Ку­ра­тор Пен­та­го­ну з пи­тань Ро­сії, Укра­ї­ни та Єв­ра­зії по­да­ла у від­став­ку

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Еве­лін Фар­кас, що від­по­від­ає в аме­ри­кан­сько­му вій­сько­во­му ві­дом­стві за Ро­сію та Укра­ї­ну, по­да­ла у від­став­ку на тлі де­ба­тів у Бі­ло­му до­мі з пи­тань ро­сій­ської по­лі­ти­ки в Укра­ї­ні та Си­рії. Про це по­ві­до­ми­ло ви­да­н­ня Politico із по­си­ла­н­ням на ви­со­ко­го уря­дов­ця з Пен­та­го­ну. За сло­ва­ми дже­ре­ла ви­да­н­ня, від­став­ка Фар­кас «по­ста­вить Пен­та­гон у слаб­кі­ше ста­но­ви­ще з по­гля­ду йо­го по­лі­ти­ки в єв­ро­пей­ських пи­та­н­нях», і зна­йти їй за­мі­ну бу­де скла­дно. Еве­лін Фар­кас по­слі­дов­но від­сто­ю­ва­ла жорс­тку по­зи­цію що­до Ро­сії і ви­сту­па­ла за до­по­мо­гу Укра­ї­ні. Зокре­ма, во­на на­по­ле­гли­во ре­ко­мен­ду­ва­ла на­да­ти Укра­ї­ні $244 млн. до­по­мо­ги і ле­таль­ну зброю. Ви­да­н­ня пов’язує від­став­ку Фар­кас са­ме з її по­зи­ці­єю що­до Ро­сії. Ви­сту­па­ю­чи пе­ред Ко­мі­те­том з між­на­ро­дних сто­сун­ків Се­на­ту США, во­на на­зва­ла дії РФ «обра­зою між­на­ро­дно­го по­ряд­ку», над по­бу­до­вою яко­го Спо­лу­че­ні Шта­ти і їхні со­ю­зни­ки «пра­цю­ва­ли з мо­мен­ту за­кін­че­н­ня хо­ло­дної вій­ни». У той же час пре­зи­ден­та СШАБа­ра­ка Оба­му ви­да­н­ня від­но­сить до ка­те­го­рії «го­лу­бів», які по­бо­ю­ю­ться по­ста­ча­ти Укра­ї­ні ле­таль­ну зброю. Ви­да­н­ня на­зи­ває Ро­сію «то­чкою роз­бра­ту між Бі­лим до­мом і Пен­та­го­ном».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.