Впро­ва­джу­ють «піль­го­вий» об­сяг га­зу для на­се­ле­н­ня

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни при­ймає ухва­лу про ком­пен­са­цію рі­зни­ці в ці­ні на при­ро­дний газ для на­се­ле­н­ня за ра­ху­нок держ­бю­дже­ту, за­явив прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Ар­се­ній Яце­нюк. «Сьо­го­дні Ка­бі­нет Мі­ні­стрів від­по­від­но до пов­но­ва­жень, на­да­них за­ко­ном, прийняв ухва­лу що­до на­да­н­ня всім гро­ма­дя­нам Укра­ї­ни со­ці­аль­ної нор­ми в об­ся­зі 200 ку­бі­чних ме­трів га­зу за ці­ною 3600 гри­вень, що вдві­чі де­шев­ше, ніж рин­ко­ва ці­на природного га­зу», — по­ві­до­мив він учо­ра, від­кри­ва­ю­чи за­сі­да­н­ня Ка­бмі­ну. Прем’єр за­зна­чив, що уряд ком­пен­сує рі­зни­цю в ці­ні за ра­ху­нок ко­штів держ­бю­дже­ту. Яце­нюк звер­нув ува­гу ке­рів­ни­ків обл­держ­адмі­ні­стра­цій на мі­сцях і енер­го­по­ста­чаль­них ком­па­ній на те, що уряд зна­йшов «5,6 мі­льяр­да гри­вень на ком­пен­са­цію цін і та­ри­фів за по­пе­ре­дні пе­рі­о­ди».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.