Уряд спро­стив ре­є­стра­цію азо­тних до­брив

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Спро­ще­но про­це­ду­ру ре­є­стра­ції для де­яких ви­дів азо­тних до­брив. Від­по­від­не рі­ше­н­ня за­крі­пле­не по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів №756 від 2 ве­ре­сня 2015 ро­ку. Згі­дно з до­ку­мен­том, якщо азо­тні до­бри­ва ви­го­тов­ле­ні на осно­ві ді­ю­чої ре­чо­ви­ни, що вхо­дить до скла­ду вже за­ре­є­стро­ва­но­го пре­па­ра­ту то­го ж при­зна­че­н­ня, то дер­жав­ні ви­про­бу­ва­н­ня мо­жуть бу­ти за­мі­не­ні на ре­цен­зій­ні зві­ти. Як за­зна­че­но в по­ста­но­ві, на про­ве­де­н­ня екс­пер­тиз для та­ких азо­тних до­брив від­во­ди­ться тер­мін до 15 днів (за узго­дже­н­ням з Мі­н­еко­ло­гії цей тер­мін мо­же бу­ти про­лон­го­ва­но до 25 днів), на роз­гляд ре­є­стра­цій­них до­ку­мен­тів (від опла­ти ра­хун­ку за екс­пер­ти­зу до ухва­ли про ре­є­стра­цію) для та­ких до­брив — до 40 днів. Крім то­го, до­ку­мен­том за­фі­ксо­ва­но, що Мі­н­еко­ло­гії має про­тя­гом ро­ку при­йма­ти кло­по­та­н­ня про вклю­че­н­ня азо­тних до­брив у план ви­про­бу­вань на по­то­чний рік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.