Як спри­йма­ти но­вий си­гнал із Мін­ська?

Екс­перт: «Тре­ба ста­ви­ти пи­та­н­ня не так про від­від зброї від лі­нії зі­ткне­н­ня, як про ви­від військ»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Іван КА­ПСА­МУН, «День»

УМінсь ку зроб ле но чер го вий крок що­до ви­рі­ше­н­ня кон­флі­кту на Дон­ба­сі. 29 ве­ре­сня Трьох сто рон ня кон так т на гру­па під­пи­са­ла уго­ду про від­від з лі нії зі ткнен ня гар мат ка ліб ром мен­ше 100 мм. Пі­сля до­ся­гне­н­ня сут тє во го ком п ро мі су в під гру пі з без­пе­ки, ко­ли з 1 ве­ре­сня вда­ло­ся ре­аль­но до­мог­ти­ся при­пи­не­н­ня вог ню з бо ку во ро га, це чер го вий по зи тив ний сиг нал. Під до ку мен - том сто ять під пи си пред с тав ни ка ОБСЄ Мар ті на Сай ді ка, Ле о ні да Ку­чми та ро­сій­сько­го пред­став­ни­ка Аза­ма­та Куль­му­ха­ме­то­ва. Укра­їн­ська сто­ро­на ви­ма­гає від окре­мих рай о нів До нець кої та Лу гансь кої об лас тей не гай но го і без за сте реж - но го ви ко нан ня цих угод як не - від’єм­ної ча­сти­ни Мін­ських угод.

Бо­йо­ви­ки від так зва­ної «ДНР» вже від ре а гу ва ли. За їх сло ва ми, во ни при ступ лять до від ве ден ня озбро­єнь ли­ше пі­сля двох діб пе­ре­мир’я. Але в пра­кти­чній пло­щи­ні те ро рис ти, як і їх по кро ви те лі в Крем лі, тра ди цій но не до три му - ються сво­їх зо­бов’язань. «Си­ту­а­ція в зо­ні про­ве­де­н­ня АТО за­го­стри­ла­ся, — пи­ше у «Фейс­бу­ці» на­ро­дний де­пу­тат Дми­тро Тим­чук. — За ми - ну­лу до­бу за­фі­ксо­ва­ні не­о­дно­ра­зо­ві об стрі ли по зи цій ЗС Укра ї ни ( в т. ч. з озбро єн ня бро не тех ні ки і 120-мм мі­но­ме­тів) і бій на південь від н. п. Шу­ми, де ДРГ те­ро­ри­стів на­ма­га­ла­ся прой­ти між опор­ни­ми пун­кта­ми сил АТО, але «бу­ла по­мі­че­на бо­йо­вою охо­ро­ною, пі­сля 40хви­лин­но­го бою ди­вер­сан­ти ві­ді­йшли в «зе­лен­ку»».

Він та­кож під­кре­слив, що між н. п. Тро­ї­цьке і Ми­ро­нів­ське по по­зи­ці­ях сил АТО те­ро­ри­сти ве­ли об­стріл з ве ли ко ка лі бер них ку ле ме - тів і АГС-17, при­кри­ва­ю­чи ро­бо­ту гру­пи снай­пе­рів. «Та­кож про­яв­ляє ак тив ність гру па снай пе рів бой о - ви ків, що опе рує в рай о ні н. п. Мар’ їн ка... По всьо му Ар­те мов­сько му на прям ку від н. п. Шу ми, Ма­йорск до н. п. Зай­це­ве, Трав­не­ве ак ти ві зу ва ли ся ди вер сій но- роз ві - ду­валь­ні гру­пи про­тив­ни­ка. Кіль­ка пі хот них груп про тив ни ка ве - дуть ро бо ти з роз мі ну ван ня та онов лен ня мін них за го род жень у ней­траль­ній сму­зі від н. п. Гра­ні­тне до н. п. Ми ко ла їв ка » , — на пи - сав Тим­чук.

