КМУ за­твер­див кон­це­пцію роз­ви­тку се­ла до 2025 ро­ку

За цей час пла­ну­ють ство­ри­ти май­же міль­йон ро­бо­чих місць в аграр­ній га­лу­зі

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Уряд схва лив кон цеп - цію роз вит ку сіль сь - ких те­ри­то­рій до 2025 ро­ку. Про це го­во­ри­ться в роз по ряд жен ні № 995 від 23 ве рес ня. Її ме та — ство ри ти по тріб ні ор га ні за - цій­ні, пра­во­ві і фі­нан­со­ві пе­ре ду мо ви для сіль сь ко го роз вит ку шля хом ди вер си - фі ка ції еко но міч ної ді яль - нос ті, збіль шен ня рів ня ре - аль­них при­бу­тків від сіль­сько­го­спо­дар­ської і не­сільс ко­гос по дарсь кої ді яль нос ті в се лі; до сяг нен ня га ран то ва - них со­ці­аль­них стан­дар­тів і по­лі­пше­н­ня умов про­жи­ва­н­ня сіль сь ко го на се лен ня, охо­ро­на дов­кі­л­ля; збе­ре­же­н­ня і від­нов­ле­н­ня при­ро­дних ре сур сів у сіль сь кій міс це - вос ті; збе ре жен ня сіль сь ко - го на­се­ле­н­ня як но­сія укра­їнсь кої іден тич нос ті, куль - ту­ри і ду­хов­но­сті; ство­ре­н­ня умов для роз ши рен ня мож - ли вос тей те ри то рі аль них гро мад сіл для розв’ язан ня про­блем, що існу­ють в них.

Та кож ре алі за ція кон - цеп ції пе ред ба чає від по - від­ність за ко но дав ст ва у сфе рі сіль сь ко го роз вит ку стан дар там Єв­ро пейсь ко го Со­ю­зу.

Її впро­ва­дже­н­ня роз­ра­хо­ва­не на пе­рі­од до 2025 ро­ку, у зв’яз­ку з чим Ка­бмін до­ру­чив Мі ніс тер ст ву аг рар ної по лі ти ки і про до воль ст ва спіль­но з На­ціо­наль­ною ака­де­мі­єю аграр­них на­ук, за­ці­кав ле ни ми цен т раль ни ми ор га на ми ви ко нав чої вла ди роз ро би ти і по да ти в мі сяч - ний тер мін уря ду план за - хо­дів що до ре алі за ції кон - це­пції.

У ре зуль та ті очі ку єть ся збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті сіль­сько го на се лен ня і зни жен ня ко­е­фі­ці­єн­та смер­тно­сті сільсь ко го на се лен ня до від по - від но го по каз ни ка в міс - тах — 13,1 лю­ди­ни на 1 ти­ся­чу ме­шкан­ців, під­ви­ще­н­ня рів­ня опла­ти пра­ці в сільсь ко му гос по дар ст ві, на ро - щу ван ня кіль кос ті ро бо чих місць в се лах до міль йо на і зай ня то го сіль сь ко го на се - ле­н­ня — в 1,5 ра­зи.

Крім то го, до 2025 ро ку пе ред ба ча єть ся збіль ши ти час­тку при­бу­тків сіль­ських до мо гос по дарств від здій с - нен ня під при єм ниць кої ді - яль­но­сті і са­мо­зайня­то­сті до 15%, ор­га­ні­чних сер­ти­фі­ко­ва них сіль сь ко гос по дарсь - ких угідь — до 7%, із них ріл­лі — до 5%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.