Меню для бій­ця

Укра­їн­ська ар­мія пе­ре­хо­дить на хар­чу­ва­н­ня за стан­дар­та­ми НАТО

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Укра­їн­ський сол­дат, що хар­чу­вав­ся до не­дав­ньо­го ча­су за ра­дян­ськи­ми нор­ма­ми, за­твер­дже­ни­ми ще на по­ча­тку 60-х ро­ків ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя, пе­ре­хо­дить на су­ча­сний хар­чо­вий ра­ціон, скла­де­ний за ти­ми са­ми­ми прин­ци­па­ми, що й для сол­да­тів НАТО.

ЩО ДАЄ НАТІВСЬКА ЛО­ГІ­СТИ­КА

Ми ну лої п’ ят ни ці Пре зи дент Укра ї ни під пи сав Во єн ну док т ри ну кра­ї­ни. Один з її пун­ктів го­во­рить про те, що Укра ї на має по бу ду ва ти но ву ком­пле­ксну си­сте­му вій­сько­вої ло­гі­сти­ки за стан­дар­та­ми НАТО. По­яснює гла­ва Прое­кт­но­го офі­су ре­форм Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Укра­ї­ни Ан­дрій За­го­ро­днюк: «Ло­гі­сти­ка — це ком­пле­ксна си­сте­ма за­без­пе­че­н­ня вій­сько­во­слу­жбов­ців усім, що їм по­трі­бно для ви­ко­нан ня по став ле них пе ред ни ми за - вдань. Це, зокре­ма, си­стем­ний про­ект по ста чан ня й хар чу ван ня вій сь ко во - слу­жбов­ців. Ми йо­го впро­ва­джу­є­мо у пі­ло­тно­му ре­жи­мі. Для цьо­го оби­ра­є­мо де кіль ка час тин, щоб ство ри ти в них но­ву си­сте­му й по­ди­ви­ти­ся, як во­на пра­цює. А на­сту­пно­го ро­ку цю си­сте­му бу­де роз­гор­ну­то в усіх ча­сти­нах Зброй­них сил Укра­ї­ни».

За ступ ник мі ніс т ра Юрій Гу сєв роз­по­вів жур­на­лі­стам, що вже від­пра­цьо ва но про ект по ста но ви Ка бі не ту Мі ніс т рів що до ре алі за ції ре фор ми хар­чу­ва­н­ня з по­ча­тку на­сту­пно­го ро­ку. За йо­го сло­ва­ми, від­бу­ла­ся між­ві­дом ча на ра да з роз роб ки війсь ко вої ло­гі­сти­ки в рам­ках но­вої Во­єн­ної до­ктри­ни. На на­ра­ді бу­ло ство­ре­но ро­бо­чу гру пу за учас тю екс пер тів НАТО, яка по ча ла ро бо ту над ло гіс тич ною док т ри ною. У цьо му ро бо чо му до ку - мен­ті бу­де зро­бле­но ана­ліз по­треб у за­ку­пів­лях і по­ста­чан­ні, по­чи­на­ю­чи від об’ єд на них цен т рів по ста чан ня до бри­гад і ко­жно­го окре­мо­го вій­сько­во­слу­жбов­ця. «Че­рез два мі­ся­ці, — по­обі цяв чи нов ник, — ми та кий до ку - мент змо же мо пре зен ту ва ти гро ма - дянсь ко му сус піль ст ву, екс пер там й ви що му ке рів ниц т ву дер жа ви. Ми в ньо му ма є мо від по віс ти на пи тан ня, як ко­ли й яки­ми си­ла­ми, за­со­ба­ми ми бу ду ва ти ме мо на тівсь ку ло гіс ти ку в на­ших Зброй­них си­лах».

