Ка­та­лон­сько­го лі­де­ра ви­кли­ка­ли до су­ду за опи­ту­ва­н­ня на­се­ле­н­ня про не­за­ле­жність

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Го­ло­ву уря­ду Ка­та­ло­нії Ар­ту­ра Ма­са ви­кли­ка­но до Ви­що­го су­ду ці­єї іспан­ської ав­то­ном­ної обла­сті для да­ва­н­ня свід­чень. Він зви­ну­ва­чу­є­ться в гро­ма­дян­ській не­по­ко­рі за ор­га­ні­за­цію в ли­сто­па­ді ми­ну­ло­го ро­ку «опи­ту­ва­н­ня-кон­суль­та­цій» з на­се­ле­н­ням з пи­та­н­ня про ви­хід із скла­ду Іспа­нії. Мас по­ви­нен з’яви­ти­ся до су­ду 15 жов­тня. Ми­ну­лої не­ді­лі при­бі­чни­ки не­за­ле­жно­сті Ка­та­ло­нії під йо­го ке­рів­ни­цтвом ви­гра­ли ви­бо­ри до пар­ла­мен­ту ав­то­но­мії. Со­ра­тни­ки Ма­са впев­не­ні, що су­до­ве пе­ре­слі­ду­ва­н­ня їхньо­го лі­де­ра — по­лі­ти­чне за­мов­ле­н­ня вла­ди Ма­дри­да. «Во­ни на­ма­га­ю­ться ви­гра­ти в су­ді те, що не змо­гли ви­гра­ти на ви­бор­чих діль­ни­цях. Гла­ва уря­ду Ка­та­ло­нії, яко­го во­ни зви­ну­ва­чу­ють, — фі­гу­ра не ли­ше на­ціо­наль­но­го, але й між­на­ро­дно­го мас­шта­бу», — ци­тує пред­став­ни­ка Де­мо­кра­ти­чної кон­вер­ген­ції Ка­та­ло­нії Жо­зе­па Рул­ла Euronews. Ар­тур Мас — гла­ва ці­єї пар­тії. При­бі­чни­ки єд­но­сті з Іспа­ні­єю нав­па­ки вва­жа­ють, що го­ло­ва уря­ду по­ви­нен від­по­ві­сти пе­ред за­ко­ном, оскіль­ки про­ве­де­не ним опи­ту­ва­н­ня по­ру­ши­ло іспан­ську кон­сти­ту­цію.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.