Вдру­ге – най­кра­щий

Жан Бе­ле­нюк здо­був зва­н­ня спортс­ме­на мі­ся­ця в Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - День України -

На­ціо­наль­ний олім­пій­ський ко­мі­тет Укра­ї­ни ви­знав най­кра­щим спортс­ме­ном кра­ї­ни у ве­ре­сні чем­піо­на сві­ту з гре­ко­рим­ської бо­роть­би Жа­на Бе­ле­ню­ка. А йо­го на­став­ни­ки — Ві­та­лій Ки­се­ли­ця та Олег Са­зо­нов — від­по­від­но, ста­ли най­кра­щи­ми тре­не­ра­ми пер­шо­го осін­ньо­го мі­ся­ця.

Ви­со­ко­го ви­зна­н­ня укра­їн­ський бо­рець удо­сто­є­ний зав­дя­ки трі­ум­фаль­но­му ви­сту­пу на лі­цен­зій­но­му чем­піо­на­ті сві­ту, який від­був­ся в аме­ри­кан­сько­му Лас-Ве­га­сі.

На­га­да­є­мо, що у ва­го­вій ка­те­го­рії 85 кг Жан Бе­ле­нюк не за­ли­шив жо­дних шан­сів сво­їм су­пер­ни­кам й при­ніс Укра­ї­ні ме­даль най­ви­що­го га­тун­ку.

Зав­дя­ки бли­ску­чо­му ви­сту­пу в Аме­ри­ці він та­кож за­без­пе­чив со­бі за­по­ві­тну пу­тів­ку на Олім­пій­ські ігри2016 в Ріо-де-Жа­ней­ро.

За­зна­чи­мо, що для Бе­ле­ню­ка це вже дру­ге ви­со­ке ви­зна­н­ня НОК. Упер­ше йо­го ви­зна­ли ла­у­ре­а­том спор­тив­но­го мі­ся­ця в кві­тні 2014 ро­ку зав­дя­ки йо­го пе­ре­мо­жно­му ви­сту­пу на чем­піо­на­ті Єв­ро­пи.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.