«На ре­аль­них ін­ве­сто­рів не вар­то очі­ку­ва­ти»

Укра­ї­на опу­сти­ла­ся на три схо­дин­ки в рей­тин­гу кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­ля БІЛОУСОВА, «День»

Укра­ї­на опи­ни­ла­ся на 79 мі­сці в рей­тин­гу гло­баль­ної кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті. Про це по­ві­дом­ля­є­ться в «Зві­ті про гло­баль­ну кон­ку­рен­то­спро­мо­жність 2015—2016», опу­блі­ко­ва­но­му Все­сві­тнім еко­но­мі­чним фо­ру­мом. На­га­да­є­мо, що да­ний ін­декс вклю­чає 12 показників кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті і скла­да­є­ться що­ро­ку з 1979 ро­ку на осно­ві від­кри­тої ін­фор­ма­ції, а та­кож із вра­ху­ва­н­ням ду­мок де­кіль­кох ти­сяч екс­пер­тів із більш ніж 100 кра­їн сві­ту. І так за рік на­ша кра­ї­на опу­сти­ла­ся з 76-го мі­сця (се­ред 144-х кра­їн) на 79-е (се­ред 140 кра­їн). Су­сі­да­ми Укра­ї­ни по рей­тин­гу ста­ли Гва­те­ма­ла і Та­джи­ки­стан, які по­сі­ли 78-е і 80-е мі­сця від­по- від­но. У зві­ті на­го­ло­шу­є­ться, що остан­ні­ми гео­по­лі­ти­чни­ми по­тря­сі­н­ня­ми, які ма­ють вплив на гло­баль­ну еко­но­мі­ку та її зро­ста­н­ня, є кри­за в Укра­ї­ні, кон­флі­кти на Близь­ко­му Схо­ді, те­ро­ризм і кри­за мі­гран­тів.

Пер­ше мі­сце в рей­тин­гу (і так сім ро­ків по­спіль) по­сі­ла Швей­ца­рія, дру­ге — збе­ріг Сін­га­пур, тре­тє — США. Ні­меч­чи­на під­ня­ла­ся з п’ято­го на че­твер­тий ря­док, Гол­лан­дія — з во­сьмо­го на п’ятий. Як і ра­ні­ше на 6-у і 7-у мі­сцях пе­ре­бу­ва­ють Япо­нія і Гон­конг. Фін­лян­дія опу­сти­ла­ся з че­твер­тої по­зи­ції на во­сьму — най­гір­ший ре­зуль­тат ці­єї кра­ї­ни за всю істо­рію GCI. За­ми­ка­ють топ-10 Шве­ція і Ве­ли­ка Бри­та­нія. Ки­тай за­ли­шив­ся на 28-у мі­сці, Бра­зи­лія зва­ли­ла­ся з 57-го на 75-е, Ін­дія, нав­па­ки, під­ня­ла­ся з 71-го на 55-е. З кра­їн СНД ви­ще за Ро­сію роз­та­шу­ва­ли­ся Азер­бай­джан (опу­стив­ся з 38-го на 40-й ря­док) і Ка­зах­стан (під­няв­ся з 50-го на 42-е мі­сце). Дру­гий рік по­спіль за­ми­кає рей­тинг Гві­нея.

Як впли­нуть та­кі між­на­ро­дні оцін­ки на Укра­ї­ну та її еко­но­мі­ку? Про це «День» за­пи­тав го­ло­ву Ко­мі­те­ту еко­но­мі­стів Укра­ї­ни Ан­дрія НОВАКА:

— Рей­тинг — це орі­єн­тир для ін­ве­сто­рів і кре­ди­то­рів. Ко­ли во­ни при­йма­ють ухва­лу вкла­да­ти чи ні гро­ші в кон­кре­тну кра­ї­ну, то див­ля­ться на рей­тин­ги, при­бу­тко­вість еко­но­мі­ки. Нам зно­ву зро­би­ли по­га­ну між­на­ро­дну ре­кла­му. Ці мі­нус три по­зи­ції — озна­ка по­га­ної обі­зна­но­сті між­на­ро­дно­го спів­то­ва­ри­ства про ре­аль­ні по­дії вій­ни з Ро­сі­єю. Вла­да по­га­но ви­ко­ри­сто­вує ін­фор­ма­цій­ний ін­те­рес сві­ту до Укра­ї­ни. З то­го ча­су, як по­ча­ла­ся вій­на, тіль­ки й роз­мов, що про ре­фор­ми, але де во­ни на­справ­ді? Один із кри­те­рі­їв для скла­да­н­ня рей­тин­гів — здій­сне­н­ня ре­фор­ми. Ін­ве­сто­рів ці­ка­вить, що ро­би­ться з ко­ру­пці­єю. Для цьо­го в рей­тин­гах окрім чи­сто еко­но­мі­чних і фі­нан­со­вих ана­лі­зів ро­бля­ться оцін­ки пра­во­вої і су­до­вої си­стем, ефе­ктив­но­сті ро­бо­ти ор­га­нів пра­во­по­ряд­ку. Та­ке зни­же­н­ня на три рів­ні озна­чає, що Укра­ї­на мо­же роз­ра­хо­ву­ва­ти ли­ше на кре­ди­тні ре­сур­си, що на­да­ю­ться з по­лі­ти­чних мір­ку­вань, тоб­то від МВФ і са­те­лі­тних бан­ків. Ре­аль­них ін­ве­сто­рів, у то­му чи­слі і вну­трі­шніх, за та­ких ін­ве­сти­цій­них і пра­во­вих умов не вар­то че­ка­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.