По­гли­блю­ва­ти зна­н­ня й роз­ши­рю­ва­ти ін­те­ре­си

У Жи­то­ми­рі від­кри­ли «Уні­вер­си­тет для лю­дей по­ва­жно­го ві­ку»

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на КЛИМЧУК, Жи­то­мир­ська область

УЖи­то­ми­рі в Цен­траль­ній мі­ській бібліотеці ім. В. Зем­ля­ка від­бу­ло­ся уро­чи­сте від­кри­т­тя «Уні­вер­си­те­ту для лю­дей по­ва­жно­го ві­ку». 60 слу­ха­чів ві­ком від 50 до 70 ро­ків від­ві­ду­ва­ти­муть чо­ти­ри гру­пи ден­ної та ве­чір­ньої фор­ми на­вча­н­ня. Про це по­ві­дом­ляє управ­лі­н­ня у зв’яз­ках з гро­мад­ські­стю Жи­то­мир­ської мі­ської ра­ди. В уні­вер­си­те­ті ді­я­ти­ме чо­ти­ри фа­куль­те­ти: осві­тньо-ін­фор­ма­цій­ний (комп’ютер­ні кур­си, те­ма­ти­чні огляди (пре­си, кни­жок)), кра­є­знав­чо-про­сві­тни­цький, який вра­хо­вує про­ве­де­н­ня ци­клу ле­кцій про істо­рію мі­ста Жи­то­ми­ра, пе­ре­гляд філь­мів, озна­йом­ле­н­ня з лі­те­ра­ту­рою, що сто­су­є­ться істо­рії мі­ста, фа­куль­тет твор­чо­сті (про­ве­де­н­ня май­стер- кла­сів та кур­сів), хо­бі-фа­куль­тет (про­ве­де­н­ня ве­чо­рів, твор­чих ви­ста­вок, клуб-ре­тро, літературна сту­дія).

Ди­ре­ктор цен­тра­лі­зо­ва­ної бі­бліо­те­чної си­сте­ми мі­ської ра­ди Ла­ри­са Харчук го­во­рить, що ме­тою впро­ва­дже­н­ня цьо­го про­е­кту є за­лу­че­н­ня со­ці­аль­но актив­них пен­сіо­не­рів до роз­ши­ре­н­ня ко­ла знань та ін­те­ре­сів че­рез про­ве­де­н­ня рі­зних форм на­вча­н­ня та ор­га­ні­за­цію цен­тру роз­ви­тку та до­зві­л­ля. Та­кож іні­ці­а­тор про­е­кту ви­сло­ви­ла вдя­чність ке­рів­ни­цтву мі­ста та де­пу­тат­сько­му кор­пу­су Жи­то­мир­ської мі­ської ра­ди за ви­ді­ле­н­ня ко­штів на при­дба­н­ня 10 комп’юте­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.