Ро­сія за­вда­ла пер­шо­го авіа­уда­ру у Си­рії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Що­най­мен­ше 60 лю­дей за­ги­ну­ли вчо­ра в ре­зуль­та­ті пер­ших ро­сій­ських бом­бар­ду­вань у Си­рії. Не­зва­жа­ю­чи на за­яви мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Ро­сії про те, що її авіа­ція бу­де бом­би­ти по­зи­ції «Іслам­ської дер­жа­ви», пер­ший удар при­йшов­ся по пе­ред­мі­стю Хом­са, який кон­тро­лює си­рій­ська опо­зи­ція. Тим ча­сом, пе­ре­дає CNN, ви­со­ко­по­став­ле­ний пред­став­ник США за­явив, що Мо­сква по­пе­ре­ди­ла Ва­шинг­тон, щоб аме­ри­кан­ські лі­та­ки при­зу­пи­ни­ли бом­бар­ду­ва­н­ня по­зи­цій бо­йо­ви­ків угру­по­ва­н­ня «Іслам­ська дер­жа­ва» (ІГ) в Си­рії. На ба­зі в Ла­та­кії зна­хо­дя­ться чо­ти­ри ро­сій­ські ви­ни­щу­ва­чі Су-34 і біль­ше 600 ро­сій­ських вій­сько­во­слу­жбов­ців. Ра­ні­ше в середу Да­маск під­твер­див, що си­рій­ський пре­зи­дент Ба­шар Асад по­про­сив пре­зи­ден­та РФ Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на на­пра­ви­ти до Си­рії вій­сько­ві лі­та­ки в рам­ках про­гра­ми у бо­роть­бі з те­ро­ри­змом. Це за­ява бу­ла опри­лю­дне­на пі­сля то­го, як Ра­да фе­де­ра­ції одно­го­ло­сно до­зво­ли­ла ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ро­сій­ські вій­ська за кор­до­ном. Пі­сля ці­єї новини від­ра­зу по­слі­ду­ва­ли авіа­уда­ри по Хом­су. Пу­тін та­кож за­явив, що вій­сько­во-по­ві­тря­ні си­ли РФ бу­дуть на­да­ва­ти під­трим­ку си­рій­сько­му уря­ду до­ти, по­ки ар­мія Си­рії про­во­ди­ти­ме на­сту­паль­ні опе­ра­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.