По­лі­ції – мо­дер­ний ви­гляд

Уряд за­твер­див та роз­по­чи­нає ви­ро­бни­цтво но­вої фор­ми для но­во­ство­ре­но­го пра­во­охо­рон­но­го ор­га­ну

Den (Ukrainian) - - День України - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Ка­бі­нет мі­ні­стрів за­твер­див зраз­ки но­во­го пов­сяк­ден­но­го фор­ме­но­го одя­гу по­лі­ції. Про це вчо­ра на сво­їй сто­рін­ці у Facebook роз­по­вів очіль­ник МВС Ар­сен Ава­ков, який пре­зен­ту­вав но­ву фор­му ре­фор­мо­ва­них під­роз­ді­лів мі­ні­стер­ства. За сло­ва­ми Ава­ко­ва, ви­ро­бни­цтво но­во­го одя­гу для по­лі­цей­ських вже роз­по­ча­ли. «Ви вже ба­чи­ли ро­бо­чу фор­му но­во­го по­лі­цей­сько­го па­тру­ля. Схо­жа фор­ма бу­де у но­вих діль­ни­чних. Єди­ний стиль ро­бо­чої фор­ми бу­де ви­три­ма­ний у всіх під­роз­ді­лів: спе­цна­зу, екс­пер­тів і кри­мі­на­лі­стів, спів­ро­бі­тни­ків кар­но­го роз­шу­ку», — до­дав по­лі­тик.

Окрім цьо­го, Ар­сен Ава­ков на­га­дав, що 7 ли­сто­па­да мі­лі­ція ста­ро­го зраз­ка де-юре за­вер­шить своє існу­ва­н­ня і фун­кціо­ну­ва­ти­муть ор­га­ни по­лі­ції. Про­те пе­ре­хі­дний пе­рі­од пе­ре­фор­му­ва­н­ня пра­во­охо­рон­них ор­га­нів про­дов­жу­ва­ти­ме­ться ще близь­ко 6 мі­ся­ців. «Але, ні­яко­го ав­то­ма­ти­чно­го пе­ре­хо­ду, під за­галь­ну хви­лю 150.000 по­лі­цейсь- ких! Пе­ре­вір­ка на від­по­від­ність ко­жно­го — ось на­дзав­да­н­ня на пе­ре­хі­дний пе­рі­од, про який я ска­зав», — за­явив мі­ністр.

За сло­ва­ми очіль­ни­ка МВС, «но­ву фор­му по­лі­цей­сько­го, як і но­ві по­са­до­ві обов’яз­ки та окла­ди, отри­му­ва­ти­муть тіль­ки ре­фор­мо­ва­ні під­роз­ді­ли но­вої по­лі­ції і но­во­при­зна­че­ні по­лі­цей­ські, які про­йшли ате­ста­цію». «То­му, якщо Ви по­ба­чи­те на ву­ли­ці лю­ди­ну у фор­мі ста­рої мі­лі­ції вже пі­сля 7 ли­сто­па­да — це озна­чає, що або йо­го під­роз­діл ще не про­йшов про­це­ду­ри, або він сам ще не про­йшов ате­ста­ції. Це не озна­чає, що він по­га­ний — це озна­чає, що про­цес ще йде. І нав­па­ки — по­лі­цей­ський в но­вій фор­мі пред­став­ля­ти­ме вже ре­фор­мо­ва­не під­роз­діл по­лі­ції. Це бу­де озна­ча­ти, що він вже про­йшов пе­ре­а­те­ста­цію (або зно­ву при­зна­че­ний за кон­кур­сом). Ось та­ке ще й символічне зна­че­н­ня фор­ми по­лі­цей­сько­го на цей пе­ре­хі­дний пе­рі­од», — до­дав Ава­ков.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.