Зне­шко­дже­на смерть

Са­пе­ри звер­та­ю­ться до всіх ме­шкан­ців зо­ни про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції з про­ха­н­ням не під­хо­ди­ти близь­ко до будь-яких пі­до­зрі­лих пре­дме­тів

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

На те­ри­то­рії за­ки­ну­то­го гра­ні­тно­го кар’єру, який зна­хо­ди­ться да­ле­ко від на­се­ле­них пун­ктів, спе­ці­а­лі­сти-са­пе­ри Зброй­них сил Укра­ї­ни зни­щи­ли сім ра­кет, які використовуються в уста­нов­ках зал­по­во­го во­гню БМ-21 «Град», по­ві­дом­ляє прес-центр АТО.

«Цю не­без­пе­чну зна­хід­ку нам по­ка­за­ли мі­сце­ві жи­те­лі, — роз­по­вів на­чаль­ник гру­пи оперативного за­без­пе­че­н­ня пол­ков­ник Ві­ктор Філь. — На вка­за­не мі­сце від­ра­зу ви­їха­ла гру­па вій­сько­вих са­пе­рів. Пі­сля про­ве­де­н­ня екс­пер­ти­зи, бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня зни­щи­ти ці ра­ке­ти, адже во­ни про­ле­жа­ли на ґрун­ті три­ва­лий час».

На зне­шко­дже­н­ня ра­кет бу­ло ви­тра­че­но близь­ко двад­ця­ти кі­ло­грам тро­ти­лу та дві го­ди­ни ча­су. За сло­ва­ми спе­ці­а­лі­стів. пі­сля ро­сій­ської агре­сії в зем­лі Дон­ба­су чи­ма­ло не­без­пе­чних ре­чей. От на­при­клад, ці ра­ке­ти, най­імо­вір­ні­ше, на­ле­жа­ли бо­йо­ви­кам і бу­ли на­ці­ле­ні на мир­них ме­шкан­ців Ма­рі­у­по­ля. Та те­пер во­ни не зав­да­дуть шко­ди. За- га­лом, гру­пи роз­мі­ну­ва­н­ня чи не що­дня ви­їжджа­ють на зне­шко­дже­н­ня не­без­пе­чних зна­хі­док. Ра­ху­нок ути­лі­зо­ва­них боє­при­па­сів та мін вже ве­де­ться на тон­ни.

Са­пе­ри звер­та­ю­ться до всіх ме­шкан­ців зо­ни про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції з про­ха­н­ням не під­хо­ди­ти близь­ко до будь-яких пі­до­зрі­лих пре­дме­тів. При зна­хо­джен­ні та­ких від­ра­зу по­ві­дом­ля­ти на га­ря­чу лі­нію або в мі­лі­цію. Від цьо­го за­ле­жить не ли­ше ва­ше жи­т­тя, а й жи­т­тя ва­ших дру­зів і близь­ких.

ФО­ТО НА­ДА­НО МІ­НІ­СТЕР­СТВОМ ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.