17 кра­їн по­жер­тву­ють ООН $1,8 млрд на до­по­мо­гу бі­жен­цям

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Кра­ї­ни Ве­ли­кої сім­ки, низ­ка єв­ро­пей­ських кра­їн і дер­жа­ви Пер­ської за­то­ки по­обі­ця­ли по­жер­тву­ва­ти $1,8 млрд на фі­нан­су­ва­н­ня агент­ствам ООН, які бо­рю­ться з най­гір­шою кри­зою бі­жен­ців за остан­ніх 70 ро­ків. Про це по­ві­дом­ляє AFP. Зо­бов’яза­н­ня, яке час­тко­во від­обра­жає більш ран­ні обі­цян­ки, по­го­дже­но пі­сля то­го, як Ге­не­раль­ний се­кре­тар ООН Пан Гі Мун, звер­та­ю­чись до сві­то­вих лі­де­рів на від­крит­ті за­галь­них де­ба­тів Ге­на­а­сам­блеї ООН, за­явив, що гу­ма­ні­тар­ні уста­но­ви фа­кти­чно «бан­кро­ти». Вер­хов­ний ко­мі­сар ООН у спра­вах бі­жен­ців Ан­то­ніо Гу­тьєр­реш за­явив, що ООН не ви­ста­чає ко­штів на­віть на за­без­пе­че­н­ня «аб­со­лю­тно­го мі­ні­му­му» для бі­жен­ців у су­сі­дніх із Си­рі­єю кра­ї­нах. «Це бу­ло одні­єю з при­чин, чо­му ми ста­ли свід­ка­ми все біль­шо­го і біль­шо­го ру­ху бі­жен­ців, адже не­мо­жли­во бу­ло під­три­му­ва­ти їх у пер­ших кра­ї­нах, де во­ни про­си­ли при­тул­ку», — до­дав ко­мі­сар. Ор­га­ні­за­ція Об’єд­на­них На­цій про­сить ре­кор­дні $20 млрд для за­до­во­ле­н­ня по­треб у цьо­му ро­ці — це у шість ра­зів біль­ше рів­ня де­ся­ти­рі­чної дав­ни­ни. «Ми по­го­ди­ли­ся на­да­ти ра­зом $1,8 млрд для до­по­мо­ги між­на­ро­дним ор­га­ні­за­ці­ям си­сте­ми Ор­га­ні­за­ції Об’єд­на­них На­цій, осо­бли­во агент­ству ООН у спра­вах бі­жен­ців, Все­сві­тній про­до­воль­чій про­гра­мі», — ска­зав мі­ністр за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни Франк-Валь­тер Штайн­ма­єр.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.