Аграр­ний фонд має за­пас зер­на

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ПАТ «Аграр­ний фонд» ви­ко­нав про­гра­му фор­вар­дних за­ку­пі­вель 2015 ро­ку, на­ко­пи­чив­ши до кін­ця ве­ре­сня близь­ко міль­йо­на тонн зер­на. Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства, це ви­ста­чає для за­без­пе­че­н­ня про­до­воль­чої без­пе­ки кра­ї­ни. «Май­же всі агро­ви­ро­бни­ки, з яки­ми спів­ро­бі­тни­чає ПАТ «Аграр­ний фонд», здій­сни­ли по­став­ки зер­на вча­сно. У свою чер­гу Аграр­ний фонд ви­ко­нав усі свої кон­тра­ктні зо­бов’яза­н­ня пе­ред агра­рі­я­ми», — ци­ту­ють го­ло­ву прав­лі­н­ня Ан­дрія Рад­чен­ка. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, за про­гра­мою осін­ніх фор­вар­дних за­ку­пі­вель 2015 ро­ку Фонд уклав кон­тра­кти на при­дба­н­ня 783 ти­сяч тонн зер­но­вих. З них 752 ти­ся­чі тонн ста­но­ви­ла пше­ни­ця 2-го і 3-го кла­су, ти­ся­ча тонн — жи­то і 30 ти­сяч тонн — ячмінь. За про­гра­мою ве­сня­них фор­вар­дних за­ку­пі­вель Аграр­ний фонд уклав кон­тра­кти на при­дба­н­ня 180 ти­сяч тонн пше­ни­ці 2-го і 3-го кла­су. За сло­ва­ми Рад­чен­ка, за­га­лом Аграр­ний фонд про­фі­нан­су­вав фор­вар­дну про­гра­му 2015 ро­ку на 2,2 мі­льяр­да гри­вень, за­кон­тра­кто­ва­но 963 ти­ся­чі тонн зер­но­вих май­бу­тньо­го вро­жаю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.