Iн­ве­сто­ри отри­ма­ють га­ран­тії

Екс­перт: «На­ві­га­тор» для них по­чне ді­я­ти вже цьо­го ро­ку»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Шлях ре­форм має бу­ти під­три­ма­ний пря­ми­ми ін­ве­сти­ці­я­ми в укра­їн­ську еко­но­мі­ку. Ці сло­ва прем’єр­мі­ні­стра Ар­се­нія Яце­ню­ка ви­рі­шив вті­ли­ти в жи­т­тя Центр еко­но­мі­чно­го і со­ці­аль­но­го пар­тнер­ства, ство­рив­ши «Укра­їн­ську енер­ге­ти­чну ін­ве­сти­цій­ну пла­тфор­му» — крос-се­кто­раль­ний ін­ве­сти­цій­ний на­ві­га­тор. Йо­го ме­та — на­да­ти до­ступ під­при­єм­ствам тра­ди­цій­ної і від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки до ін­ве­сти­цій­них про­по­зи­цій рі­зно­го мас­шта­бу і, нав­па­ки, — про­кла­сти мі­сток для ін­ве­сто­рів, які шу­ка­ють за­сто­су­ва­н­ня сво­їх ка­пі­та­лів в укра­їн­ській енер­ге­ти­ці. Від то­го, чи вда­сться ре­а­лі­зу­ва­ти цей за­дум, як вва­жа­ють ав­то­ри про­е­кту, за­ле­жить не тіль­ки сьо­го­де­н­ня укра­їн­ської енер­ге­ти­ки, але і її май­бу­тнє.

По­ді­ля­ю­чи ці­лі цьо­го про­е­кту, за­сту­пник го­ло­ви Дер­жав­но­го агент­ства з енер­го­ефе­ктив­но­сті та енер­го­збе­ре­же­н­ня Ва­лен­тин Шлі­хта, вва­жає, що по­тен­цій­ним ін­ве­сто­рам пе­ре­дов­сім по­трі­бно усві­до­ми­ти, який ве­ли­че­зний і не­ре­а­лі­зо­ва­ний до­ки по­тен­ці­ал в укра­їн­ської енер­ге­ти­ки і, зокре­ма, у та­кої її га­лу­зі, як від­нов­лю­ва­на енер­ге­ти­ка. За йо­го сло­ва­ми, за­галь­ний еко­но­мі­чно до­сяж- ний по­тен­ці­ал Укра­ї­ни оці­ню­є­ться май­же в 100 млн тонн умов­но­го па­ли­ва або в 68 млн тонн на­фто­во­го ко­е­фі­ці­єн­та. Анай­біль­ший по­тен­ці­ал в Укра­ї­ні сьо­го­дні у біо­енер­ге­ти­ки — це і твер­да біо­ма­са, і біо­газ.

При­ва­бли­вість укра­їн­сько­го се­кто­ра від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки, на дум­ку за­сту­пни­ка го­ло­ви Агент­ства, по­ля­гає ще й у то­му, що при всту­пі до єв­ро­пей­сько­го Енер­ге­ти­чно­го спів­то­ва­ри­ства Укра­ї­на взя­ла зо­бов’яза­н­ня до­ве­сти до 2020 ро­ку час­тку цьо­го се­кто­ра в за­галь­но­му об’ємі ви­ро­блю­ва­ної в кра­ї­ні еле­ктро­енер­гії до 11%. Але на сьо­го­дні во­на скла­дає тіль­ки 4,5%. От­же, дер­жа­ва ду­же за­ці­кав­ле­на в ін­ве­сти­ці­ях в цю сфе­ру і, за сло­ва­ми Шлі­хти, бу­де їм всі­ля­ко спри­я­ти. Зокре­ма він на­вів див­ні і до­сить ці­ка­ві для ін­ве­сто­рів да­ні. Ви­яв­ля­є­ться, укра­їн­ська ма­ла гі­дро­енер­ге­ти­ка ви­ро­бляє сьо­го­дні в пів­то­ра ра­зу мен­ше еле­ктро­енер­гії, ніж 1970 ро­ку. При­чо­му ба­га­то не ви­ко­ри­сто­ву­ва­них сьо­го­дні об’єктів зов­сім не­скла­дно від­но­ви­ти.