Па­ра­лель­но три­ва­ють «бої» на ін­ших ди­пло­ма­ти­чних на­прям­ках. З усьо­го ви­дно, що Во­ло­ди­мир Пу­тін і Ба­рак Оба­ма на остан­ній зу­стрі­чі в Нью-Йор­ку до­ся­гли пев­них до­мов­ле­но­стей. Учо­ра Ра­да Фе­де­ра­ції пі­сля вне­се­н­ня від­по­від­но­го по­да­н­ня Пу­ті­ним да­ла зго­ду на ви­ко­ри­ста­н­ня вій­сько­во-по­ві­тря­них сил (ВПС) Ро­сії на те­ри­то­рії Си­рії. За сло­ва­ми гла­ва адмі­ні­стра­ції ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та Сер­гія Іва­но­ва, пре­зи­дент Си­рії Ба­шар Асад звер­нув­ся до Пу­ті­на з про­ха­н­ням про на­да­н­ня вій­сько­вої до­по­мо­ги. Він під­кре­слив, що йде­ться ви­клю­чно про опе­ра­цію вій­сько­во-по­ві­тря­них сил, ви­ко­ри­ста­н­ня вій­сько­во­слу­жбов­ців на зем­лі ви­клю­че­но.

А «укра­їн­ське пи­та­н­ня»? По інер­ції офі­цій­ний Ки­єв, схо­же, ще бу дуть під три му ва ти на За хо ді. Однак, су­дя­чи з остан­ніх си­гна­лів з Ге­на­сам­блеї ООН до­ві­ра до ни­ні­шніх кер ма ни чів в Укра їні швид ко па дає. Зви чай но, основ ні сві то ві грав­ці по­во­дя­ться жорс­тко і хо­ло­дно­кров­но, для них Укра­ї­на — це ча­сти­на схем і тор­гів за сфе­ри впли­ву. І чим, ви бач те, ниж чою бу де якість цьо го то ва ру ( умов но), тим лег­шим бу­де йо­го обмін. Щоб там не го­во­ри­ли про ві­зит і ви­ступ Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на в ООН, він під­ні­має став­ки, з чим За­хо­ду, не див­ля­чись на всі зло­чи­ни Крем­ля в Укра­ї­ні, до­во­ди­ться ра­ху­ва­ти­ся. Про­те основ­на про­бле­ма ста­ра — хро­ні­чна від­су­тність які­сних змін все­ре­ди­ні кра­ї­ни і не­ба­жа­н­ня по­лі­ти­ків бу­ду­ва­ти дер­жа­ву за но­ви­ми пра­ви­ла­ми. То­му яки­ми б силь­ни­ми і яскра­ви­ми не бу­ли ви­сту­пи Пре­зи - ден­та Укра­ї­ни на Ге­на­сам­блеї, без­кі неч но при кри ва ти ся ге ро їз мом сус піль ст ва на Май да ні й на схо ді бу­де все скла­дні­ше. По­трі­бні спра­ви, то­ді є шан­си пе­ре­тво­ри­ти­ся на які­сний то­вар, який то­чно не за­хо­чуть обмі­ню­ва­ти, а ще кра­ще — на суб’єкт між­на­ро­дних від­но­син.

«НІЯКОЮ РОЗ­МІН­НОЮ МО­НЕ­ТОЮ УКРА­Ї­НА НЕ СТА­НЕ»

Ми­ко­ла СУНГУРОВСЬКИЙ, ди­ре­ктор вій­сько­вих про­грам Цен­тру Ра­зум­ко­ва:

— Під пи са на чер го ва уго да в Мін­ську мо­же тим­ча­со­во по­зна­чи­ти ся на зни жен ні ін тен сив нос ті бо­йо­вих дій у зо­ні кон­флі­кту. Але на справ ді, всі ці за хо ди не ве дуть до яко­їсь кін­це­вої ме­ти. Це спро­би по ка за ти, що « мінсь кий фор мат » пра цює. Спо чат ку ста ви ли пи тан - ня про від ве ден ня зброї ве ли ко го ка­лі­бру, за­раз про від­ве­де­н­ня зброї дрі­бно­го ка­лі­бру, але не ста­ви­ться пи тан ня про від ве ден ня військ. А без від­ве­де­н­ня військ, не­має га­ран­тії, що бой о ві дії не по нов лять ся. При чо му йдеть ся про від ве ден ня озбро­є­н­ня від лі­нії зі­ткне­н­ня. Кра­ще б во ни за ли ши ли озбро єн ня й ви­ве­ли вій­ська.

