На кор­до­ні за­про­ва­ди­ли ін­ди­ка­тив­ні ці­ни

Екс­перт: Ми бо­ї­мо­ся, що це розв’яже ру­ки ми­тни­кам для на­пов­не­н­ня бю­дже­ту і по­си­лить тиск на бі­знес

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Бі­знес по­сту­по­во огов­ту­є­ться від змі­ни правил оформ­ле­н­ня то­ва­рів на кор­до­ні. По­чи­на­ю­чи з ми­ну­лої пя­тни­ці, з під­при­єм­ни­цько­го се­кто­ру над­хо­дять си­гна­ли про те, що на кор­до­ні май­же всі ван­та­жі зу­пи­не­но. При­чи­на — по­ча­ла ді­я­ти уря­до­ва по­ста­но­ва № 724, згі­дно з якою всі то­ва­ри ма­ють роз­ми­тню­ва­ти­ся не за фа­кти­чною за­зна­че­ною в кон­тра­кті ці­ні, а за ін­ди­ка­тив­ни­ми ці­на­ми, ви­зна­че­ни­ми Дер­жав­ною фі­скаль­ною слу­жбою Укра­ї­ни (ДФСУ).

Ка­бмін по­яснює та­кий крок бо­роть­бою з ко­ру­пці­єю у фі­скаль­них ор­га­нах. «Нам тре­ба ви­пра­ви­ти ті зло­чин­ні по­мил­ки, які бу­ли допу­ще­ні на ми­тни­ці за остан­ні три мі­ся­ці. Пе­ре­д­усім іде­ться про не­про­зо­рий по­ря­док роз­ми­тне­н­ня то­ва­рів. І сьо­го­дні Ка­бмін ухва­лює рі­ше­н­ня про за­про­ва­дже­н­ня єди­но­го під­хо­ду та єди­ної фор­му­ли роз­ми­тне­н­ня то­ва­рів — чи то в Ки­є­ві, Льво­ві чи на Во­ли­ні», — роз­по­від­ає прем’єр­мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк. Ме­та ви­со­ка, але це не вся прав­да. Як з’ясу­ва­ло­ся, є ще один бік но­ва­ції. За сло­ва­ми Яце­ню­ка, уряд вніс про­по­зи­цію про за­про­ва­дже­н­ня екс­пе­ри­мен­ту з ви­ко­ри­ста­н­ня до­хо­дів, які бу­ло зі­бра­но по­над ін­ди­ка­тив­ні пла­ни. «Ді­ля­ться во­ни та­ким чи­ном: 50% до дер­жав­но­го бю­дже­ту, 50% — до мі­сце­во­го бю­дже­ту. І то­му уряд сьо­го­дні за­твер­джує ін­ди­ка­тив­ні по­ка­зни­ки. По­ря­док фор­му­ва­н­ня по­ро­гу — скіль­ки тре­ба зі­бра­ти для то­го, щоб отри­ма­ти пе­ре­ви­ще­н­ня, яке мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на ви­рі­ше­н­ня про­блем у ко­жній га­лу­зі», — роз’яснив прем’єр. Тож чим біль­ше в ре­гіо­наль­них ми­тни­цях «ви­тру­сять» із бі­зне­су, тим кра­ще?