Цю те­му про­дов­жив Ге­рой Укра­ї­ни го­ло­ва гро­мад­ської ра­ди Мі­ні­стер- ства енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті, пре­зи­дент Асо­ці­а­ції «Укр­гі­дро­енер­го» Се­мен По­та­шник. За йо­го сло­ва­ми, Укра­ї­ні за­раз по­трі­бно роз­по­ча­ти від­нов­ле­н­ня гі­дро­енер­ге­ти­чних об’єктів на ма­лих рі­чках. Він зга­дує, що та­кі спро­би ра­ні­ше вже бу­ли, але до кін­ця спра­ву так і не до­ве­де­но. Зокре­ма, для ре­кон­стру­кції одно­го з гі­дро­ву­злів По­та­шни­ку зна­до­би­ла­ся до­по­мо­га пре­зи­ден­та На­ціо­наль­ній ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни Бо­ри­са Па­то­на, і він її на­дав. То­ді гі­дро­енер­ге­тик по­обі­цяв уче­но­му, що за­про­сить йо­го на урочистий пуск об’єкта, про­те сло­ва сво­го не до­три­мав, бо бу­ло по­бу­до­ва­но гре­блю. Але да­лі спра­ва че­рез від­су­тність ін­ве­сти­цій не пі­шла. І те­пер при ко­жній зу­стрі­чі Па­тон запитує: ко­ли ж пуск, чо­му не за­про­шу­єш? По­та­шник ві­рить, що за до­по­мо­гою ін­ве­сто­рів все ж змо­же ко­лись ви­пра­ви­ти свою по­мил­ку... і спо­ді­ва­є­ться на про­ект «Укра­їн­ської енер­ге­ти­чної ін­ве­сти­цій­ної пла­тфор­ми».

Упов­но­ва­же­ний пред­став­ник в Укра­ї­ні Мі­жна­ро­дної не­ко­мер­цій­ної ор­га­ні­за­ції «Центр еко­но­мі­чно­го і еко­ло­гі­чно­го пар­тнер­ства» Іван Гри­го­рук роз­по­від­ає про ство­ре­н­ня в Укра­ї­ні за під­трим­ки Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля і Дер­ж­агент­ства з енер­го­ефе­ктив­но­сті і енер­го­збе­ре­же­н­ня уні­каль­но­го ін­ве­сти­цій­но­го ме­ха­ні­зму — ін­ве­сти­цій­ної пла­тфор­ми. З ви­ко­ри­ста­н­ням но­ві­тніх ме­то­до­ло­гій і те­хно­ло­гій в ме­жах ці­єї пла­тфор­ми бу­де ство­ре­но ін­те­р­актив­ний ре­єстр ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів, а та­кож ін­ве­сто­рів та ін­ших уча­сни­ків рин­ку енер­ге­ти­ки. «Пе­ре­дов­сім, — го­во­рить Гри­го­рук, — бу­де на­ла­го­дже­но вза­є­мо­дію між дер­жав­ни­ми і при­ва­тни­ми ком­па­ні­я­ми — вла­сни­ка­ми про­е­ктів, а та­кож по­тен­цій­ни­ми ін­ве­сто­ра­ми». Адмі­ні­стру­ва­н­ня ці­єї пла­тфор­ми здій­сню­ва­ти­ме аме­ри­кан­ська ком­па­нія Traficon, що має ве­ли­кий кон­сал­тин­го­вий до­свід про­су­ва­н­ня між­на­ро­дних про­е­ктів. Він по­ві­до­мив, що Укра­їн­ська енер­ге­ти­чна ін­ве­сти­цій­на пла­тфор­ма по­чне ро­бо­ту вже в че­твер­то­му квар­та­лі цьо­го ро­ку.

Один із її твор­ців, пар­тнер ком­па­нії Traficon На­ум Рі­кшпун, на­га­дав, що тіль­ки для роз­ви­тку укра­їн­ської від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки по­трі­бно $17 млрд ін­ве­сти­цій. З ура­ху­ва­н­ням по­треб ре­шти га­лу­зей енер­ге­ти­ки ця су­ма, на йо­го дум­ку, збіль­шу­є­ться ра­зів у де­сять.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.