Го­во­рить іде­о­лог та ке­рів­ник про­е­кту з по­лі­пше­н­ня си­сте­ми хар чу­ва­н­ня вій­сько­во­слу­жбов­ців, один із пер­ших чле нів во лон терсь ко го де сан ту Ді­а­на Петреня: «Цим про­е­ктом ми хо­че мо до мог ти ся то го, щоб на ші бій ці хар чу ва ли ся не гір ше за сол да тів й офі­це­рів НАТО, а в яки­хось мо­мен­тах на віть кра ще. Але спо чат ку нам по - тріб но бу ло зро зу мі ти, як іде спра ва за­раз. Ви­яви­лось, що про­блем ба­га­то. Змі нив ши од но го по ста чаль ни ка на ін шо го, ми б ні чо го не ви пра ви ли. Ста­рі ра­дян­ські нор­ми, що ді­я­ли у нас до не дав на, час від ча су фор маль но онов лю ва ли ся, але на справ ді там ні - чо­го не змі­ню­ва­ло­ся. Пе­ре­лік про­ду­ктів вклю чав, на прик лад 650 гра мів хлі ба і 70- гра мо ву бу лоч ку. Жод ної ло­гі­ки в цьо­му я не по­ба­чи­ла. І чо­му на­ші бій­ці не мо­жуть отри­му­ва­ти, на­при­клад, сві­жу ка­пу­сту або ін­ші ово­чі? Ми ви­рі­ши­ли все це змі­ни­ти».

«Гру­па про­е­кту, — до­пов­нює Пе­тре­ню Гу­сєв, — на­йма­ла ві­до­му мар­ке­тин го ву до слід ниць ку ком па нію для то­го, щоб во­на ви­зна­чи­ла ін­декс за­до - во­ле­н­ня вій­сько­ви­ків хар­чу­ва­н­ням. В Оде­сі, де ми те­пер про­во­ди­мо екс­пе­ри­мент, він був при­бли­зно 27%. Це бу­ло зов­сім по­га­но. А за­раз він там на­бли­жа­є­ться до 100%. То­му що на­ше но­ве ме ню за до воль нить будь- яку лю ди - ну...в ро­зум­них ме­жах, зви­чай­но».

« Се ред роз кри тих на ми проб - лем, — про­дов­жує во­лон­тер­ка, — обме жен ня асор ти мен ту про дук тів. 70 най­ме­ну­вань — це ду­же ма­ло. При цьо му ду же по га но кон т ро лю ва ла ся якість. Ком­бриг є у нас остан­нім під­пи сан том ак ту, але від по ві даль ність ле жить на по ста чаль ни ко ві по слу ги, ми не мо же мо кон т ро лю ва ти всі ета - пи. На прик лад, ку хар по га но го тує. Але на за­ува­же­н­ня він ре­а­гує спо­кій­но і від прав ляє скар ж ни ка до сво го без­по­се­ре­дньо­го на­чаль­ни­ка. На цьо­му все за­зви­чай і за­кін­чу­є­ться».

КУХОННИЙ ЕКС­ПЕ­РИ­МЕНТ

Для екс­пе­ри­мен­ту бу­ло обра­но дві війсь ко ві час ти ни. Це На ці о наль на ака­де­мія су­хо­пу­тних військ у Льво­ві, де хар чу ван ня по став ле не не по га но, та й стан­дар­ти НАТО там зна­ють не з чу­ток. Вій­сько­ва ча­сти­на в Оде­сі й за­кріп ле ний за нею ко ра бель ма ли кеп­ську ма­те­рі­аль­но-те­хні­чну ба­зу й рі­зні нор­ми хар­чу­ва­н­ня. Пе­ред екс­пе­ри­мен­том бу­ло про­ве­де­но, роз­по­від­ає Петреня, кон­суль­та­ції з ве­ли­ки­ми ме­ре жа ми хар чу ван ня, та ки ми як «Пу­за­та хата» й «Ко­зир­на кар­та». Ви­слу ха ли та кож най біль ших рі тей ле - рів — « Фоз зі » , « Мет ро » , « Кеш енд Кер­рі».

