Чо­му звіль­ни­ли го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра Ки­є­ва?

Гро­мад­ськість вва­жає та­ке рі­ше­н­ня Ві­та­лія Кли­чка пе­ред­ви­бор­чим пі­а­ром і по­бо­ю­є­ться чер­го­во­го де­ри­ба­ну зем­лі

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Учо­ра Ві­та­лій Кли­чко звіль­нив го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра Ки­є­ва, ди­ре­кто­ра Де­пар­та­мен­ту мі­сто­бу­ду­ва­н­ня та ар­хі­те­кту­ри КМДАСер­гія Це­ло­валь­ни­ка і двох йо­го за­сту­пни­ків. Про це Кли­чко по­ві­до­мив під час на­ра­ди з пред­став­ни­ка­ми цьо­го де­пар­та­мен­ту. Сер­гій Це­ло­валь­ник обі­ймав цю по­са­ду остан­ні п’ять ро­ків. При­чи­ною та­ко­го рі­ше­н­ня ме­ра ста­ли ха­о­ти­чні МАФи та ре­кла­ма. «На­ве­сти лад у ре­кла­мі — пи­та­н­ня Де­пар­та­мен­ту ар­хі­те­кту­ри; роз­мі­ще­н­ня та при­би­ра­н­ня МАФів — зно­ву ар­хі­те­кту­ра; ви­да­ча де­таль­них пла­нів те­ри­то­рії — ар­хі­те­кту­ра. То­му за ре­зуль­та­та­ми не­за­до­віль­ної ро­бо­ти за цей пе­рі­од я ухва­лив рі­ше­н­ня звіль­ни­ти го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра і двох йо­го за­сту­пни­ків із за­йма­них по­сад. Про­ве­де­мо кон­курс і ві­зьме­мо тих лю­дей, які зда­тні на­ве­сти лад у цій сфе­рі», — під­кре­слив Ві­та­лій Кли­чко.

Див­но, що звіль­не­но го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра ли­ше за МАФи та ре­кла­му. Сер­гія Це­ло­валь­ни­ка екс­пер­ти та гро­мад­ські ді­я­чі, ко­трі бо­рю­ться із не­за­кон­ною за­бу­до­вою сто­ли­ці, вва­жа­ють ледь не го­лов­ним ви­ну­ва­тцем ці­єї про­бле­ми. За да­ни­ми мо­ні­то­рин­гу КМДА, ни­ні в сто­ли­ці близь­ко 500 незаконних бу­дів­ництв. Це хі­ба не від­по­від­аль­ність го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра Ки­є­ва чи на­чаль­ни­ка від­по­від­но­го де­пар­та­мен­ту? І чо­му цьо­го звіль­не­н­ня не бу­ло ра­ні­ше, на чо­му дав­но на­по­ля­га­ла гро­мад­ськість? То­му за­яву Кли­чка вва­жа­ють за­пі­зні­лою, де­хто та­кі кро­ки ме­ра спри­ймає не іна­кше як пе­ред­ви­бор­чий пі­ар. Аде­хто вза­га­лі не ві­рить у та­ке рі­ше­н­ня, бо ні­би­то сам Це­ло­валь­ник за­раз пе­ре­бу­ває на лі­кар­ня­но­му, а от­же, йо­го звіль­не­н­ня не­за­кон­не.

На дум­ку Ге­ор­гія Ду­хо­ви­чно­го, ві­це-пре­зи­ден­та Ки­їв­ської ор­га­ні­за­ції На­ціо­наль­ної спіл­ки ар­хі­те­кто­рів Укра­ї­ни, чле­на прав­лі­н­ня На­ціо­наль­ної спіл­ки ар­хі­те­кто­рів Укра­ї­ни, звіль­ня­ють го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра са­ме пе­ред ви­бо­ра­ми не про­сто так: «Щоб всти­гну­ти роз­де­ри­ба­ни­ти ма­кси­маль­ну кіль­кість зем­лі, по­ки во­ни ще при вла­ді. Ми зна­є­мо до­бре, хто ке­рує мі­стом та які в них ін­те­ре­си. Спіл- ка ар­хі­те­кто­рів ба­га­то ро­ків на­ма­га­є­ться при­ве­сти Ки­їв до сві­то­вої пра­кти­ки, яка не знає ні­яких го­лов­них ар­хі­те­кто­рів міст. То­му що сьо­го­дні одна осо­ба — це на­чаль­ник Управ­лі­н­ня ар­хі­те­кту­ри КМДА, яка ви­ко­нує роз­по­ря­дже­н­ня адмі­ні­стра­ції, і ця лю­ди­на при­зна­ча­є­ться го­лов­ним ар­хі­те­кто­рам мі­ста, щоб від­сто­ю­ва­ти ні­би­то ар­хі­те­ктур­ні ін­те­ре­си сто­ли­ці. Ащо ро­би­ти з тим, що ні­ко­ли в нас не збі­га­лись ін­те­ре­си мі­ста та ар­хі­те­кто­рів, бо в нас вла­да скла­да­є­ться із за­мов­ни­ків та за­бу­дов­ни­ків, і єди­не, в чо­му во­ни за­ці­кав­ле­ні, ви­ча­ви­ти з мі­ста ма­кси­маль­ну кіль­кість гро­шей. Ми че­ка­є­мо, ко­ли на­ре­шті ке­рів­ни­цтво мі­ста в га­лу­зі ар­хі­те­кту­ри апе­лю­ва­ти­ме до про­фе­сіо­на­лів. То­му у сві­ті, ко­ли є по­са­да на­чаль­ни­ка де­пар­та­мен­ту ар­хі­те­кту­ри, є й ар­хі­те­ктур­на ра­да, її го­ло­ва при­зна­ча­є­ться за ви­бо­ром комп’юте­ра, з ро­та­ці­єю на ко­жно­му за­сі­дан­ні, а пре­зи­дія мі­сто­бу­дів­ної ра­ди — це ді­бра­ні про­фе­сіо­на­ли».

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.