З оцін­ка­ми ми­тних змін не за­ба­рив­ся Оде­ський гу­бер­на­тор Ми­ха­їл Са­а­ка­шві­лі. «В чер­го­вий раз ДФСУ на­ма­га­є­ться про­ве­сти псев­до­ре­фор­му за­мість вста­нов­ле­н­ня че­сних правил гри, що ще біль­ше по­гір­шує стан бі­зне­су. Про­і­гно­ру­вав­ши на­дії ім­пор­те­рів на спра­ве­дли­ві ці­ни роз­ми­тне­н­ня, прем’єр-мі­ністр під­пи­сав по­ста­но­ву № 724, згі­дно з якою всі то­ва­ри те­пер по­ча­ли роз­ми­тню­ва­ти не за фа­кти­чною (від­по­від­но до Ми­тно­го ко­де­ксу), а за за­зда­ле­гідь ви­зна­че­ною ДФС ці­ною», — по­яснив він. Як за­зна­чив гу­бер­на­тор, на­ра­зі оформ­ле­н­ня на всіх ми­тни­цях па­ра­лі­зо­ва­но. Са­а­ка­шві­лі вва­жає, що но­вий по­ря­док на­дає мо­жли­вість фі­скаль­ній слу­жбі ма­ні­пу­лю­ва­ти вар­ті­стю роз­ми­тне­н­ня в ру­чно­му ре­жи­мі, ви­зна­ча­ю­чи ці­ни на то­вар за до­по­мо­гою вла­сних баз да­них, ігно­ру­ю­чи при цьо­му ре­аль­ні до­го­во­ри ку­пів­лі та за­зна­че­ні в них ці­ни. «Біль­ше то­го, ДФС має за­без­пе­чи­ти ви­ко­ри­ста­н­ня цих орі­єн­тов­них цін роз­ми­тне­н­ня. Пе­ре­ко­на­ний, во­ни з ра­ді­стю ви­ко­на­ють це «по­че­сне» зав­да­н­ня, адже для сьо­го­дні­шніх ко­ру­пціо­не­рів це на­віть і кра­ще», — ка­же гу­бер­на­тор. Він по­яснив, що ко­ли, на­при­клад, ім­пор­тер ку­пив де­та­лі для сво­го ма­ши­но­бу­дів­но­го за­во­ду за ре­аль­ним про­зо­рим кон­тра­ктом за 100 ти­сяч до­ла­рів, а в ми­тни­ці він не «свій» і в ба­зі ДФСУ ці де­та­лі ко­шту­ють 500 ти­сяч, то ім­пор­тер бу­де про­сто по­став­ле­ний пе­ред фа­ктом. За йо­го сло­ва­ми, ці ці­ни роз­ми­тне­н­ня кар­ди­наль­но від­рі­зня­ю­ться у рі­зних ре­гіо­нах. «І на­ре­шті, це су­пе­ре­чить всім між­на­ро­дним нор­мам. Укра­ї­на є чле­ном ГАТТ, у якій чі­тко вка­за­но, що пер­шо­ря­дним ме­то­дом є ви­зна­че­н­ня ми­тної вар­то­сті за ці­ною кон­тра­кту. І ре­зерв­ний ме­тод мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти ли­ше в то­му ра­зі, якщо ці­ну кон­тра­кту ви­зна­чи­ти не мо­жна. На­сі­ров го­то­вий за­плю­щи­ти очі на­віть на між­на­ро­дні нор­ми, аби за­ли­ши­ти чин­ні по­ряд­ки, що па­ра­зи­ту­ють на ми­тни­ці?» — до­дав Са­а­ка­шві­лі. Що­прав­да, тут оде­ський гу­бер­на­тор лу­ка­вить, але про це пі­зні­ше. На дум­ку Са­а­ка­шві­лі, та­ким чи­ном, під ви­гля­дом ре­форм ще біль­ше по­гір­шу­є­ться ста­но­ви­ще бі­зне­су.

Але що, вла­сне, ду­має сам бі­знес? Про це «День» за­пи­тав го­ло­ву під­ко­мі­те­ту вар­то­сті і кла­си­фі­ка­ції ми­тно­го ко­мі­те­ту Гро­мад­сько­го ра­ди при ДФСУ Га­ли­ну ВДОВІНУ:

— Я не під­три­мую це рі­ше­н­ня КМУ. Тре­ба на­зи­ва­ти ре­чі сво­ї­ми іме­на­ми: у нас дав­но ви­рі­ше­н­ня еко­но- мі­чних пи­тань ви­зна­ча­ють по­лі­ти­чні рі­ше­н­ня. Нам всім до­бре ві­до­мо, що ця іні­ці­а­ти­ва на­ді­йшла від оде­ської ко­ман­ди ре­фор­ма­то­рів. У пре­сі му­су­ва­ло­ся, що са­ме гу­бер­на­тор Са­а­ка­шві­лі на­по­ля­гає на за­про­ва­джен­ні усе­ре­дне­но­го ін­ди­ка­ти­ву для то­ва­рів по всій кра­ї­ні. Са­ме че­рез це отри­ма­ли та­ку жа­хли­ву по­ста­но­ву. Во­на не су­пе­ре­чить єв­ро­пей­ським нор­мам стан­дар­там і не по­ру­шує норм укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства. Зав­жди бу­ла прив’яз­ка ав­то­ма­ти­чної си­сте­ми управ­лі­н­ня ри­зи­ка­ми до кри­те­рі­їв ми­тної вар­то­сті. Але кон­кре­тно в цьо­му ра­зі в за­зна­че­ну про­це­ду­ру втру­тив­ся КМУ, і все зо­се­ре­дже­но під йо­го то­таль­ним кон­тро­лем. За­мість то­го, щоб роз­ви­ва­ти й удо­ско­на­лю­ва­ти ро­бо­ту ми­тни­ці, те­пер за­йма­ю­ться ру­чним управ­лі­н­ням ви­зна­че­н­ня вар­то­сті то­ва­рів. Це не пра­виль­но. На­ві­що ви­на­хо­ди­ти ве­ло­си­пед, якщо мо­жна про­сто ви­ко­ну­ва­ти нор­ми чин­но­го Ми­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни? Не­га­тив у цьо­му всьо­му мі­сти­ться, і він по­ля­гає в то­му, що від­по­від­ни­ми пи­та­н­ня­ми ни­ні в кра­ї­ні за­йма­ю­ться всі, по­чи­на­ю­чи з де­пу­та­тів, МВС, СБУ й за­кін­чу­ю­чи гу­бер­на­то­ра­ми.