Екс­пе­ри­мент роз­по­чав­ся 16 ве­ре­сня. Для ньо­го ми роз­ро­би­ли про­грам­не за­без­пе­че­н­ня, а та­кож ка­та­лог про­ду­ктів, в яко­му 248 по­зи­цій. «Як до­мо гос по дар ка я не мо жу со бі уя­ви - ти, — ди ву єть ся Пет ре ня, — та кий ко шик про дук тів. Там є прак тич но все, по чи на ю чи від бу ло чок і ва фе - льок, до за мо ро же ної спар жі. За вдя - ки про­грам­но­му за­без­пе­чен­ню, із цих 248 про­ду­ктів на­ч­прод мо­же сфор­му­ва ти ме ню на тиж день. Що прав да, і за­раз він ро­бить те са­ме, але в па­пе­ро­во­му ви­гля­ді й не вра­хо­ву­ю­чи ні ка­ло­рій­ність про­ду­ктів, ні ін­ші якісь да­ні. Про гра ма роз ра хо вує ка ло рій ність про­ду­ктів із роз­ра­хун­ку до­би й до­бо­ву вар­тість про­ду­ктів на одно­го бій­ця. На­ч­прод зо­бов’яза­ний сфор­му­ва­ти меню та ким чи ном, що це бу де пер ше, дру ге, ком пот, плюш ка, на різ ка, са - лат. Він мо же уріз но ма ніт ни ти асор­ти­мент. У Льво­ві, як і в Оде­сі, ко­жен бо­єць те­пер змо­же оби­ра­ти при­найм­ні з двох ви­дів пер­шо го, з двох, а то й із чо­ти­рьох ви­дів гар­ні­рів, із двох ви­дів са­ла­ту. У Льво­ві асор­ти­мент де­що шир­ший, в Оде­сі — вуж­чий. Та­ка там спе­ци­фі­ка».

Пет ре ня про по нує жур на ліс там по ди ви ти ся на кар тин ки її пре зен та­ції. «Во­ни бе­руть, що хо­чуть, — го­во­рить во на, — об ме жень, за ве ли ким ра­хун­ком, не­має, окрім ка­ло­рій­но­сті про дук тів. На те ри то рії ака де мії у Льво­ві є так зва­ний «чи­пок». Ра­ні­ше пі­сля їди кур­сан­ти йшли ту­ди й ку­пу­ва ли ще якусь со сис ку. Пер шо го ж дня пі сля по чат ку екс пе ри мен ту там жо­дної со­си­ски не бу­ло про­да­но. Тоб­то, бій­ці в цих двох ча­сти­нах те­пер на­го­до­ва­ні».

У ЗО­НІ АТО БУ­ДЕ НЕ ГІР­ШЕ

«У нас вже є й кон­це­пція по­льо­во­го хар­чу­ва­н­ня в зо­ні АТО, — про­дов­жує Пет ре ня, — як що в міс цях по - стій­но­го роз­мі­ще­н­ня ми про­ве­де­мо ре­фор­му, то ду­же важ­ко бу­де по­ясни­ти, чо му в АТО го ду ють інак ше. Десь із сі­чня пе­ре­хо­ди­ти­ме­мо на но­ву си­сте­му хар чу ван ня в пер ших де ся ти час - ти­нах». «Уста­тку­ва­н­ня по­льо­вих ку- хонь ми вже при дба ли, — до пов нює роз по відь во лон тер ки за ступ ник мі - ні­стра, — во­но вже є в АТО».

« У нас го то вий па кет до ку мен тів що до су хих пай ків, — до дає Пет ре - ня. — Ми вже пре­зен­ту­ва­ли їх Пре­зи­ден­то­ві й мі­ні­стро­ві обо­ро­ни. Але цей па кет ще має прой ти бю ро кра тич ну про­це­ду­ру узго­дже­н­ня в усіх вій­сько­вих фор му ван нях, по чи на ю чи Нац г - вар­ді­єю і за­кін­чу­ю­чи пе­ні­тен­ці­ар­ною слу­жбою. Пі­сля то­го, як Ка­бмін ухва­лить рі­ше­н­ня, ми бу­де­мо го­то­ві ку­пу­ва­ти но­ві су­хі пай­ки. Во­ни ви­ро­бля­ти­му­ться за стан­дар­та­ми аме­ри­кан­ської ар­мії — це ін­ди­ві­ду­аль­на упа­ков­ка на один прий ом їжі. Але у нас бу де на - віть кру­ті­ше — до­да­но пер­шу стра­ву. Це бу де го то ве пов но цін не хар чу ван - ня. До ко­жно­го па­ке­ту вхо­дить без­по­лу­ме­не­вий хі­мі­чний ро­зі­грі­вач, і наш бо­єць біль­ше ні­ко­ли не мо­ро­чи­ти­ме­ться із су­хим спир­том. Чо­ти­ри укра­їн­ські ком­па­нії го­то­ві за­про­по­ну­ва­ти нам свій асор­ти­мент».

