Від Гри­цька Чу­бая до Ер­не­ста Хе­мін­гу­ея

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Пі­дго­ту­ва­ла Ан­на СВЕНТАХ, «День»

Біль­шість уча­сни­ків фле­шмо­бу на­ма­га­ю­ться не про­сто за­фі­ксу­ва­ти се­бе у про­це­сі чи­та­н­ня, а під­хо­дять до зав­да­н­ня твор­че, ство­рю­ю­чи ма­лень­кі фо­то-ше­дев­ри.

По­ки що най­біль­ше впо­до­бань зі­бра­ла сві­тли­на із кни­гою Сер­гія Жа­да­на, із бо­лю­че-акту­аль­ним під­пи­сом-ци­та­тою цьо­го ав­то­ра: «До­бре, що смерть не на­ле­жить ні до на­дбань, ні до втрат, до­бре, що нас не зра­джу­ють на­ші слі­ди, що ні­чо­го не мо­жна по­вер­ну­ти на­зад і ні­чо­го не мо­жна втра­ти­ти на­зав­жди...»

ФО­ТО НА­ДА­НО «ФО­РУ­МОМ ВИ­ДАВ­ЦІВ»

АЛІ­НА НОВІЦЬКА (НА ФО­ТО) З ДНІ­ПРО­ПЕ­ТРОВ­СЬКА ПІД­ПИ­СА­ЛА СВОЮ СВІ­ТЛИ­НУ «ЧИ­ТАЮ, ОТ­ЖЕ, ІСНУЮ!»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.