АМКУ ба­чить озна­ки за­ви­ще­н­ня цін на на­фто­про­ду­кти

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет Укра­ї­ни (АМКУ) ба­чить озна­ки за­ви­ще­н­ня цін на на­фто­про­ду­кти, має на­мір від­кри­ти спра­ви про­ти уча­сни­ків рин­ку, що ді­ють ан­ти­кон­ку­рен­тно, по­ві­до­мив ке­рів­ник ві­дом­ства Юрій Те­рен­тьєв. «Ми ба­чи­мо озна­ки то­го, що ці­ни за­ви­ще­ні. Чи зв’яза­но це з ан­ти­кон­ку­рен­тни­ми ді­я­ми суб’єктів — з’ясо­ву­є­мо... За­раз ана­лі­зу­є­мо ар­гу­мен­ти всіх сто­рін. Про­ти по­ру­шни­ків бу­дуть від­кри­ті спра­ви», — на­пи­сав він у сво­їй сто­рін­ці у «Фейсбук». За сло­ва­ми Те­рен­тьє­ва, АМКУ 2 ве­ре­сня на­дав опе­ра­то­рам рин­ку на­фто­про­ду­ктів обов’яз­ко­ві до роз­гля­ду ре­ко­мен­да­ції. «Від­по­віді на ре­ко­мен­да­ції від АЗС бу­ли отри­ма­ні в п’ятни­цю ми­ну­ло­го ти­жня. Біль­шість суб’єктів рин­ку до­три­му­ю­ться по­зи­ції, що їхні ці­ни об­грун­то­ва­ні рин­ко­ви­ми чин­ни­ка­ми», — за­зна­чив гла­ва АМКУ.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.