Ки­їв­ське ін­ве­ст­агент­ство за­пу­стить 17 кон­кур­сів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ко­му­наль­не під­при­єм­ство «Ки­їв­ське ін­ве­сти­цій­не агент­ство» го­ту­є­ться за­пу­сти­ти кон­кур­си се­ред низ­ки ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів най­ближ­чим ча­сом. «За­раз шість ін­ве­сти­цій­них кон­кур­сів пе­ре­бу­ва­ють в про­це­сі по­шу­ку ін­ве­сто­рів, ще 17 за­пу­сти­мо», — по­ві­до­мив пер­ший за­сту­пник ген­ди­ре­кто­ра агент­ства Ві­та­лій Бойко. Він до­дав, що вже ві­дбу­ли­ся 12 ін­ве­сти­цій­них кон­кур­сів. У про­це­сі ре­а­лі­за­ції про­е­ктів, які вже ма­ють ін­ве­сто­рів, в еко­но­мі­ку сто­ли­ці на­ді­йде близь­ко 1 мі­льяр­да гри­вень. «Ми пра­гне­мо до то­го, щоб це дій­сно бу­ли кон­кур­си, щоб умо­ви бу­ли ма­кси­маль­но рин­ко­ві. Для цьо­го ми орі­єн­ту­є­мо­ся на ве­ли­ко­го рин­ко­во­го уча­сни­ка», — за­зна­чив Бойко. За йо­го сло­ва­ми, за­раз агент­ство в ці­ло­му має близь­ко 190 про­е­ктів бу­ді­вель­ною пло­щею 1,4 міль­йо­на ква­дра­тних ме­трів, ре­а­лі­за­ція яких мо­гла б да­ти близь­ко 18 мі­льяр­дів гри­вень. «Про­би­ва­н­ня» ко­жно­го про­е­кту, який ми ве­де­мо, — це ре­аль­ний бій з си­сте­мою. Не­має жо­дно­го про­е­кту, який не від­чув би на со­бі яких-не­будь галь­му­вань», — по­ві­до­мив пер­ший за­сту­пник ген­ди­ре­кто­ра агент­ства. На йо­го дум­ку, основ­ни­ми про­бле­ма­ми в ре­а­лі­за­ції ін­вес­т­про­е­ктів у Ки­є­ві на кон­кур­сній осно­ві є не­ефе­ктив­на ро­бо­та су­до­вої си­сте­ми при за­хи­сті прав ін­ве­сто­рів, за­кри­тість ін­фор­ма­ції про мі­ські акти­ви й їхніх вла­сни­ків, зна­чна кіль­кість по­трі­бних до­зво­лів для по­ча­тку бу­дів­ни­цтва об’єктів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.