Го­ту­ють про­ект роз­по­ря­дже­н­ня про по­ча­ток опа­лю­валь­но­го се­зо­ну

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ві­це-прем’єр Ген­на­дій Зуб­ко до на­сту­пно­го за­сі­да­н­ня уря­ду по­ви­нен під­го­ту­ва­ти про­ект роз­по­ря­дже­н­ня Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів про по­ча­ток опа­лю­валь­но­го се­зо­ну. Та­кож йо­му на­ле­жить про­ве­сти всі те­хні­чні пу­ски пе­ред по­ча­тком опа­лю­валь­но­го се­зо­ну. На­га­да­є­мо, що ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, згі­дно з чин­ним за­ко­но­дав­ством, са­мо­стій­но при­йма­ють ухва­лу про по­ча­ток опа­лю­валь­но­го се­зо­ну. «Усі те­хні­чні ре­чі що­до під­го­тов­ки те­пло­ко­мун­енер­го про­во­ди­ли­ся уря­дом упро­довж остан­ніх трьох-чо­ти­рьох мі­ся­ців. І це — юри­ди­чний акт, який дає мо­жли­вість вча­сно і в пов­но­му об­ся­зі не про­сто бу­ти го­то­вим, а за­пу­сти­ти опа­лю­валь­ний се­зон в Укра­ї­ні», — по­яснив зав­да­н­ня для Зуб­ко прем’єр Ар­се­ній Яце­нюк.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.