Без па­пе­ро­вої тя­га­ни­ни

Дні­про­пе­тров­ська вла­да пе­ре­хо­дить на еле­ктрон­ні під­пи­си

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

На Дні­про­пе­тров­щи­ні на­зав­жди по­збав­ля­ю­ться па­пе­ро­вої бю­ро­кра­тії. Близь­ко 2,5 ти­ся­чі уря­дов­ців обла­сної та ра­йон­них адмі­ні­стра­цій, а та­кож ко­му­наль­них під­при­ємств пе­ре­хо­дять на еле­ктрон­но-ци­фро­ві під­пи­си і пе­ча­тки. Пер­ши­ми еле­ктрон­ні клю­чі отри­ма­ли всі пра­ців­ни­ки Управ­лі­н­ня ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій і еле­ктрон­но­го управ­лі­н­ня ОДА. «Еле­ктрон­не управ­лі­н­ня — не май­бу­тнє, а сьо­го­де­н­ня. Пер­ше управ­лі­н­ня вже отри­ма­ло еле­ктрон­ні клю­чі. Най­ближ­чим ча­сом це зро­блять всі обла­сні уря­дов­ці, за ни­ми — пра­ців­ни­ки ра­йон­них адмі­ні­стра­цій», — під­кре­слив Ва­лен­тин Ре­зні­чен­ко. Він за­зна­чив, що пе­ре­д­усім еле­ктрон­ний підпис оформ­лять ті, хто за­йма­є­ться до­ку­мен­то­обі­гом, про­ве­де­н­ням тен­де­рів і на­дає адмі­ні­стра­тив­ні по­слу­ги. Та­кий під­хід до­зво­лить зна­чно ско­ро­ти­ти час оброб­ки до­ку­мен­тів і при­ско­рить ба­га­то управ­лін­ських про­це­сів.

«Ко­жен де­пар­та­мент са­мо­стій­но ви­зна­ча­ти­ме­ться з кіль­кі­стю пра­ців­ни­ків, які отри­ма­ють еле­ктрон­ний підпис. Про­те на­ше управ­лі­н­ня пе­ре­йшло на та­ку ін­но­ва­цію всім скла­дом», — роз­по­ві­ла на­чаль­ник Управ­лі­н­ня ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій і еле­ктрон­но­го управ­лі­н­ня ОДАТе­тя­на Ша­по­ва­ло­ва.

Еле­ктрон­ні клю­чі не ли­ше при­ско­рять ро­бо­ту управ­лін­ців, а й ста­нуть ще одним кро­ком у на­пря­мі до про­зо­рих дер­жза­ку­пі­вель. Те­пер із си­сте­мою ProZorro слу­жбов­ці змо­жуть пра­цю­ва­ти без­по­се­ре­дньо за до­по­мо­гою еле­ктрон­них клю­чів.

Дні­про­пе­тров­щи­на роз­по­ча­ла актив­ний пе­ре­хід на си­сте­му еле­ктрон­но­го управ­лі­н­ня ще влі­тку. У го­ло­ви обл­держ­адмі­ні­стра­ції з’явив­ся ра­дник з цих пи­тань. За­раз в обла­сті за­про­ва­дже­но 35 ви­дів еле­ктрон­них по­слуг. Лю­дям по­лег­ши­ли жи­т­тя в оформ­лен­ні суб­си­дій, за­кор­дон­них па­спор­тів, ви­да­чі до­від­ок про до­хо­ди, від­су­тність су­ди­мо­сті то­що. В ці­ло­му пла­ну­є­ться, що до кін­ця ро­ку в ре­гіо­ні че­рез Ін­тер­нет на­да­ва­ти­ме­ться до 150 адмі­ні­стра­тив­них по­слуг.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.