Чим страж дає « мінсь кий фор - мат » , так це тим, що пи тан ня зброй­но­го зі­ткне­н­ня ув’язу­ю­ться з пи­та­н­ня­ми вну­трі­шньо­по­лі­ти­чно­го устрою Укра­ї­ни. А так ми ні­ко­ли ні до яко­го кон­сен­су­су не ді­йде­мо. Адже щой­но Кремль не вла­штує вну­трі­шньо­по­лі­ти­чна си­ту­а­ція в Укра ї ні, то тут же роз го ра єть ся во єн ний кон ф лікт у зо ні зі ткнен - ня. Я вва­жаю, то пе­ре­мо­ви­ни не­об­хі­дно роз­во­ди­ти на два фор ма­ти. В одно­му ми по­вин­ні ве­сти пе­ре­го­во­ри з те­ро­ри­сти­чни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми «ДНР» і «ЛНР» (будь-яка дер­жа­ва по­вин­на пе­ре­го­во­рю­ва­ти­ся з те­ро­ри­ста­ми). І тут не­об­хі­дно го­во­ри­ти про при­пи­не­н­ня во­гню, від­ве­ден ня во єн них сил, об мін по ло не - ни ми, гу ма ні тар ну до по мо гу і по - ді­бне. А всі пи­та­н­ня кон­сти­ту­цій­но­го устрою на­шої кра­ї­ни або уча­сті Ро сії ( не обов’ яз ко во, бо во на є агре со ром), не об хід но вес ти в ін - шо­му фор­ма­ті. До чо­го тут так зва­ні «ДНР», «ЛНР»?

Га даю, що на да лі збе рі га ти - меть ся хви ле по діб на си ту а ція на Дон ба сі. За раз Пу тін тро хи при - ни­шк че­рез Ге­на­сам­блею ООН і на­пе ре дод ні ви бо рів в Укра ї ні, які він спро­бує ма­кси­маль­но ви­ко­ри­ста­ти, щоб при­ве­сти сво­їх став­ле­ни­ків до вла ди. Якщо ж він ба чи ти - ме, що це не вда­є­ться, то ін­тен­сив­ність бой о вих дій зно ву під ви щи - ти­ся. То­ді Кремль до­ма­га­ти­ме­ться сво­їх ці­лей, від яких він не від­мо­вив­ся, вій­сько­ви­ми за­со­ба­ми.

Що сто су єть ся ро сійсь ких військ у Си рії. Ме та Пу ті на бу ла об мі ня ти « си рійсь ке пи тан ня » на «укра­їн­ське», а та­кож пом’якши­ти сан­кції і про­рва­ти між­на­ро­дну ізо ля цію. Але він ді став від мо ву. Ми це по­чу­ли на­віть у про­мо­ві Оба­ми. Ніякою роз­мін­ною мо­не­тою Укра ї на не ста не. Пу тін роз ра хо - вує, що він збе ре же свою при сут - ність у ра­йо­ні Близь­ко­го Схо­ду, за­ли­шив­ши за со­бою ва­же­лі впли­ву. Ми зна­є­мо, що це си­ро­вин­ний ра­йон, та­ким чи­ном, Кремль хо­че впли­ва­ти на на­фто­вий ри­нок. Та - кож він на­ма­га­є­ться роз­ко­ло­ти За­хід у пи тан ні про ти дії те ро рис - там — «Іслам­ській дер­жа­ві», при­брав­ши за дуж­ки сво­го улю­бле­но­го став­ле­ни­ка Аса­да. Пу­тін спро­бу­вав про­де­мон­стру­ва­ти, що ство­рю­є­ться но­ва ко­а­лі­ція про­ти те­ро­ри­стів. У цьо­му на­прям­ку йо­му на­віть де­що вда­ло­ся зро­би­ти. Ми­ну­ло­го ти­жня бу ло укла де но уго ду між чо тир ма кра­ї­на­ми про обмін роз­від­да­ни­ми, ку ди ввій ш ла і Си рія. Тоб то від - мов ля ти ся від під трим ки Аса да Пу­тін яв­но не ба­жає. Але на це він теж от ри мав яс ну від по відь, що основ­ним ви­ну­ва­тцем є са­ме Асад.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.