Мо­ло­чну про­ду­кцію по­ста­ча­ти­муть до Ки­таю

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Укра­їн­ські ком­па­нії про­йшли ве­те­ри­нар­ну сер­ти­фі­ка­цію з бо­ку кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів Ки­таю і ді­ста­ли мо­жли­вість екс­пор­ту­ва­ти мо­ло­чну про­ду­кцію в цю кра­ї­ну. « Укра­їн­ська де­ле­га­ція по­вер­та­є­ться з Ки­таю з по­зи­тив­ни­ми но­ви­на­ми. Ки­тай прийняв ухва­лу що­до на­да­н­ня рі­ше­н­ня для 18 укра­їн­ських ком­па­ній, які ви­ро­бля­ють і по­ста­ча­ють мо­ло­чну про­ду­кцію » , — роз­по­вів прем’ єр­мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк. За йо­го сло­ва­ми, спи­сок ком­па­ній опри­лю­дне­ний на сай­ті уря­ду Ки­таю і це сер­йо­зний крок ди­вер­си­фі­ка­ції рин­ків по­ста­чань укра­їн­ської про­ду­кції. «Ро­сія за­кри­ла свій ри­нок. Ми не зу­пи­ня­є­мо­ся в то­му, аби на­ро­щу­ва­ти свої мо­жли­во­сті в ре­а­лі­за­ції укра­їн­ської про­ду­кції як у тре­ті кра­ї­ни, так і на ри­нок Ки­таю і до ЄС » , — до­дав прем’ єр. При цьо­му він на­га­дав, що пов­но­цін­на Уго­да про зо­ну віль­ної тор­гів­лі з ЄС на­бе­ре чин­но­сті з 1 сі­чня 2016 ро­ку. На­га­да­є­мо, що на­при­кін­ці 2015 ро­ку в Ки­є­ві від­бу­де­ться за­сі­да­н­ня укра­їн­сько-ки­тай­ської між­уря­до­вої ко­мі­сії. Очі­ку­є­ться та­кож про­ве­де­н­ня укра­їн­сько- ки­тай­сько­го бі­знес-фо­ру­му.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.