Ля­шка до на­гля­до­вої ра­ди уві­йшов по­лі­то­лог, ди­ре­ктор ана­лі­ти­чно­го цен­тру «По­лі­ти­ка» Ми­ко­ла Да­ви­дюк.

«День» звер­нув­ся за ко­мен­та­ря­ми до ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра На­ціо­наль­ної те­ле­ком­па­нії Укра­ї­ни (НТКУ) Зу­ра­ба Ала­са­нії та пер­шо­го за­сту­пни­ка го­ло­ви На­ціо­наль­ної ра­ди з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня Оль­ги Герасим’юк що­до оцін­ки ефе­ктив­но­сті та мо­жли­вих ри­зи­ків від пред­став­ни­ків до на­гля­до­вої ра­ди НСТУ, яких обрав пар­ла­мент.

— У ме­не є де­я­кі пи­та­н­ня що­до пред­став­ни­ків до на­гля­до­вої ра­ди НСТУ від де­пу­тат­ських фра­кцій і груп, — ко­мен­тує «Дню» ге­не­раль­ний ди­ре­ктор На­ціо­наль­ної те­ле­ком­па­нії Укра­ї­ни ( НТКУ) Зу­раб АЛАСАНІЯ. — Якщо ми вра­ху­є­мо ста­т­тю 9 пун­кти тре­тій і че­твер­тий за­ко­ну «Про Су­спіль­не те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня Укра­ї­ни», то там йде­ться про за­бо­ро­ну член­ства не тіль­ки для тих лю­дей, що є вла­сни­ка­ми хо­ча б яких-не­будь акцій те­ле­ра­діо­ор­га­ні­за­цій, а й про лю­дей, які ви­ко­ну­ють опла­чу­ва­ну ро­бо­ту для ме­діа. Не знаю як що­до Лав­рен­тія Ма­ла­зо­нії, але у Та­ра­са Ав­ра­хо­ва то­чно є про­да­кшн, і він ви­пу­скає філь­ми. У цю ж ка­те­го­рію під­па­дає Ві­та­лій Портніков. Ко­ли На­цра­да опу­блі­ку­ва­ла цей спи­сок, у них не ви­ни­кло за­пи­тань, але у ме­не во­ни є. Пер­со­наль­но я не маю ні­яких пре­тен­зій. Я про­сто ка­жу — чи не ви­ни­кне кон­флікт ін­те­ре­сів? У де­чо­му я їх уже вба­чаю. Про­дукт жо­дно­го з цих лю­дей ви­йти на су­спіль­но­му біль­ше не змо­же. Якщо ти обрав На­гля­до­ву ра­ду, то ма­єш на­гля­да­ти не­за­ле­жно. Ко­ле­ги, яких я знаю, із цьо­го опри­лю­дне­но­го спи­ску — аб­со­лю­тно аде­ква­тні лю­ди. Де­ко­го я про­сто не знаю — ті ж го­ло­ви по­лі­тоб’єд­нань чи цен­трів до­слі­джень. Але за­га­лом що­до май­бу­тньої на­гля­до­вої ра­ди я геть не пе­си­мі­сти­чно на­ла­што­ва­ний.

— Та ча­сти­на, яку при­зна­чає пар­ла­мент, це вза­га­лі не в по­лі ді­яль­но­сті На­цра­ди, — роз­по­від­ає «Дню» пер­ший за­сту­пник го­ло­ви На­ціо­наль­ної ра­ди з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня Оль­га ГЕРАСИМ’ЮК. — Де­пу­тат­ські фра­кції са­мі оби­ра­ють сво­їх пред­став­ни­ків і нам ли­ше над­си­ла­ють по­ві­дом­ле­н­ня. Ось так ви­пи­са­но за­кон. Але ми зби­ра­є­мо­ся на­ді­сла­ти роз’ясне­н­ня го­ло­ві ВР Во­ло­ди­ми­ру Грой­сма­ну з при­во­ду ви­ко­на­н­ня за­ко­ну. Як де­пу­та­ти це спри­ймуть— уже ін­ша спра­ва, але ми по­да­мо свої за­ува­же­н­ня. Ми від­по­від­а­є­мо за ор­га­ні­за­цію кон­фе­рен­цій для ті­єї ча­сти­ни, яка пред­став­ляє гро­ма­дян­ське су­спіль­ство. У зв’яз­ку зі змі­на­ми до за­ко­ну ми ого­ло­си­ли но­вий на­бір за­явок від ГО, але всі ті, ко­го бу­ло обра­но за ста­рою про­це­ду­рою, теж за­ли­ша­ю­ться, про­сто від­кри­ва­ю­ться но­ві мо­жли­во­сті для тих, хто не був за­ре­є­стро­ва­ний як все­укра­їн­ська гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція. У ве­ре­сні гро­мад­ська ко­мі­сія зно­ву зби­ра­ти­ме­ться і роз­гля­да­ти­ме за­яв­ки на член­ство у на­гля­до­вій ра­ді, а її, га­даю, бу­де сфор­мо­ва­но не ра­ні­ше жов­тня. Я са­ма з ін­те­ре­сом див­лю­ся на цей спи­сок. Це ж по­тім чле­ни на­гля­до­вої ра­ди збе­ру­ться і всім сво­їм скла­дом ма­ють обра­ти го­ло­ву прав­лі­н­ня НСТУ — то­го, хто те­пер фа­кти­чно Зу­раб Аласанія. Уявіть, що там від­бу­ва­ти­ме­ться, і які під­ні­ма­ти­му­ться хви­лі. Що­прав­да, чле­ни на­гля­до­вої ра­ди не мо­жуть оби­ра­ти го­ло­ву се­ред сво­їх. Бо су­спіль­ний мов­ник ста­не не­за­ба­ром ду­же ва­жли­вим. За­раз він ні­би си­ро­та, йо­му тяж­ко, не­має мо­жли­во­сті про­мо­ту­ва­ти но­ві про­гра­ми. Але це тим­ча­со­ва істо­рія. По всіх кра­ї­нах, де я спо­сте­рі­га­ла, як роз­ви­ва­є­ться су­спіль­ний мов­ник, ду­же ве­ли­кий ін­те­рес про­яв­ля­ють по­лі­ти­ки. Отож ще все по­пе­ре­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.