Па­риж по­чав роз­слі­ду­ва­ти вій­сько­ві зло­чи­ни Аса­да

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Франція за­пу­сти­ла кри­мі­наль­не роз­слі­ду­ва­н­ня вій­сько­вих зло­чи­нів ре­жи­му пре­зи­ден­та Си­рії Ба­ша­ра Аса­да, вчи­не­них в 2011—2013 ро­ках. Про це по­ві­дом­ляє AFP із по­си­ла­н­ням на свої дже­ре­ла. Роз­слі­ду­ва­н­ня сто­су­є­ться дій уря­ду Ба­ша­ра Аса­да в Си­рії і ґрун­ту­є­ться на свід­че­н­нях ко­ли­шньо­го си­рій­сько­го вій­сько­во­го фо­то­гра­фа під ко­до­вим ім’ям Це­зар. Він утік із Си­рії 2013 ро­ку і ви­віз із со­бою близь­ко 55 тис. сві­тлин із зо­бра­же­н­ня­ми жертв зброй­но­го кон­флі­кту. Ра­ні­ше пре­зи­дент Фран­ції Фран­суа Ол­ланд, ви­сту­па­ю­чи на се­сії Ге­на­сам­блеї ООН у Нью-Йор­ку, за­явив, що Па­риж пра­цю­ва­ти­ме з Ро­сі­єю і Іра­ном над ви­рі­ше­н­ням кон­флі­кту в Си­рії, але не з пре­зи­ден­том Ба­ша­ром Аса­дом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.