« Ми їз ди ли на Яво рівсь кий по лі - гон, ко­ли там бу­ли аме­ри­кан­ські й ка­над­ські вій­сько­ві, й ди­ви­ли­ся їхні по - льо­ві ку­хні, — до­дає Петреня. — На - ше устат ку ван ня, яке вже на дій ш ло до зо­ни АТО, де­що від­рі­зня­є­ться. Але ми за­раз актив­но пра­цю­є­мо над тим, щоб укра­їн­ські ви­ро­бни­ки ви­пу­ска­ли та­кі са­мі по­льо­ві ку­хні».

ЯКІСТЬ ТА ЕФЕ­КТИВ­НІСТЬ... ВІД АР­МІЙ­СЬКО­ГО КУ­ХА­РЯ

«Екс­пе­ри­мент по­ка­зує свою ефе­ктив ність, — ре зю мує Гу сєв, — і пов - ні­стю від­по­від­ає на­тів­ським стан­дар­там. Осо­би­сто я був у Ко­со­во, де є й укра їнсь ка час ти на. Між на род ний вій­сько­вий кон­тин­гент там за­без­пе­че­ний хар чу ван ням на точ но та ких са - мих прин­ци­пах, які ми впро­ва­джу­є­мо як екс пе ри мент. Мі ніс т ром обо ро ни ухва­ле­но рі­ше­н­ня про йо­го роз­ши­ре­н­ня на­сту­пно­го ро­ку. Ми по­ча­ли ро­бо­ту над від по від ним рі шен ням Каб мі ну, яке, ми спо ді ва є мо ся, вже до кін ця ли­сто­па­да бу­де ухва­ле­но, щоб й ін­ші ча­сти­ни до­лу­чи­ли­ся до цьо­го екс­пе­ри­мен ту, по чи на ю чи з 1 січ ня май бут - ньо­го ро­ку».

Від­по­від­а­ю­чи на пи­та­н­ня «Дня», Петреня від­зна­чи­ла, що ка­ло­рій­ність хар чу ван ня в ар мі ях НАТО і в ук ра - їн­ській ар­мії бу­де при­бли­зно одна­ко - ва — 3700- 3900 ка ло рій. Про те вар - тість хар­чу­ва­н­ня рі­зни­ться. В аме­ри­кансь ких час ти нах, що бра ли участь у не­що­дав­ніх на­вча­н­нях в Укра­ї­ні, на бій­ця на до­бу ви­тра­ча­є­ться

19 до­ла­рів. А ми про­по­ну­є­мо те са­ме тро­хи біль­ше ніж за два до­ла­ри. За­раз уся на­ша ар­мія, окрім двох екс­пе - ри мен таль них час тин, хар чу єть ся за 61— 63 грив ні, а в час ти нах, охоп ле - них екс пе ри мен том, мен ше ніж за 60 гри­вень. Во­на по­я­сни­ла, що якість і ниж­чу вар­тість екс­пе­ри­мен­таль­но­го хар чу ван ня за без пе чу ють війсь ко ві ку ха рі та свій об слу го ву ю чий пер со - нал, що під­по­ряд­ко­ву­є­ться на­ч­про­ду і ком б ри го ві. Не мож на при го ту ва ти по­га­ну їжу для то­го, з ким ти спиш на су сід ніх ліж ках. Всі роз мо ви про те, що свої ку­ха­рі й са­мо­стій­ні за­ку­пів­лі про дук тів — це по вер нен ня до ра - дян­ської си­сте­ми не ма­ють під со­бою ґрун­ту. Це озна­ча­ло б, що в усіх краї - нах Альян­су вій­сько­ви­ки хар­чу­ю­ться за ра дянсь кою сис те мою, від зна чає Петреня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.