У по­ста­но­ві КМУ в прі­о­ри­те­ті — нор­ми Ми­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, де го­лов­ним ме­то­дом ви­зна­че­н­ня вар­то­сті є ці­на кон­тра­кту. Те­пер же, якщо бі­знес по­дає па­кет до­ку­мен­тів і в ми­тно­го ін­спе­кто­ра ви­сві­чу­є­ться «чер­во­не ві­кно» з ри­зи­ком ниж­че вста­нов­ле­ної за усе­ре­дне­ну ці­ну, то під­при­єм­цю по­трі­бно до­но­си­ти до­да­тко­вий па­кет до­ку­мен­тів, і ли­ше по­тім пі­сля пе­ре­вір­ки оформ­лю­ва­ти­ме­ться ми­тна де­кла­ра­ція і то­вар ви­їжджа­ти­ме.

По­ста­но­ва актив­но по­ча­ла пра­цю­ва­ти з дру­гої по­ло­ви­ни дня п’ятни­ці і до дру­гої по­ло­ви­ни дня по­не­діл­ка бу­ли скла­дно­сті, бо да­ли­ся взна­ки слаб­кі мі­сця. Вся від­по­від­аль­ність ле­жить на ін­спе­кто­ро­ві й на­чаль­ни­ку ми­тно­го по­сту. Ін­спе­кто­ри ще не на­вчи­ли­ся бра­ти пов­ну від­по­від­аль­ність за про­чи­та­н­ня норм ко­де­ксу, і то­му ви­ни­ка­ють скла­дно­щі на ета­пі оформ­ле­н­ня, які на по­ча­тку па­ра­лі­зу­ва­ли май- же все роз­ми­тне­н­ня в кра­ї­ні. Із вчо­ра­шньо­го дня кри­га скре­сла: по­сту­по­во по­ча­ли оформ­лю­ва­ти­ся ком­па­нії. По­зи­тив­ний мо­мент ці­єї по­ста­но­ви: «сі­рі» ком­па­нії з по­не­діл­ка зу­пи­ни­ли всі свої оформ­ле­н­ня, що до­бре, бо во­ни за­йма­ли­ся дем­пін­гом на рин­ку.

Чо­му бі­знес про­те­стує? Де-юре за­зна­че­на по­ста­но­ва не по­ру­шує жо­дних за­ко­нів, якщо не бра­ти до ува­ги, що во­на не про­хо­ди­ла гро­мад­ське обго­во­ре­н­ня. Як­би це зро­би­ли, то ми ка­те­го­ри­чно ви­сту­па­ли б про­ти неї. Чо­му? За­раз, щоб ухва­ли­ти рі­ше­н­ня, ін­спе­ктор має зна­ти до­ско­на­ло нор­ми Ми­тно­го ко­де­ксу, і на ньо­го не по­вин­ні впли­ва­ти жо­дні фа­кто­ри, тоб­то він має взя­ти па­кет до­ку­мен­тів, якщо не най­де роз­бі­жно­стей і не­то­чно­стей зня­ти ри­зик «чер­во­но­го» ві­кна. Якщо він пе­ре­ві­рив, до­ку­мен­ти в по­ряд­ку, ви­пу­скає ван­та­жі, і тут спра­цьо­вує де­фа­кто люд­ський фа­ктор. Оскіль­ки про­це­ду­ра ми­тно­го оформ­ле­н­ня — ве­ли­кий від­со­ток на­пов­не­н­ня бю­дже­ту (а це пер­шо­чер­го­ве сьо­го­дні зав­да­н­ня від КМУ), то ін­спе­кто­ру лег­ше під­ви­щи­ти вар­тість від­по­від­но до по­ста­но­ви КМУ і то­ді від­пра­ви­ти ім­пор­те­ра об­сто­ю­ва­ти свою пра­во­ту в су­дах. Як це від­бу­ва­є­ться — зна­є­мо. Ми бо­ї­мо­ся, що це розв’яже ру­ки ми­тни­кам для на­пов­не­н­ня бю­дже­ту і по­си­лить тиск на бі­знес. За­раз го­лов­ний акцент при ми­тно­му оформ­лен­ні ро­би­ти­ме­ться на ін­вой­сній вар­то­сті то­ва­ру. Ми про­мо­ні­то­ри­ли ін­фор­ма­цію в ре­гіо­нах і по­ба­чи­ли, що близь­ко 70% бі­зне­су згі­дно з но­вою по­ста­но­вою по­вин­ні бу­дуть під­ви­щи­ти за­яв­ле­ну в ми­тній де­кла­ра­ції вар­тість то­ва­ру або при­не­сти ін­спе­кто­ро­ві ще біль­ший па­кет до­ку­мен­тів на під­твер­дже­н­ня за­зна­че­ної ці­ни. Якщо ра­ні­ше ри­зи­ки «ви­стре­лю­ва­ли» за ки­тай­ськи­ми ван­та­жа­ми, то но­вий по­ря­док по­ка­зав, що про­бле­ми ви­ни­кли в єв­ро­пей­ських. Го­лов­ні кон­тра­кто­три­ма­чі до­но­си­ли па­кет до­ку­мен­тів, і їх від­пу­сти­ли без під­ви­ще­н­ня ці­ни. Усі, з ким ми розмовляли, ка­жуть про про­бле­ми з оформ­ле­н­ням, але пі­сля по­да­н­ня до­ку­мен­тів їм під­твер­джу­ва­ли вар­тість то­ва­ру. Як бу­де да­лі — по­ки що не­ві­до­мо.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.